Ferie og feriepenger

Innledning

Vi nærmer oss tiden for avvikling av ferie og utbetaling av feriepenger. Regelverket rundt ferie, feriepenger og lønn er omfattende. Vi mottar stadig spørsmål fra både arbeidsgivere og arbeidstakere om hvordan reglene skal forstås. Hvorfor trekker arbeidsgiver lønn når det utbetales feriepenger, hvordan beregnes feriepengene og når utbetales feriepengene? Vi gir deg en oversikt over de mest sentrale spørsmålene.

Hvor mye får jeg i feriepenger? 

Feriepengene skal minst tilsvare 10,2 % av fjorårets arbeidsvederlag. Dette følger av ferieloven § 10 (2).  Mange arbeidstakere har krav på 12 % etter individuell avtale eller tariffavtale. For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstraferie er prosentsatsen forhøyet med 2,3 prosent.

Det skal beregnes feriepenger av vanlig lønn samt bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats. Andel av utbytte, reiseutgifter, losji og feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret inngår ikke i feriepengegrunnlaget. Sykepenger og fødselspenger gir også grunnlag for opptjening av feriepenger, og utbetales hovedsakelig av NAV.

Feriepenger ytes ikke for den del av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Feriepengene kan ikke inkluderes i fastlønnen, med mindre dette er direkte regulert gjennom en tariffavtale.

På lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver for fjoråret skal det stå hvilket beløp man har opptjent i feriepenger fra fjoråret. Har man ikke vært i jobb året før man tar ferie, får man heller ikke utbetalt feriepenger.

Får jeg lønn og feriepenger samtidig?      

Arbeidstaker har ikke har rett til lønn i ferien, med mindre dette er særskilt avtalt i det enkelte tilfellet. Dette innebærer at arbeidsgiver trekker lønn for de ukene man skal ha ferie, og i stedet utbetaler feriepenger.

Dette innebærer at antall dager det gjøres lønnstrekk for, og antall dager man har ferie, skal være samme antall. For arbeidstakere som har 5 uker ferie, er derfor utgangspunktet at man trekkes en månedslønn + en uke i forbindelse med utbetaling av feriepenger.

Når får jeg feriepengene?

 Av ferieloven § 11 følger at feriepengene opptjent i fjoråret skal utbetales senest ved siste lønningsdag før ferien. Dette sammenfaller ofte med juni eller juli måned.

Feriepengene kan kreves utbetalt tidligst 1 uke før ferien begynner.

Slutter man i jobben, har man krav på å få feriepengene utbetalt sammen med siste lønning.

Må jeg ta ferie?

Hovedregelen er at arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår og arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år. Som virkedag etter ferieloven medregnes lørdager, noe som betyr at minsteferien (den alminnelige feriefritid) er 4 uker og 1 dag. Ferieloven oppstiller imidlertid flere unntak fra denne regelen.

Arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger, altså der feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet, kan motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid. Dette følger av ferieloven § 5 (5). Eksempler på årsaker til manglende opptjening av feriepenger er for eksempel at man kommer rett fra skolebenken, kommer fra militærtjeneste, kommer fra lange omsorgspermisjoner uten full feriepengeopptjening fra arbeidsgiver eller fordi man har vært permittert.

Hvis en virksomhet innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan alle arbeidstakere som berøres av stansen pålegges å avvikle ferie og eventuell tilleggsfritid av samme lengde.

Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid uavhengig av opptjeningen av feriepenger.

Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av forhold som nevnt i § 9 nr. 1 og 2, ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter § 14.

Kan arbeidsgiver trekke meg i feriepenger?

Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt når vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) er oppfylt. Dette gjelder blant annet når det er hjemlet i lov, trekk for arbeidstakers egenandel til tjenestepensjonsordninger, når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale eller tariffavtale og for erstatning for skade eller tap som arbeidstaker i forbindelse med arbeidet forsettlig eller ved grov uaktsomhet har påført virksomheten, og arbeidstaker skriftlig erkjenner erstatningsansvar, eller dette er fastslått ved dom, eller arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling.

Kan jeg få lengre ferie?

Arbeidstakere over 60 år har krav på ytterligere seks virkedagers ferie. Denne uken kan man bestemme selv når man vil ta ut, men arbeidsgiver må varsles senest to uker i forveien.

Andre arbeidstakere kan etter avtale med arbeidsgiver avtale lengre ferie enn det ferieloven legger opp til. Med mindre en annen ordning tilbys av arbeidsgiver er i så tilfelle slik ekstra ferie ulønnet. Arbeidstakere kan også i visse tilfeller ha krav på permisjon, for eksempel i forbindelse med utdanning.

Er feriepengene skattefrie?

Hovedregelen er at det ikke skal foretas forskuddstrekk i feriepengene når de utbetales på vanlig måte i ferieåret.

Det må skilles mellom skattefrihet og trekkfrihet. Feriepengene er skattepliktig inntekt for mottakeren. Det trekkes mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, for at det ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales. Dette innebærer at feriepengene ikke er skattefrie. Du betaler skatt av feriepenger på samme måte som av ordinær lønn.

Jeg får ikke utbetalt feriepengene – hva skal jeg gjøre?

Hvis du ikke får utbetalt feriepenger du har krav på, må du sende en skriftlig henvendelse med krav til arbeidsgiver. Brev bør sendes rekommandert. Det bør spesifiseres hva man mener at arbeidsgiver skylder, og settes en frist for betaling. Dersom arbeidsgiver ikke betaler, kan det tas ut en sak med krav om betaling av feriepenger. En advokat vil kunne bistå deg med et kravbrev og foreta en vurdering av eventuelle videre rettslige skritt.

Ta gjerne kontakt med oss for bistand i spørsmål om ferie, feriepenger eller lønn.

André Adolfsen

André Adolfsen

Advokat

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Telefon (obligatorisk)

    Emne

    Melding