Hva er kravet til saklig oppsigelse?

Arbeidsmiljøloven inneholder et vern mot usaklig oppsigelse og arbeidstakers stillingsvern står sterkt i norsk rett. Arbeidsmiljøloven § 15-7 bestemmer at arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Kravet til saklighet er en rettslig standard, hvilket innebærer at hva som skal til for at en oppsigelse anses som saklig endrer seg i tråd med tiden. Standardens innhold har særlig utviklet seg gjennom rettspraksis. Saklighetskravet innebærer at oppsigelsen ikke må være begrunnet i utenforliggende hensyn, at det må foreligge tilstrekkelig tungtveiende grunner til oppsigelse og at avgjørelsen må bygge på et grunnlag som er faktisk korrekt. Terskelen for oppsigelse er høy.

Det vil som regel være snakk om oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold dersom oppsigelsen skyldes nedbemanning, omstilling, restrukturering osv. Arbeidsgiver må da dokumentere at det foreligger et bedriftsøkonomisk behov, at det er foretatt en saklig utvelgelseskrets og at det foreligger saklige utvelgelseskriterier for arbeidstakerne. Arbeidsgiver må til slutt foreta en avveining mellom virksomhetens behov for oppsigelse og de konkrete ulempene en oppsigelse vil ha for den enkelte arbeidstaker.

Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold kan typisk være begrunnet i at arbeidstaker ikke gjør jobben skikkelig, har begått plikt- eller lojalitetsbrudd, eller at vedkommende har høyt ubegrunnet fravær. Arbeidsgiver bør gi arbeidstaker advarsel, dersom utførelsen av arbeidsoppgavene eller arbeidet generelt er manglende.

Dersom du trenger hjelp i en oppsigelsessak, kan du ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse i kontaktskjemaet nedenfor.

KONTAKT OSS FOR EN VURDERING AV DIN SAK

  • 21 09 59 95

    Ring oss for en prat om dine problemstillinger – vi kan hjelpe deg!