Heve kjøp av bil – når kan jeg kreve heving?

Har du kjøpt en bil, med eller uten kontrakt, som senere viser seg å ha mangler? I så fall kan du ha rett til å heve kjøpet dersom mangelen ikke er uvesentlig. I saker om heving av bilkjøp vil som regel bilforsikringen din dekke store deler av advokatutgiftene saken medfører. Ta kontakt med oss om du har spørsmål om heving av bilkjøp, vi har til enhver tid flere dyktige advokater som kan bistå.

Heving er en misligholdsbeføyelse som innebærer at partenes plikter og rettigheter til å oppfylle en avtale faller bort. Partene skal i størst mulig praktisk grad settes tilbake som de var før avtalen, ved at begge parter tilbakefører verdiene de har mottatt. Det er flere vilkår som må være oppfylt for å ha rett til å heve et bilkjøp.

Det må foreligge mangel

For det første må det foreligge en mangel ved bilen. Det vil være en mangel ved bilen dersom bilen ikke samsvarer med det som er avtalt. Hva som er avtalt vil som regel fremgå av bilens kjøpekontrakt eller salgsannonse. Deretter må det foretas en konkret vurdering av om det foreligger et avvik mellom det avtalte, som utgjør en mangel. Ved kjøp av bruktbil må man regne med at bilen ikke er feilfri.

I dag selges de fleste biler ”som de er”, hvilket betyr at selger fraskriver seg ansvaret for skjulte mangler. Det vil likevel foreligge en mangel ved bilen dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Det vil også foreligge en mangel dersom selger har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om bilen.

Avhjelpsforsøk

For det andre er det et vilkår at selger ikke kan reparere eller fikse mangelen. Du vil ikke ha rett til å heve bilkjøpet dersom selger har anledning til å rette bilens mangler. Ved kjøp av bil fra privatperson, vil det sjeldent bli aktuelt for selger å foreta retting. Skulle dette likevel forekomme må rettingen skje innen rimelig tid.

Vesentlig mangel

For det tredje er det er krav om at mangelen må være vesentlig. Det må foreligge en rimelig grunn for kjøper for å si seg løs fra inngått kjøpekontrakt, og blant annet vil mangelens betydning for kjøperen, mangelens økonomiske verdi, mulighet til benyttelse av andre misligholdsbeføyelser og betydning hevingen vil ha for selger være momenter i vurderingen.

For det fjerde må du reklamere innen fristen for å ha krav til å heve kjøpet. I henhold til kjøpsloven må kjøper reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Hva som ligger i kravet til rimelig tid vil være en konkret vurdering. Det må i tillegg til å reklameres også gis beskjed om at kjøper ønsker å benytte seg av retten til å heve.

Har du spørsmål om kjøpsrett, ta kontakt med oss i AVCO. Ring 21 09 59 95 eller send oss en henvendelse i kontaktskjemaet.

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Telefon (obligatorisk)

    Emne

    Melding