Når arbeidsgiver ikke vil betale

Dette gjør du når arbeidsgiver ikke vil betale lønn eller feriepenger.

  1. Send et rekommandert brev til arbeidsgiver med ditt krav og be om oppgjør innen kort frist, for eksempel en uke. Skriv at du kommer til å forfølge saken videre hvis arbeidsgiver ikke betaler innen fristen.

  2. Hvis arbeidsgiver ikke betaler innen fristen eller du ikke får tilbakemelding, kan du bringe saken inn for Forliksrådet i den kommunen hvor arbeidsgiver holder til. Rådet vil hjelpe deg med å sette opp forliksklage, og det blir deretter innkalt til forliksmøte. Saken løses da ved forlik, dom eller blir henvist videre til rettsapparatet.

  3. Hvis saken blir henvist til retten, bør du søke juridisk hjelp for å finne ut om det er grunnlag for å bringe saken inn for domstolen.

  4. Blir resultatet av behandlingen i Forliksrådet et forlik eller en dom, og arbeidsgiver fremdeles ikke betaler, må du sende saken til namsfogden for tvangsinndrivelse.


Konverter denne siden til PDF