Plan- og bygningslov.

DatoLOV-1985-06-14-77
DepartementMiljøverndepartementet
Ikrafttredelse01.07.1986
Sist endretLOV-2009-04-17-19 fra 01.01.2010
KorttittelPlan- og bygningsloven – plbl.

Lovens kapitler I til VII-a, med unntak av § 6, § 21, § 32 og kapittel VII-a, er opphevet ved lov 27 juni 2008 nr. 71 § 34-1 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), kapittel VII-a er opphevet ved lov 27 juni 2008 nr. 71 § 34-1 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 859), og kapitlene VIII til XXI er opphevet ved lov 27 juni 2008 nr. 71 § 34-3 (i kraft 1 juli 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 896). – Jfr. tidligere lover 18 juni 1965 nr. 7 (bygningsloven), 28 april 1967 nr. 1 (byfornyelse), 10 des 1971 nr. 103 (strand- og fjellplan).

Kap. I. Alminnelige bestemmelser.

0Kapitlet med unntak av § 6 er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638).

§ 1.Virkeområde​1

Når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov, gjelder loven for hele landet herunder vassdrag.​2 For sjøområder gjelder loven ut til grunnlinjene.​3 Kongen kan for enkelte sjøområder fastsette virkeområdet lengre inn enn grunnlinjene. Rørledninger i sjø for transport av petroleum​4 omfattes likevel ikke av loven.

Kongen kan bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard.​5

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lov 21 april 1989 nr. 17.
1Sml. lov 27 juni 2008 nr. 71 § 1-2.
2Jfr. lov 24 nov 2000 nr. 82 § 2.
3Jfr. lov 27 juni 2003 nr. 57.
4Jfr. lov 29 nov 1996 nr. 72.
5Se lov 17 juli 1925 nr. 11 § 1 (2), § 2 og § 4, jfr. res. 14 des 2001 nr. 1389 jfr. Justisdepartementets delegeringsvedtak 7 okt 2002 nr. 1145 jfr. byggesaksforskrifter for Longyearbyen fastsatt av Longyearbyen lokalstyre 24 feb 2003.

§ 2.Formål​1

Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal​2 og kommunal​2 virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn.

Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.​3

Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.​4

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 21 april 1989 nr. 17, 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Sml. lov 27 juni 2008 nr. 71 § 1-1.
2Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107.
3Jfr. lov 9 juni 1978 nr. 50 § 9.
4Jfr. § 9-1 siste punktum, § 26, § 69 og § 83. Jfr. også lov 6 mars 1981 nr. 5 § 3.

§ 3.Vedtekt​1

Ved vedtekt kan det for en kommune eller del av kommune fastsettes de lempinger, skjerpelser, tillegg eller unntak fra bestemmelsene i denne loven som finnes påkrevd under hensyn til forholdene på stedet, dersom loven ikke bestemmer noe annet.

Bestemmelsene i lovens kapitler I, II, VI, VII, VII-a, X, XVI, XVIII, XIX, XX og XXI kan likevel ikke fravikes ved vedtekt, med mindre det er særskilt sagt i vedkommende bestemmelse. Lovens bestemmelser om ekspropriasjon og refusjon​2 kan ikke fravikes til skade for grunneiere eller rettighetshavere. Heller ikke kan det ved vedtekt gjøres lempinger i bestemmelsene i §§ 65 første ledd eller 66 nr. 1 eller gjøres endringer i de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av §§ 81, 82 og 84.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Se § 4.
2Jfr. kap. VIII og IX.

§ 4.Fastsetting av vedtekt​1

Vedtekt gis av kommunestyret selv.​2 Endring i eller oppheving av vedtekt skjer på samme måte.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Se § 3.
2Se § 8. – Jfr. lover 22 juni 1962 nr. 8 § 4 (1), f og 25 sep 1992 nr. 107 § 6.

§ 5.Kart og stedfestet informasjon

Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven, bl.a. for å utarbeide kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner og situasjonsplaner. Staten skal stille til rådighet nasjonale kartdata for alle kommuner.

Kartgrunnlaget skal også kunne nyttes til andre offentlige og private formål.

Kommunen kan kreve at den som fremmer konsekvensutredning, planforslag eller søknad om tiltak, utarbeider kart, når dette er nødvendig for å ta stilling til utredningen, forslaget eller søknaden. Kommunen kan i samsvar med forskrift etter fjerde ledd gi bestemmelser eller fatte vedtak om krav til teknisk utforming og innhold, herunder i større saker kreve at data leveres i digital form. Kommunen kan innarbeide slike kart i det offentlige kartgrunnlaget.

Departementet kan i forskrift​1 gi regler om kart og stedfestet informasjon, herunder krav til innhold, utforming, kvalitet, rapportering, oppdatering og lagring.

Kongen kan bestemme at det skal iverksettes landsomfattende eller lokale prosjekter for å samle, kontrollere, revidere eller supplere plan- og byggesaksinformasjon og det offentlige kartgrunnlaget. Kongen kan pålegge offentlige organer å gi de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), tilføyd igjen ved lov 9 mai 2003 nr. 32 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 564).
1Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

§ 6.Forskrift

Departementet​1 kan gi forskrifter​2 til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i denne loven, herunder om tidsfrister​3 for de enkelte deler av saksforberedelsen og behandlingen av plan- og byggesaker, om klagebehandling og om virkninger av fristoverskridelse. Departementet kan i forskrift​2 også fastsette unntak fra reglene om tidsfrister.

0Endret ved lov 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Kommunal- og regionaldepartementet, men Miljøverndepartementet for kapitler III-VII iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.
3Jfr. lov 10 feb 1967 § 11 b.

§ 7.​1Dispensasjon​2

Når særlige grunner foreligger, kan kommunen, dersom ikke annet er fastsatt i vedkommende bestemmelse,​3 etter søknad gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser i denne lov, vedtekt eller forskrift. Myndigheten til å gjøre vedtak om dispensasjon fra arealdel til kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan, er med mindre annet er bestemt i vedkommende plan, lagt til det faste utvalget for plansaker etter denne lovs § 9-1. Vilkårene for å dispensere fra planer eller planbestemmelser som nevnt i punktet foran, er de samme som etter første komma i første punktum. Det faste utvalg for plansaker er videre dispensasjonsmyndighet etter §§ 17-2, 23 og 33 i loven her. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.​4

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid og innebærer at søkeren ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg uten utgift for kommunen må fjerne eller endre det utførte eller opphøre med midlertidig tillatt bruk eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand.​5 Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier (fester)​6 for sin del aksepterer disse forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst.​7 Den er bindende for panthavere​8 og andre rettighetshavere​9 i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst.

Før det gjøres vedtak, skal naboer og gjenboere varsles på den måten som nevnt i § 94 nr. 3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter § 93 eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Ved dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan eller fra denne lovs §§ 17-2 og 23, skal fylkeskommunen og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt høve til å uttale seg før dispensasjon gis.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Sml lov 27 juni 2008 nr. 71 kap. 19.
2Se §§ 64 flg. (tilføyd ved lov 27 mai 2005 nr. 30).
3Se § 64 f.
4Se § 110 nr. 3, § 111 nr. 1.
5Se § 115.
6Jfr. lov 20 des 1996 nr. 106.
7Jfr. lov 7 juni 1935 nr. 2 kap. 3.
8Jfr. lov 8 feb 1980 nr. 2 (pantel.).
9Jfr. bl.a. lov 29 nov 1968 (servituttloven).

§ 8.Delegasjon av kommunestyrets myndighet

Kommunestyrets myndighet og oppgaver etter §§ 4, 9-1, 20-5, 27-1, 27-2, 27-3, 28-2, 30, 35 nr. 2, 36, 37, 64 a, 69 nr. 4, 109 og 118 kan ikke delegeres.​1

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 27 mai 2005 nr. 30 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 12 mai 2006 nr. 528).
1Jfr. lover 22 juni 1962 nr. 8 § 4 (1), f og 25 sep 1992 nr. 107.

Kap. II. Plan og bygningsmyndighetene.

0Kapitlet er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638).

§ 9-1.Planleggingsmyndigheter i kommunen

Kommunestyret​1 skal ha ansvaret for og ledelsen av kommuneplanleggingen​2 og arbeidet med reguleringsplaner​3 i kommunen. I hver kommune skal det være et fast utvalg for plansaker. I kommuner med parlamentarisk styreform, jf kommuneloven​4 kapittel 3, kan kommunestyret selv legge utvalgets funksjoner til kommunerådet. Kommuneloven​4 § 31 nr. 6 kommer ikke til anvendelse når kommunerådet behandler saker som etter loven her er lagt til det faste utvalget for plansaker. Kommunestyret skal peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste utvalget etter denne paragraf utarbeider og behandler forslag til planer.​5

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 16 april 1999 nr. 18 (i kraft 1 juli 1999 iflg. res. 16 april 1999 nr. 388).
1Se § 8.
2Jfr. kap. VI.
3Jfr. kap. VII.
4Lov 25 sep 1992 nr. 107.
5Jfr. § 2 siste ledd.

§ 9-2.Planadministrasjonen i kommunen

Lederen av kommunens administrasjon​1 skal ha det administrative ansvar for kommunens planleggingsoppgaver etter loven.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

1Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107 § 22 flg.

§ 9-3. Samarbeidsplikt for andre offentlige organer

Organer som har oppgaver vedrørende ressursutnytting, vernetiltak, utbygging eller sosial og kulturell utvikling innenfor kommunens område, skal gi kommunen nødvendig hjelp i planleggingsarbeidet.

Slike organer skal etter anmodning fra kommunen delta i rådgivende utvalg som kommunestyret​1 oppretter til å fremme samarbeid om planleggingsvirksomheten.

Etter at kommunen og vedkommende organ har uttalt seg, kan departementet​2 frita fylkeskommunalt eller statlig organ fra å delta i slike samarbeidsutvalg.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107 § 6.
2Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 9-4.Samarbeid mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunen om planlegging av riks- og fylkesveger

Statens vegvesen​1 kan utarbeide og fremme utkast til oversiktsplaner, herunder vegutredninger, etter kap. V og VI og regulerings- og bebyggelsesplan etter kap. VII. Beslutning om å legge slike planer ut til offentlig ettersyn kan gjøres av Statens vegvesen. Kommunen skal holdes orientert om planarbeidet.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om vegplanlegging, herunder vegutredning, jfr. § 6.

Fylkeskommunen og kommunen​2 plikter å gi planforslag fra Statens vegvesen en så rask behandling som mulig.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Tilføyd ved lov 21 april 1989 nr. 17.
1Jfr. lov 21 juni 1963 nr. 23 kap. II.
2Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107.

§ 10-1.Kommunens oppgaver og samarbeidsplikt​1

Kommunen skal utføre de gjøremål som er lagt til den i denne lov, forskrift og vedtekt,​2 og føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen holdes i kommunen.

Plan- og bygningsmyndighetene skal søke samarbeid med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107.
2Se § 3 og § 4.

§ 10-2.(Opphevet)

0Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).

§ 10-3.(Opphevet)

0Opphevet ved lov 5 juni 1987 nr. 25.

§ 11-1.(Opphevet)

0Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).

§ 11-2.(Opphevet)

0Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).

§ 12-1.Øverste planleggingsmyndighet i fylkeskommunen

Fylkestinget​1 skal ha ansvaret for og ledelsen av arbeidet med fylkesplaner. Fylkestingets myndighet til å vedta fylkesplaner kan ikke overføres til annet organ.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107 § 6.

§ 12-2.Planadministrasjonen i fylkeskommunen

Fylkesrådmannen​1 skal ha det administrative ansvar for fylkeskommunens oppgaver etter loven.

Enhver fylkeskommune skal ha en fagkyndig planleggings- og utbyggingsadministrasjon for utarbeiding og behandling av planer og planfaglig veiledningsvirksomhet etter loven.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107 § 22.

§ 12-3.Samarbeidsplikt for andre offentlige organer

Organer som har oppgaver vedrørende ressursutnytting, vernetiltak, utbygging og kulturell eller sosial utvikling innenfor fylkets område, skal gi fylkeskommunen nødvendig hjelp i planleggingsarbeidet. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at statlige organer oppfyller sin plikt til å yte bistand.​1

Slike organer skal etter anmodning fra fylkeskommunen delta i rådgivende utvalg som fylkeskommunen oppretter til å fremme samarbeid om planleggingsvirksomheten.

Etter at fylkeskommunen og vedkommende organ har uttalt seg, kan Kongen frita kommunalt eller statlig organ fra å delta i slike samarbeidsutvalg.

Fylkeskommunen skal så langt det er mulig gi kommuner hjelp og veiledning med deres gjøremål etter denne loven.​2

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Jfr. § 19-3.
2Jfr. § 13 siste ledd.

§ 13. Statlige planleggings- og bygningsmyndigheter

Kongen har ansvaret for og ledelsen av planleggingsvirksomheten på riksnivå.

Departementet​1 skal ha det administrative hovedansvar for statens planleggingsoppgaver etter loven, og skal arbeide for at de vedtak som treffes på riksnivå blir fulgt opp i den fylkeskommunale og kommunale planlegging.

Departementet​2 er også den sentrale bygningsmyndighet.

Departementet kan overføre myndighet som det er tillagt i eller i medhold av loven til fylkesmannen. Videre kan departementet som statlig bygningsmyndighet overføre tekniske kontroll- og godkjenningsoppgaver til annen offentlig eller privat fagkyndig. Myndighet til å gi forskrifter kan departementet likevel ikke overføre videre. Bestemmelsen i § 12-3 siste ledd gjelder tilsvarende for fylkesmannen.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
2Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 14.Fordeling av og samarbeid om planleggingsoppgavene

Om fordelingen av planleggingsoppgavene mellom kommunene, fylkeskommunene og staten gjelder bestemmelsene i lovens kapitler IV-VII. Oppstår det tvil og det ikke lykkes å oppnå enighet om oppgavefordelingen mellom vedkommende planleggingsorganer, avgjøres spørsmålet av Kongen.

Planleggingsmyndighetene i stat, fylkeskommuner og kommuner skal samarbeide om innhenting, bearbeiding og utveksling av informasjon som anses å ha vesentlig betydning for planleggings- og opplysningsvirksomheten etter loven. Departementet​1 kan gi nærmere regler for gjennomføringen av dette samarbeidet.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

1Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 15.Forholdet til forvaltningsloven og klage

Når ikke annet er bestemt gjelder forvaltningsloven​1 for behandling av saker etter denne lov.

Fylkeskommunen og statlig organ kan påklage enkeltvedtak​2 etter denne lov dersom vedtaket direkte berører vedkommende myndighets saksområde.

Det kan likevel ikke klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage​3 eller innsigelse på reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Departementet​4 er klageinstans for vedtak etter denne lov.​2

Ved klage over vedtak av det faste utvalget for plansaker gjort i medhold av loven her, skal saken forelegges utvalget som kan omgjøre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet.​5 I motsatt fall sendes saken med utvalgets uttalelse til departementet.​6 Ved klage over vedtak om dispensasjon av kommunestyret eller annet organ som er dispensasjonsmyndighet etter særskilt bestemmelse i kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan skal saken på samme måte forelegges det organ som er dispensasjonsmyndighet.

Departementet​4 er klageinstans for vedtak truffet av fylkesmannen eller annen offentlig eller privat fagkyndig.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 7 mai 2004 nr. 24, se dens II (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 7 mai 2004 nr. 722).
1Lov 10 feb 1967.
2Jfr. lov 10 feb 1967 kap. VI.
3Jfr. §§ 27-2 og 27-3.
4Kommunal- og regionaldepartementet, men Miljøverndepartementet for kapitler III-VII iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
5Jfr. lov 10 feb 1967 § 33.
6Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

Kap. III. Samråd, offentlighet og informasjon.

0Kapitlet er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638).

§ 16-1.Samråd, offentlighet og informasjon

Planleggingsmyndighetene i stat, fylkeskommune og kommune skal fra et tidlig tidspunkt i planleggingsarbeidet drive en aktiv opplysningvirksomhet overfor offentligheten om planleggingsvirksomheten etter loven. Berørte enkeltpersoner og grupper skal gis anledning til å delta aktivt i planprosessen.​1

Ved kunngjøring av planutkast etter §§ 18, 20-5 og 27-1 skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative utkast til planen i medhold av denne lov som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de er tilgjengelige på planmyndighetenes kontor.

Enhver har hos vedkommende myndighet rett til å gjøre seg kjent med alternative utkast til planer som nevnt i annet ledd og med de dokumenter som ligger til grunn for planutkastene med de unntak som følger av § 13 eller §§ 20 til 26 i offentleglova.​2

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 24 sep 2004 nr. 72 (i kraft 1 april 2005 iflg. res. 24 sep 2004 nr. 1282), endret paragraftall fra § 16, 19 mai 2006 nr. 16 (i kraft 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118).
1Jfr. lov 10 feb 1967 § 17 og § 37.
2Lov 19 mai 2006 nr. 16.

§ 16-2.Krav om konsekvensutredning for planer med vesentlige virkninger

For fylkesplaner og kommuneplaner som fastsetter retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging, samt for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn, gjelder bestemmelsene om konsekvensutredninger i kapittel VII-a i tillegg til saksbehandlingsbestemmelsene i § 19-4, § 20-5, § 27-1 og § 27-2.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Tilføyd ved lov 24 sep 2004 nr. 72 (i kraft 1 april 2005 iflg. res. 24 sep 2004 nr. 1282).

Kap. IV. Planlegging på riksnivå.

0Kapitlet er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638).

§ 17-1.​1Rikspolitiske bestemmelser​2

Kongen kan stille opp generelle mål og rammer og gi retningslinjer for den fysiske, økonomiske og sosiale utvikling i fylker og kommuner som skal legges til grunn for planleggingen etter denne lov.

Når det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller regionale interesser, kan Kongen etter samråd med de berørte kommuner og fylkeskommuner for et tidsrom av inntil 10 år nedlegge forbud mot at det innenfor nærmere avgrensede geografiske områder blir iverksatt særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke av departementet,​3 eller bestemme at slike tiltak uten slikt samtykke bare kan iverksettes i samsvar med arealdelen av kommuneplanen​4 eller reguleringsplan.​5 Kongen kan forlenge forbudet med 5 år av gangen.

Før vedtak som nevnt i annet ledd fattes, skal forslag til bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn i de berørte kommuner i samsvar med bestemmelsene i § 27-1.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

1Se § 20-6 siste ledd.
2Jfr. § 110 nr. 3.
3Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
4Jfr. § 20-4.
5Jfr. kap. VII.

§ 17-2. Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen

Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann og kan heller ikke endres vesentlig.​1 Forbudet gjelder også deling,​2 herunder salg eller bortleie av ubebygd del (parsell eller tomt) av eiendom.

Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke i tettbygd strøk eller i områder som omfattes av reguleringsplan​3 eller strandplan. Det samme gjelder område som i arealdelen av kommuneplanen​4 er lagt ut til byggeområder og områder for råstoffutvinning. Bestemmelsen gjelder heller ikke tiltak som er i samsvar med bestemmelser gitt i medhold av § 20-4 annet ledd punkt c. Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et område skal anses som tettbygd strøk.

Bestemmelse​5 i første ledd gjelder heller ikke:

1.bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning som er nødvendig for forsvaret, i landbruket, tamreindriften, fløtingen, fangst- og fiskerinæringen, for vannforsyningen, avløpsanlegg, kraft- og reguleringsanlegg, den alminnelige samferdsel, bergverksdrift eller drift på andre ikke mutbare mineralske forekomster enn grus, sand og leire, og fradeling, salg eller bortleie av ubebygd del av eiendom til slik næringsvirksomhet,
2.badeanlegg m.v. og toilettanlegg på friluftsområde som er åpent for allmennheten​6 og bygning m.v. for naturvernformål i område som er fredet eller vernet i medhold av naturvernloven,​7
3.brygge på bebygd eiendom til sikring av eierens eller brukerens atkomst.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

1Jfr. § 20-4 (2).
2Jfr. lov 23 juni 1978 nr. 70.
3Jfr. kap. VII.
4Jfr. § 20-4.
5Skal vel være «Bestemmelsen».
1Skal vel være «Bestemmelsen».
6Jfr. lov 28 juni 1957 nr. 16.
7Lov 19 juni 1970 nr. 63.

§ 18.Statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan

Når gjennomføringen av viktige statlige eller fylkeskommunale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det, kan departementet henstille til vedkommende kommune å utarbeide og vedta reguleringsplan eller arealdel av kommuneplan, eller selv gjøre det.

Lovens bestemmelser om reguleringsplan​1 og arealdelen av kommuneplanen​2 får tilsvarende anvendelse på planer som utarbeides i medhold av første ledd. Departementet​3 trer i stedet for kommunestyret når det gjelder instruksjonsmyndighet overfor det faste utvalg for plansaker.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Jfr. kap. VII.
2Jfr. § 20-4.
3Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284, Samferdselsdepartementet iflg. res. 23 okt 1992 nr. 768 for statlig reguleringsplan for flyplass på Gardermoen og reguleringsplan for vegtilknytning til E-6 ved Jessheim samt jernbane på samme strekning.

Kap. V. Fylkesplanlegging.

0Kapitlet er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638).

§ 19-1.Fylkesplanlegging

Fylkeskommunen skal sørge for at det innen fylkets område utføres en løpende fylkesplanlegging.​1

Departementet​2 skal føre tilsyn med at plikten til løpende fylkesplanlegging blir oppfylt.

Fylkesplanleggingen skal samordne statens, fylkeskommunens og hovedtrekkene i kommunens fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle virksomhet i fylket.

I hvert fylke skal fylkeskommunen utarbeide fylkesplan. Fylkesplanen består av mål og langsiktige retningslinjer for utviklingen i fylket og et samordnet handlingsprogram for de statlige og fylkeskommunale sektorers virksomhet som angir hvordan målene skal oppfylles. Handlingsprogrammet skal også omfatte de kommunale sektorer for så vidt angår spørsmål som er av vesentlig betydning for fylket eller større deler av det.

I planen fastlegges også retningslinjer for bruken av arealer og naturressurser i fylket når det gjelder spørsmål som får vesentlige virkninger ut over grensene for en kommune eller som den enkelte kommune ikke kan løse innenfor sitt område og som må ses i sammenheng for flere kommuner i fylket.

Når det er hensiktsmessig, kan det utarbeides fylkesplan for bestemte virksomhetsområder eller grupper av tiltak fylkesplanleggingen omfatter og for deler av fylket.​3

Planleggingen skal bygge på de økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

1Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107 § 5.
2Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
3Se § 19-4 (3).

§ 19-2.Plansamarbeid mellom fylker

Departementet​1 kan gi bestemmelser om samarbeid mellom to eller flere fylkeskommuner om fylkesplanleggingen. Oslo kommune likestilles i denne forbindelse med en fylkeskommune. Herunder kan departementet​1 gi bestemmelser om opprettelse av nødvendige samarbeidsorganer, om hvilke oppgaver samarbeidet skal gjelde og om hvilket geografisk område det skal omfatte. Før slike bestemmelser gis, skal vedkommende fylkeskommuner ha hatt høve til å uttale seg.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

1Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 19-3.Organisering av fylkesplanarbeidet

Fylkeskommunen organiserer fylkesplanarbeidet i samsvar med reglene i §§ 12-1, 12-2 og 12-3. Den oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for samordning, samarbeid og samråd etter § 16-1, og sørger for at utkast til fylkesplan, herunder fornying og endring av planen, blir fremmet i rett tid. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at statlige organer oppfyller sin plikt til å yte bistand, jfr. § 12-3.

Fylkeskommunen skal ha et løpende samarbeid med kommunene i fylket, og med offentlige organer og private organisasjoner og andre som har særlig interesse i fylkesplanarbeidet.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lov 24 sep 2004 nr. 72 (i kraft 1 april 2005 iflg. res. 24 sep 2004 nr. 1282).

§ 19-4.Fylkesplanbehandlingen

Tidligst mulig under utarbeidelsen av planforslaget skal fylkeskommunen gjøre kjent forslag til mål for utviklingen i fylket og hovedpunktene i forslag til langsiktige retningslinjer for sektorenes planlegging og handlingsprogram. Forslagene skal legges frem i en slik form at de er egnet til å gi grunnlag for en offentlig debatt og skal kunngjøres på hensiktsmessig måte.

Utkast til fylkesplan sendes til uttalelse til fylkesmannen, kommunene samt til offentlige organer og organisasjoner m.v. som blir berørt av utkastet. Det kan settes en frist for å avgi uttalelse som ikke må være kortere enn 30 dager.

Fylkesplanen skal, når den er vedtatt av fylkestinget, legges frem for Kongen​1 til godkjenning. I samband med godkjenningen kan Kongen fastsette slike endringer i planen som finnes påkrevd ut fra hensynet til rikspolitiske interesser.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Miljøverndepartementet iflg. res. 16 mars 1990 nr. 174 for så vidt gjelder fylkesdelplaner, jfr. § 19-1 (6).

§ 19-5.Revisjon​1

Fylkestinget bør minst hvert annet år vurdere planens forutsetninger og gjennomføring, og eventuelt foreta nødvendige endringer. Vesentlige endringer og tilføyelser som berører statlige og kommunale interesser, skal meldes til departementet,​2 som avgjør om planen helt eller delvis skal tas opp til ny behandling.

Fylkestinget skal foreta ny planbehandling minst en gang i hver valgperiode. Bestemmelsene i §§ 19-1 til 19-4 gjelder tilsvarende.

Departementet​2 kan gi pålegg om endring av fylkesplaner.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

1Se § 19-6 siste ledd siste punktum.
2Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 19-6.Fylkesplanens virkninger

Fylkesplanen skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og være retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket.

Dersom det innen de statlige virksomhetsfelter blir aktuelt å fravike fylkesplanens forutsetninger, skal vedkommende statsorgan ta spørsmålet opp med fylkeskommunens planleggingsmyndigheter. Slike spørsmål bør staten så langt det er mulig ta opp så tidlig at nye eller endrede løsninger kan tas med ved den regelmessige behandling av fylkesplanen, jfr. § 19-5.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

Kap. VI. Kommuneplanlegging.

0Kapitlet med unntak av § 21 er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638).

§ 20-1.Kommunalplanlegging

Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder.

I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter:

-mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser.

Den kortsiktige del omfatter:

-samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år.

Kommuneplanleggingen skal bygge på de økonomiske og øvrige ressursmessige forutsetninger for gjennomføring.

Det kan utarbeides arealplan og handlingsprogram for del av kommunen og handlingsprogram for bestemte virksomhetsområder.

Minst en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å foreta endringer i den.

Departementet​1 skal føre tilsyn med at plikten til løpende kommuneplanlegging blir overholdt.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 20-2.Organisering av kommuneplanarbeidet

Kommunen organiserer kommuneplanarbeidet i samsvar med reglene i §§ 9-1, 9-2 og 9-3. Den oppretter de utvalg og treffer de tiltak som synes nødvendig for samordning, samarbeid og samråd etter § 16-1. Fylkeskommunen skal så langt det er mulig gi kommunen planfaglig hjelp og rettledning.

Kommunen skal på et tidlig tidspunkt under forberedelsen søke samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m.v. som har særlige interesser i kommuneplanarbeidet.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 24 sep 2004 nr. 72 (i kraft 1 april 2005 iflg. res. 24 sep 2004 nr. 1282).

§ 20-3.Interkommunalt plansamarbeid

Departementet​1 kan gi nærmere bestemmelser om interkommunalt plansamarbeid. Herunder kan departementet gi bestemmelser om oppretting av de nødvendige samarbeidsorganer, om hvilke oppgaver samarbeidet skal gjelde og om hvilket geografisk område det skal omfatte. Før slike bestemmelser gis, skal vedkommende kommuner ha høve til å uttale seg.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

1Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 20-4.Arealdelen av kommuneplan​1

Arealdelen skal i nødvendig utstrekning angi:

1.Byggeområder.
2.Landbruks-, natur- og friluftsområder.
3.Områder for råstoffutvinning.
4.Andre områder som er båndlagt eller skal båndlegges for nærmere angitte formål i medhold av denne eller andre lover og områder for Forsvaret.
5.Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag, herunder ferdsel-, fiske-, akvakultur-, natur- og friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon med en eller flere av de nevnte brukskategorier.
6.Viktige ledd i kommunikasjonssystemet.

Til arealdelen kan det gis utfyllende bestemmelser:

a.For områder avsatt til utbyggingsformål, områder for råstoffutvinning og for områder langs vassdrag inntil 100 m fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand kan fastsettes at tiltak som nevnt i denne lovs §§ 81, 86a, 86b og 93 ikke kan finne sted før området inngår i reguleringsplan eller bebyggelsesplan.
b.For områder avsatt til utbyggingsformål kan fastsettes at utbygging skal skje i bestemt rekkefølge, og at utbyggingen innenfor vedkommende områder ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som elektrisitetsforsyning, kommunikasjon, herunder gang- og sykkelvegnett, helse- og sosialtjeneste, herunder barnehager, skoler og fritidshjem, m.v. er etablert. I tilknytning til utbyggingsområder og i landbruks-, natur- og friluftsområder der spredt utbygging er tillatt, kan det også fastsettes bestemmelser om tillatt byggehøyde, grad av utnytting og andre former for styring av bygningers og anleggs størrelse, form m.v. Det kan også gis nærmere kriterier for lokalisering av ulik utbygging og arealbruk innen byggeområdene.
c.For områder nevnt i første ledd nr. 2 kan gis bestemmelser om omfang og lokalisering av spredt boligbebyggelse og ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring, og om fritidsbebyggelse, herunder stille krav om bebyggelsesplan.
d.For byggeområder og for landbruks-, natur- og friluftsområder der det er adgang til spredt utbygging av boliger, kan det stilles areal- og funksjonskrav til lekearealer og andre uteoppholdsarealer, herunder krav om samtidig ferdigstillelse av bolig og uteområde.
e.For hele kommunen eller deler av den kan fastsettes at oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående fritidsbebyggelse ikke skal være tillatt.
f.For områder langs vassdrag inntil 100 m fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand kan fastsettes at det skal være forbudt å sette i verk bestemt angitte bygge- og anleggstiltak.
g.For enkelte strekninger og enkelte tiltak på vegnettet kan fastsettes at det er tilstrekkelig at området inngår i bebyggelsesplan før anlegg settes i gang.
h.For nærmere angitte arealer kan fastsettes at angivelse av arealbruk etter første ledd ikke skal ha rettsvirkninger etter § 20-6 annet ledd. Planen vil i tilfelle heller ikke ha virkning etter § 20-6 tredje ledd.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 21 april 1989 nr. 17, 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Se lov 23 juni 1978 nr. 50 § 8 siste ledd.

§ 20-5.Behandling av kommuneplanen

I god tid før utkast til kommuneplan behandles i kommunestyret​1 skal kommunen sørge for å gjøre de mest aktuelle spørsmål i kommuneplanarbeidet kjent på en måte den finner hensiktsmessig, slik at de kan bli gjenstand for offentlig debatt.

Utkast til kommuneplan sendes fylkeskommunen, berørte statlige organer og organisasjoner m.v. som har særlige interesser i planarbeidet til uttalelse og legges ut til offentlig ettersyn som fastsatt i § 27-1. Det kan settes en frist for å avgi uttalelse, som ikke må være kortere enn 30 dager. Saken legges deretter frem for kommunestyret til avgjørelse.

Reglene om medvirkning og offentlig ettersyn i første og annet ledd gjelder ikke ved rullering av kommunens samlede handlingsprogram.

Dersom innsigelse knytter seg til klart avgrensede deler av planen, kan kommunestyret likevel fastsette at planen for øvrig får rettsvirkning etter § 20-6.

Har fylkeskommunen, nabokommune eller berørte statlige fagmyndigheter hatt innsigelser til kommuneplanens arealdel, skal arealdelen etter vedtak i kommunestyret sendes departementet​2 til godkjenning, dersom kommunestyret ikke har tatt hensyn til innsigelsene. Departementet​2 avgjør om innsigelsene skal tas til følge. Departementet​2 kan i den forbindelse gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Når samlet kommuneplan, arealdel eller rullert handlingsprogram er vedtatt av kommunestyret med rettsvirkning, skal det sendes et eksemplar til departementet,​2 fylkesmannen, fylkeskommunen og berørte statlige fagmyndigheter til orientering.

Selv om fylkeskommunen eller berørte statlige fagmyndigheter ikke har hatt innsigelser mot kommuneplanens arealdel, kan departementet,​2 etter at kommunestyret er gitt høve til å uttale seg, foreta endringer i planen ut fra nasjonale interesser. Kommunen må være underrettet om at planen vil bli endret innen 3 måneder etter at departementet har mottatt den.

Når planen er endelig, skal den kunngjøres på hensiktsmessig måte i kommunen.

Kommunestyrets og departementets​2 vedtak om å godkjenne eller endre kommuneplanens arealdel kan ikke påklages.

Reglene i denne paragraf gjelder tilsvarende for behandling av kommuneplanens arealdel eller handlingsprogram som omfatter deler av kommunen eller bestemte virksomhetsområder.

Ved revisjon av kommuneplanen eller av hovedelementene i slik plan alene gjelder bestemmelsene i denne paragraf og § 33 tilsvarende.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 21 april 1989 nr. 17, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849) – endrer åttende ledd, skal være niende.
1Se § 8.
2Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 20-6.Virkninger av kommuneplanen

Kommuneplanen skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.

Tiltak som nevnt i §§ 81, 86a, 86b og 93 må, når ikke annet er bestemt, ikke være i strid med arealbruk eller bestemmelser fastlagt i endelig arealplan. Det samme gjelder andre tiltak som kan være til vesentlig ulempe for gjennomføringen av planen. For områder som skal båndlegges for nærmere angitte formål i medhold av denne eller andre lover, jfr. § 20-4 første ledd nr. 4, er virkningen av arealdelen begrenset til 4 år fra planen er vedtatt av kommunestyret. Departementet​1 kan etter søknad fra kommunen forlenge virkningen med inntil 2 år.

Når ikke annet er bestemt, gjelder kommuneplanens arealdel foran eldre rikspolitiske bestemmelser,​2 reguleringsplan​3 og bebyggelsesplan, men faller bort i den utstrekning den strider mot slike bestemmelser som senere blir gjort gjeldende.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997).
1Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
2Jfr.§ 17-1.
3Jfr. kap. VII.

§ 21.Innløsning

Blir ubebygd eiendom eller større del av slik eiendom i arealdelen lagt ut til formål som nevnt i § 25​1 nr. 3, 4, 7 og 8 samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder, og eiendommen innen 4 år ikke blir regulert eller utlagt til annet formål i arealdelen, kan grunneieren (festeren) kreve erstatning etter skjønn, eller at ekspropriasjon straks blir foretatt, hvis båndleggingen medfører at eiendommen ikke lenger kan nyttes på regningssvarende måte. Er grunnen bebygd, har eieren/festeren samme krav når bebyggelsen er fjernet.

0Endret ved lov 20 juni 1986 nr. 37.
1Opphevet ved lov 27 juni 2008 nr. 71, se dens § 15-1.

Kap. VII. Reguleringsplan.​1

0Kapitlet med unntak av § 32 er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638).
1Se lov 27 juni 2008 nr. 71 kap. 12.

§ 22.Definisjon

Med reguleringsplan forstås i loven her en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø i bestemte områder i en kommune innenfor den ramme §§ 25 og 26 angir.

En reguleringsplan kan omfatte ett eller flere av de formål og bestemmelser som er nevnt i §§ 25 og 26.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

§ 23.Plikt til å utarbeide reguleringsplan – forholdet til overordnede planer

1. Det skal utarbeides reguleringsplan for de områder i kommunen hvor det er bestemt i arealdelen av kommuneplanen​1 at utbygging m.v. bare kan skje etter slik plan og for områder hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider. Tillatelse etter § 93 kan ikke gis for større bygge- og anleggsarbeider før det foreligger reguleringsplan.

Reguleringsplaner skal ellers utarbeides i den utstrekning det er nødvendig for å trygge gjennomføringen av oversiktsplanleggingen etter loven. Reguleringsplaner skal ikke gis større omfang enn at de kan gjennomføres innen rimelig tid.

2. Er bebyggelse ødelagt ved brann eller på annen måte, skal kommunen straks ta opp til behandling spørsmålet om det trengs regulering eller omregulering av området.
3. Rikspolitiske bestemmelser,​2 fylkesplan​3 og arealdelen av kommuneplanen​1 skal være retningsgivende for utarbeiding av reguleringsplaner.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lov 21 april 1989 nr. 17.
1Jfr. § 20-4.
2Jfr. § 17-1.
3Jfr. § 19-4.

§ 24.Forenklet reguleringsplan

For bestemte byggeområder kan reguleringsplan innskrenkes til reguleringsbestemmelser som fastlegger reguleringsformålet og graden av utnytting. Nærmere bestemmelser om beregningsmåten kan gis ved forskrift. Det kan stilles krav om at det for enkelte byggeområder utarbeides bebyggelsesplan etter § 28-2.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

§ 25.Reguleringsformål

I reguleringsplanen avsettes i nødvendig utstrekning:

1.Byggeområder:

herunder områder for boliger med tilhørende anlegg, forretninger, kontorer, industri, fritidsbebyggelse (fritidsboliger og tilhørende uthus), samt områder for offentlige (statens, fylkets og kommunens) bygninger med angitt formål, andre bygninger med særskilte angitte allmennyttige formål, herberger og bevertningssteder og for garasjeanlegg og bensinstasjoner.

2.Landbruksområder:

herunder områder for jord- og skogbruk, reindrift og gartnerier.

3.Offentlige trafikkområder:

Veger – med dette forstås i denne loven også gater med fortau, gangveger, sykkelveger, gatetun og plasser – bruer, kanaler, jernbaner, sporveger, rutebilstasjoner, parkeringsplasser, havner, flyplasser og andre trafikkinnretninger og nødvendige arealer for anlegg og sikring m.v. av trafikkområder.

4.Friområder:

Parker, turveger, leirplasser, anlegg for lek, idrett og sport og områder i sjøen for slik virksomhet.

5.Fareområder:

Områder for høyspenningsanlegg, skytebaner, ildsfarlig opplag og andre innretninger som kan være farlige for allmennheten, og områder som på grunn av ras- og flomfare eller annen særlig fare ikke tillates bebygget eller bare skal utbygges på nærmere vilkår av hensyn til sikkerheten.

6.Spesialområder:

herunder områder for private veger, camping, områder for anlegg i grunnen, i vassdrag eller i sjøen, områder med bygninger og anlegg som på grunn av historisk, antikvarisk eller annen kulturell verdi skal bevares, fiskebruk, områder for reindrift, friluftsområder som ikke går inn under nr. 4, parkbelte i industriområde, naturvernområder, klimavernsoner, vannforsyningskilder med nedslagsfelt, frisiktsoner ved veg, restriksjonsområde rundt flyplass, og område og anlegg for drift av radionavigasjonsmidler utenfor flyplass, områder for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet, grav- og urnelunder, vann- og avløpsanlegg, områder for bygging og drift av anlegg for energiproduksjon eller fjernvarme, taubane, fornøyelsespark, golfbane, steinbrudd og massetak samt andre områder for vesentlig terrenginngrep, anlegg for Televerket og øvingsområder med tilhørende anlegg for forsvaret og sivilforsvaret.

7.Fellesområder:

Felles avkjørsel og felles områder for parkering, felles lekeareal for barn, gårdsplass og annet fellesareal for flere eiendommer.

8.​1Fornyelsesområder:​1

Områder med tettbebyggelse som skal totalfornyes eller utbedres.

Det kan fastsettes flere reguleringsformål innenfor samme område eller i samme bygning. Reguleringsformålene friluftsområde og naturvernområde kan imidlertid ikke kombineres med reguleringsformålet landbruksområde. Det kan også fastsettes at område eller bygning etter en nærmere angitt tid eller når nærmere angitte vilkår er oppfylt, skal gå over fra ett reguleringsformål til et annet.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 18 april 1986 nr. 10, 21 april 1989 nr. 17, 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 24 nov 2000 nr. 82 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 24 nov 2000 nr. 1169).
1Se § 21.

§ 26.Reguleringsbestemmelser

Ved reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser om utforming og bruk av arealer og bygninger i reguleringsområdet. Bestemmelsene kan sette vilkår for bruken eller forby former for bruk for å fremme eller sikre formålet med reguleringen. Det kan også påbys særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. Det kan ikke fastsettes bestemmelser om vannføring eller vannstand. Det kan i bestemmelse til reguleringsplan eller bebyggelsesplan stilles krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor planområdet i henhold til jordskifteloven​2 § 2 bokstav h, jf. § 5 annet ledd.

Bestemmelser etter første ledd bør angi minste lekeareal pr. boenhet og nærmere regler for innhold og utforming av slike arealer.​1

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 21 april 1989 nr. 17, 24 nov 2000 nr. 82 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 24 nov 2000 nr. 1169), 12 mai 2006 nr. 15 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 12 mai 2006 nr. 529).
1Jfr. § 2 siste punktum.
2Lov 21 des 1979 nr. 77.

§ 27-1.Utarbeiding av reguleringsplan

1. Kommunestyret​1 skal sørge for at det faste utvalget for plansaker lar utarbeide forslag til de reguleringsplaner som er påbudt etter § 23 og at planene tas opp til revisjon etter som forholdene gjør det påkrevet. Kommunestyret kan i dette øyemed gi det faste utvalget for plansaker de pålegg og generelle retningslinjer for arbeidet som trengs. Planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og forståelig form. På samme måte kan kommunestyret pålegge det faste utvalget for plansaker å la utarbeide reguleringsplan for områder som ikke går inn under reguleringsplikten i § 23, eller revidere slike planer.

Det faste utvalget for plansaker skal, når et område tas opp til regulering, sørge for at det blir kunngjort en melding om dette, som regel i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. I kunngjøringen skal det kort gjøres rede for påtenkte formål med reguleringen og hvilke følger den kan ventes å få for området. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere (herunder leietakere) underrettes ved brev og få en rimelig frist for å uttale seg før det faste utvalget for plansaker eventuelt behandler reguleringsforslaget.

Ved regulering og omregulering av områder med eksisterende bebyggelse skal kommunen legge forholdene til rette for aktiv medvirkning fra de som bor i området eller driver næringsvirksomhet der.

Det faste utvalget for plansaker skal på et tidlig tidspunkt under forberedelsen søke samarbeid med offentlige myndigheter, organisasjoner m.v. som har særlig interesser i reguleringsarbeidet, jfr. §§ 9-3 og 16-1.

2. Når forslag til reguleringsplan er utarbeidet i samsvar med reglene i nr. 1, skal det legges frem for det faste utvalget for plansaker som avgjør om det skal legges ut til offentlig ettersyn. Kunngjøringen om offentlig ettersyn skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det området forslaget omfatter og skal gi en rimelig frist for merknader som ikke må settes kortere enn 30 dager. I mindre reguleringssaker kan det faste utvalget for plansaker likevel fastsette en kortere frist. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere i området underrettes ved brev. Når fristen er ute, tar det faste utvalget for plansaker saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Det faste utvalget for plansaker skal underrettes dersom saken ikke er behandlet innen 24 uker etter beslutning om utleggelse til offentlig ettersyn.

Det faste utvalget for plansaker skal i samband med kunngjøring etter reglene i første ledd legge saken frem for nabokommuner, fylkeskommunen og de statlige fagorganer som har særlige interesser i området med en rimelig frist for uttalelse. Innsigelse skal være sendt innen fristen.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 9 mai 2003 nr. 32 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 564), 24 sep 2004 nr. 72 (i kraft 1 april 2005 iflg. res. 24 sep 2004 nr. 1282).
1Se § 8.

§ 27-2.Reguleringsvedtak

1. Når forslaget er ferdigbehandlet av det faste utvalget for plansaker selv, legges det frem for kommunestyret​1 til vedtak, eventuelt i alternativer. Kommunestyret må treffe vedtak senest 12 uker etter at planforslaget var ferdigbehandlet av det faste utvalget for plansaker. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny behandling, i tilfelle med retningslinjer for det videre arbeid.
2. Dersom det foreligger innsigelser​2 mot planen fra fylkeskommunen, nabokommunene eller fra statlig fagmyndighet hvis saksområde blir berørt, må reguleringsplan som er vedtatt av kommunestyret sendes departementet​3 som avgjør om planen skal stadfestes. Hvis departementet​3 stadfester planen, kan det etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg, gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Dette må imidlertid ikke medføre at planen endres i hovedtrekkene.

Det kan ikke fremmes ny innsigelse mot forhold fastsatt i formål og bestemmelser som det tidligere har vært fremmet innsigelse mot, og som har blitt avgjort i løpet av de ti foregående år. Det kan heller ikke fremmes innsigelse mot forhold i plansak som det kunne vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan om samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år. Departementet avgjør ved uenighet mellom kommunen og innsigelsesorganet om innsigelsesadgangen etter denne bestemmelse er avskåret. I tilfeller som nevnt i tredje punktum får kommunens planvedtak først virkning når departementet har avgjort at innsigelsesadgangen er avskåret. Dersom departementet finner at innsigelsesadgangen er i behold tas saken opp til stadfesting på vanlig måte.

3. Kommunen skal kunngjøre planen straks den er vedtatt og i tilfelle stadfestet. Avtrykk av planen sendes til fylkeskommunen og departementet.​3 Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det område planen omfatter og gi opplysninger om de frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet ledd og § 42 annet ledd. Kommunen skal la vedtak om regulering til fornyelsesområder (§ 25 nr. 8) med rådighetsinnskrenkningene etter § 31 nr. 4 tinglyses på de berørte eiendommer. Grunneiere og rettighetshavere i området bør så vidt mulig varsles særskilt ved brev. Brevet skal inneholde opplysninger om eventuell klageadgang etter § 27-3 (jfr. forvaltningslovens​4 kap. VI) samt de frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd.

Finner departementet​3 at reguleringsplan som er sluttbehandlet i kommunen strider mot nasjonale interesser,​5 fylkesplan​6 eller arealdelen av kommuneplanen,​7 kan det – etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg – av eget tiltak oppheve planen eller gjøre de endringer som finnes påkrevd. Departementets​3 endringer må ikke medføre at planen endres i hovedtrekkene.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 9 mai 2003 nr. 32 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 564), 7 mai 2004 nr. 24 (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 7 mai 2004 nr. 722).
1Se § 8.
2Se § 15 (3).
3Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
4Lov 10 feb 1967.
5Jfr. § 17-1.
6Jfr. § 19-4.
7Jfr. § 20-4.

§ 27-3.Klage over reguleringsvedtak

Departementets​1 vedtak i reguleringssaker kan ikke påklages.

Kommunestyrets​2 endelige vedtak i reguleringssaker kan etter denne lovs § 15 påklages til departementet.​1 Det kan likevel ikke klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage​3 eller innsigelse på reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som – hvis det finner grunn til å ta klagen til følge – legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet.​1

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 7 mai 2004 nr. 24, se dens II (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 7 mai 2004 nr. 722).
1Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
2Se § 8.
3Jfr. § 27-2.

§ 28-1.Endring og oppheving av reguleringsplan

1. For endring og oppheving av reguleringsplan gjelder §§ 27-1 og 27-2 tilsvarende.
2. Mindre vesentlige endringer i reguleringsplan kan gjøres av det faste utvalget for plansaker. Endringer som kan medføre økte utgifter for kommunen skal på forhånd legges frem for kommunestyret. For reguleringsplaner som gjelder riks- og fylkesveg kan mindre vesentlige endringer som følge av tekniske forhold i gjennomføringsperioden gjøres av regionvegkontoret.
3. Er tomteinndeling ikke fastsatt i reguleringsplanen, kan den fastsettes av det faste utvalget for plansaker.
4. Før det gjøres vedtak etter nr. 2 eller nr. 3, skal eierne/festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket gis høve til å uttale seg.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 21 april 1989 nr. 17, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 21 juni 2002 nr. 39 (i kraft 1 juli 2002 iflg. res. 21 juni 2002 nr. 576).

§ 28-2.Bebyggelsesplan​1

Med bebyggelsesplan forstås i loven en plan vedtatt av det faste utvalget for plansaker selv, og som fastlegger arealbruk og utforming av bygninger, anlegg og tilhørende utearealer innenfor et nærmere avgrenset område hvor det etter arealdelen av kommuneplan​2 eller reguleringsplan er stilt krav om slik plan som grunnlag for utbygging.

I bebyggelsesplan kan det innenfor rammen av arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan og de formål som nevnt i § 25 foretas de utfyllinger og endringer i slike planer som finnes nødvendig for å gjennomføre utbyggingen.

For utarbeidelse av bebyggelsesplan gjelder bestemmelsene i § 27-1 nr. 1 annet, tredje og fjerde ledd. Når plan utarbeides av private gjelder § 30 tredje ledd tilsvarende.

Før forslag til bebyggelsesplan vedtas skal det legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i § 27-1 nr. 2. Medfører forslag til bebyggelsesplan annet enn mindre vesentlige endringer i forhold til arealdelen av kommuneplanen eller reguleringsplan, skal det legges frem for nabokommuner, fylkeskommunen og statlig fagmyndighet som bestemt i § 27-1 nr. 2. Dersom det kommer innsigelser mot planen fra fylkeskommunen, nabokommunen eller statlig fagmyndighet hvis saksområde blir berørt, må planen sendes kommunestyret og behandles som reguleringsplan etter reglene i § 27-2 nr. 2.

Straks planen er vedtatt, skal kommunen kunngjøre den. Kunngjøringen skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det området planen omfatter og gi opplysninger om de frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet ledd og § 42 annet ledd. Grunneiere og rettighetshavere i området bør så vidt mulig varsles særskilt ved brev. Brevet skal inneholde opplysninger om eventuell klageadgang etter paragrafens sjette ledd (jfr. forvaltningslovens​3 kap. VI) samt de frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd.

Vedtak av det faste utvalget for plansaker om bebyggelsesplan kan påklages til departementet​4 etter denne lovs § 15. Det kan likevel ikke klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

§ 31 nr. 1 gjelder tilsvarende for bebyggelsesplan som er vedtatt av det faste utvalget for plansaker.

Ved endring av bebyggelsesplan gjelder bestemmelsene ovenfor tilsvarende.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 9 mai 2003 nr. 32 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 564), 7 mai 2004 nr. 24, se dens II (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 7 mai 2004 nr. 722).
1Se § 8.
2Jfr. § 20-4.
3Lov 10 feb 1967.
4Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 29.Samarbeid mellom kommuner og offentlige etater om regulering

Når fylkeskommunale eller statlige myndigheter skal forberede tiltak som gjør det nødvendig eller ønskelig å foreta regulering eller omregulering, skal de tidlig under forberedelsen søke samråd med kommunen.

Kommunen kan i tilfelle overlate til vedkommende myndighet å utarbeide forslag til reguleringsplan og foreta kunngjøringer i medhold av § 27-1 nr. 1 annet ledd og nr. 2.

Tvistespørsmål mellom kommunen og fylkeskommunen om reguleringen avgjøres av departementet​1 som i tilfelle kan gi de nødvendige pålegg om regulering, jfr. § 18. Tvist om statlige tiltak tas opp etter § 18.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

1Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 30.Private forslag om regulering

Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å la utarbeide reguleringsplan bør før planlegging settes i gang forelegge reguleringsspørsmålet for det faste utvalget for plansaker. Det faste utvalget for plansaker kan gi råd om planen bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet.

Når det kommer inn private reguleringsforslag, skal det faste utvalget for plansaker selv snarest mulig og innen 12 uker behandle forslaget. Forslagsstiller og kommunen kan avtale en annen frist. Finner ikke det faste utvalget for plansaker selv grunn til å fremme reguleringsforslag for området, skal forslagsstilleren underrettes ved brev. Omfatter forslaget uregulert område eller innebærer det en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan, kan forslagsstilleren kreve at reguleringsspørsmålet skal forelegges kommunestyret.​1

For private reguleringsforslag gjelder bestemmelsen i § 27-1 nr. 1 annet ledd tilsvarende. Plikten til kunngjøring og underretning etter § 27-1 nr. 1 annet ledd påhviler den som lar utarbeide reguleringsplanen.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 9 mai 2003 nr. 32 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 9 mai 2003 nr. 564).
1Se § 8.

§ 31.Virkninger av reguleringsplan​1

1. Endelig reguleringsplan er straks bindende for alle tiltak som nevnt i §§ 81, 86a, 86b og 93 innenfor planens område. Grunnen kan heller ikke på annen måte tas i bruk eller fradeles til formål som vil vanskeliggjøre gjennomføringen av planen.

Kommunestyrets vedtak etter § 27-2 nr. 1 er straks bindende hvis det er gyldig uten departementets stadfesting etter § 27-2 nr. 2. Det faste utvalget for plansaker vedtak etter § 28-1 nr. 2 og 3 er straks bindende.

2. Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter § 35 nr. 1 og 2 bortfaller dersom ikke kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort etter § 27-2 nr. 3.​2

For områder regulert til fornyelse (§ 25 nr. 8) bortfaller ekspropriasjonsretten og rådighetsinnskrenkningene etter nr. 4 for de eiendommer som kommunestyret, eller eksproprianten etter § 35 nr. 6, ikke har begjært skjønn for innen 5 år.

3. Når offentlig veg blir nedlagt i henhold til reguleringsplan for områder hvor det er eller skal bli tettbebyggelse, gjelder ikke § 8 i vegloven av 21. juni 1963.​3
4. Fra den tid vedtak om regulering til fornyelsesområde (§ 25 nr. 8) er gjort kjent i samsvar med § 27-2 nr. 3 kan grunneier (rettighetshaver) innenfor området ikke gjøre rett gjeldende i henhold til planen. Fra samme tid skal reglene om innskrenkninger i rådighetsretten etter § 28 i lov 23. oktober 1959​4 om oreigning av fast eigedom gjelde tilsvarende for grunneiere (rettighetshavere) innenfor fornyelsesområdet.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. § 110 nr. 3. – Se lov 23 juni 1978 nr. 50 § 8 siste ledd.
2Jfr. § 119.
3Lov 21 juni 1963 nr. 23.
4Lov 23 okt 1959 nr. 3.

§ 32.Erstatning for tap ved reguleringsplan og bebyggelsesplan​1

1. Medfører en reguleringsplan eller bebyggelsesplan ved bestemmelser om byggegrense innenfor veglinjen eller av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale erstatning etter skjønn med mindre den erverver eiendommen i medhold av § 43. Det samme gjelder hvis reguleringsplan medfører at eiendom som bare kan nyttes til landbruksformål ikke lenger kan drives regningssvarende. Ved regulering av naturvernområder etter loven her skal kommunen betale erstatning etter skjønn i samsvar med lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern​2 §§ 20, 20 b og 20 c.

Krav om erstatning må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort etter § 27-2 nr. 3, eller vedtak etter § 28-1 nr. 2 er gjort kjent eller bebyggelsesplan er kunngjort etter § 28-2 femte ledd.

Er grunnen bebygd, har eieren (festeren) det samme krav når bebyggelsen er fjernet. Kravet må i så fall være satt frem senest 3 år etter dette tidspunkt.

Erstatning for tap ved reguleringsplan som blir utarbeidet og vedtatt av departementet​3 eller av kommunen i medhold av § 18, skal når ikke annet er bestemt betales av staten.

2. Når en eiendom bebygges i henhold til reguleringsplan eller bebyggelsesplan som gir den en vesentlig bedre utnytting enn andre eiendommer i området, og verdien av disse som følge av dette er blitt betydelig forringet, kan deres eiere (festere) ved skjønn tilkjennes erstatning hos eieren av den førstnevnte eiendom. Erstatningsbeløpet kan ikke settes høyere enn den verdiøkning som den bedre utnytting medfører for vedkommende eiendom, etter fradrag for de refusjonsbeløp som eieren (festeren) i tilfelle er blitt tilpliktet å betale i medhold av bestemmelsene i lovens kap. IX som følge av eiendommens utnytting.

Krav om erstatning må være satt frem senest 3 måneder etter at byggetillatelse er gitt. Eier (fester) av eiendom som gis bedre utnytting, kan kreve forhåndsskjønn til avgjørelse av erstatningsspørsmålet når endelig reguleringsplan eller bebyggelsesplan foreligger.​4 Erstatningsbeløpet forfaller til betaling når byggearbeider er satt i gang, men tidligst 3 måneder etter at beløpet er endelig fastsatt.

0Endret ved lov 20 juni 1986 nr. 37.
1Jfr. Grl. § 105. Sml. lov 6 april 1984 nr. 17.
2Opphevet ved lov 19 juni 2009 nr. 100.
1Opphevet ved lov 19 juni 2009 nr. 100.
3Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
4Jfr. kap. X.

§ 33.Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid​1

Finner det faste utvalget for plansaker selv at et område bør reguleres eller omreguleres, kan utvalget bestemme at tiltak som nevnt i §§ 81, 86a, 86b og 93 ikke settes i gang før reguleringsspørsmålet er endelig avgjort. Det samme gjelder andre tiltak som vil kunne vanskeliggjøre planlegging eller gjennomføring av planen.

Det faste utvalget for plansaker kan samtykke i at en eiendom blir delt eller et arbeid utført, hvis det etter utvalgets skjønn ikke vil vanskeliggjøre den nye regulering.

Gjelder den påtenkte regulering fornyelsesformål (§ 25 nr. 8), kan utvalget også bestemme at grunneier (rettighetshaver) ikke uten samtykke fra kommunen kan råde rettslig over eiendom innenfor fornyelsesområdet på en måte som kan vanskeliggjøre eller fordyre gjennomføringen av planen. Utvalget skal la slikt vedtak tinglyse​2 på de berørte eiendommer.

Er reguleringsspørsmålet ikke endelig avgjort senest 2 år etter at forbud er nedlagt, faller forbudet bort og tinglyst vedtak etter tredje ledd skal slettes. Tidligere innsendte forslag til deling og søknader om byggetillatelse tas straks opp til behandling og avgjørelse. Det faste utvalget for plansaker selv kan i tilfelle fastsette tomtegrenser og bebyggelsens beliggenhet, høyde og areal.

Departementet​3 kan i særlige tilfeller forlenge fristen. Søknad om forlengelse må angi ønsket fristforlengelse og være avgitt til postoperatør​4 eller telegraf eller til offentlig tjenestemann som har fullmakt til å ta imot søknaden, innen fristens utløp. Er det søkt om forlengelse av fristen, gjelder forbudet inntil saken er avgjort.

Ved fristforlengelse kan departementet​3 bestemme at berørte grunneiere, straks eller fra et bestemt tidspunkt, gis rett til å kreve innløsning som om eiendommen – eller den del av eiendommen som berøres av byggeforbudet – var blitt regulert til formål som nevnt i § 25 nr. 3, 4, 7 og 8 samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder. Bestemmelsene i § 42 gis tilsvarende anvendelse.

I forbindelse med planlegging etter § 17-1 annet ledd og § 18 og for øvrig når særlige grunner foreligger kan departementet​3 treffe vedtak som nevnt i første ledd. Bestemmelsene i forvaltningslovens​5 §§ 16 og 27 første og annet ledd gjelder i så fall tilsvarende i forhold til vedkommende kommune.

Bestemmelsene gjelder tilsvarende ved revisjon av kommuneplanens arealdel, jfr. § 20-5 siste ledd.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 638), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997), 9 jan 1998 nr. 5, 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. § 110 nr. 3.
2Jfr. lov 7 juni 1935 nr. 2.
3Miljøverndepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
4Jfr. lov 29 nov 1996 nr. 73 § 3.
5Lov 10 feb 1967.

Kap. VII-a. Konsekvensutredninger.​1

0Kapitlet er opphevet ved lov 27 juni 2008 nr. 71 § 34-1 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 859).
1Jfr. EØS-avtalen vedlegg XX nr. 1 (dir 85/337). – Se § 120 a. – I forskrift om konsekvensutredninger etter kap. VII-a, gitt ved res. 27 juli 1990 nr. 626, er de tiltak som medfører meldeplikt fordelt på de enkelte fagdepartementer. – Samferdselsdepartementet har 25 sep 1990 nr. 769 delegert sin myndighet til Vegdirektoratet, 6 jan 1992 nr. 2 med endring 4 des 1996 nr. 1174 delegert myndighet til Jernbaneverkets hovedkontor og 7 juni 1993 nr. 435 til Luftfartsverket.

§ 33-1.Virkeområde og formål

Bestemmelsene gjelder for planer etter plan- og bygningsloven som angitt i § 16-2, og nærmere bestemte planer og tiltak etter annet lovverk som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn.

Formålet med bestemmelsene er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen eller tiltaket, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 859), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Tilføyd ved lov 16 juni 1989 nr. 81, endret ved lover 4 aug 1995 nr. 54 (i kraft 1 jan 1997), 24 sep 2004 nr. 72 (i kraft 1 april 2005 iflg. res. 24 sep 2004 nr. 1282).

§ 33-2.Generelle bestemmelser

For planer og tiltak som omfattes av bestemmelsene skal det tidligst mulig under forberedelsen av planen eller tiltaket utarbeides forslag til program for plan- eller utredningsarbeidet. Forslaget skal gjøre rede for formålet med planen eller søknaden, behovet for utredninger og opplegg for medvirkning. Forslag til program skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Planforslag eller søknad med konsekvensutredning skal utarbeides på grunnlag av fastsatt plan- eller utredningsprogram og sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedtak i saken med begrunnelse skal offentliggjøres. Av begrunnelsen skal det fremgå hvordan virkningene av planforslag eller søknad og innkomne uttalelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket, særlig når det gjelder valg av alternativer.

Det skal i forbindelse med vedtaket vurderes og i nødvendig grad stilles vilkår med sikte på å overvåke og avbøte mulige negative virkninger av vesentlig betydning. Vilkårene skal fremgå av vedtaket.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 859), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Tilføyd ved lov 16 juni 1989 nr. 81, endret ved lover 4 aug 1995 nr. 54 (i kraft 1 jan 1997), 24 sep 2004 nr. 72 (i kraft 1 april 2005 iflg. res. 24 sep 2004 nr. 1282).

§ 33-3.Forholdet til andre stater

Dersom planer og tiltak som behandles etter dette kapitlet kan få vesentlige negative virkninger i et annet land, skal vedkommende stat varsles og gis anledning til å medvirke i plan- eller utredningsprosessen etter disse bestemmelser.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 859), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Tilføyd ved lov 16 juni 1989 nr. 81, endret ved lover 15 juni 1990 nr. 32, 4 aug 1995 nr. 54 (i kraft 1 jan 1997), 24 sep 2004 nr. 72 (i kraft 1 april 2005 iflg. res. 24 sep 2004 nr. 1282).

§ 33-4.Kostnader

Kostnadene ved utarbeiding av konsekvensutredning bæres av forslagsstiller.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 859), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Tilføyd ved lov 16 juni 1989 nr. 81, endret ved lover 4 aug 1995 nr. 54 (i kraft 1 jan 1997), 24 sep 2004 nr. 72 (i kraft 1 april 2005 iflg. res. 24 sep 2004 nr. 1282).

§ 33-5.Forskrift

Kongen kan i forskrift​1 gi bestemmelser om planer og tiltak som omfattes av dette kapittelet samt utfyllende bestemmelser om konsekvensutredninger.

Paragrafen er opphevet av lov 27 juni 2008 nr. 71 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 859), men se dens § 34-2 om overgangsbestemmelser, samt forskrift 15 juni 2009 nr. 669 om samvirke mellom bestemmelsene i gammel og ny plan- og bygningslov.

0Tilføyd ved lov 16 juni 1989 nr. 81, endret ved lover 4 aug 1995 nr. 54 (i kraft 1 jan 1997), 24 sep 2004 nr. 72 (i kraft 1 april 2005 iflg. res. 24 sep 2004 nr. 1282).
1Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

Kap. VIII. Ekspropriasjon.​1

1Sml. lov 27 juni 2008 nr. 71 kap. 16.

§ 34.Definisjon

Ekspropriasjon foreligger etter denne loven når eiendomsretten til fast eiendom eller til bygning eller annet som har fast tilknytning til slik eiendom, blir ervervet ved tvang mot erstatning​1 etter skjønn,​2 eller når bruksrett, servitutt​3 eller annen rett til, i eller over fast eiendom blir ervervet, endret, overført eller avløst ved tvang mot erstatning etter skjønn.​4

1Se lov 6 april 1984 nr. 17.
2Se kap. X.
3Jfr. lov 29 nov 1968.
4Jfr. lov 23 okt 1959 § 1.

§ 35.Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan og bebyggelsesplan

1. Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan eller bebyggelsesplan.​1

Staten kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan og bebyggelsesplan.​1 Bestemmelsene nedenfor fra nr. 2 til nr. 6 gjelder tilsvarende.

2. Så langt det er nødvendig av hensyn til gjennomføring av reguleringsplan eller bebyggelsesplan, kan kommunestyret​2 med samtykke av departementet​3 utvide ekspropriasjonen etter nr. 1 til å gjelde midlertidige og/eller permanente inngrep i grunn og rettigheter utenfor reguleringsområdet. Samtykke er likevel ikke nødvendig ved ekspropriasjon av grunn til vegskjæringer og fyllinger utenfor reguleringsområdet.
3. Før kommunestyret gjør vedtak om ekspropriasjon etter nr. 1 og om å søke samtykke til ekspropriasjon etter nr. 2, skal saken være best mulig klarlagt, og de som inngrepet er rettet mot, skal ha hatt høve til å uttale seg. Lov av 23. oktober 1959 om oreigning av fast eigedom​4 §§ 12 og 28 gjelder tilsvarende.

Oreigningslovens​4 § 12 første ledd annet punktum skal likevel ikke gjelde når det foretas ekspropriasjon i medhold av denne paragrafen.

4. Ekspropriasjon av enkelte tomter (bebygde eller ubebygde) bør i alminnelighet ikke foretas med mindre kommunen først har gitt eier eller fester​5 en rimelig frist til å bygge i samsvar med planen, og fristen er oversittet. Dette gjelder ikke tomter innenfor områder regulert til fornyelse (§ 25 nr. 8).
5. Ekspropriasjon i medhold av denne paragrafen kan ikke foretas når det gjelder grunn som i planen er satt av til landbruksområder (§ 25 nr. 2).
6. Ved ekspropriasjon av grunn som er avsatt til fornyelsesområde (§ 25 nr. 8), kan kommunestyret samtykke i at et annet rettssubjekt som skal stå for fornyelsen, får ekspropriasjonsrett.​6
0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Jfr. §§ 31 nr. 2 og 42.
2Se § 8.
3Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
4Lov 23 okt 1959 nr. 3.
5Jfr. lov 20 des 1996 nr. 106.
6Jfr. § 42.

§ 36.Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan

1. Med samtykke av departementet​1 kan kommunestyret​2 foreta ekspropriasjon for å sikre kommunen grunnarealer til ny tettbebyggelse. Samtykke kan gis og inngrep gjennomføres selv om det ikke foreligger reguleringsplan, bebyggelsesplan eller aktuelle byggeplaner for vedkommende område.
2. Med samtykke av departementet​1 kan kommunestyret foreta ekspropriasjon til regulering av strøk som er ødelagt ved brann eller på annen måte, selv om reguleringsplan eller bebyggelsesplan ikke foreligger.
3. Dersom eier av fast eiendom ikke iverksetter eller oppfyller bestemmelsene i utbedringsprogram etter § 89 a innen frister som kommunen setter, kan kommunestyret med samtykke av departementet ekspropriere hele eller deler av eiendommen og rettigheter i den til gjennomføring av programmet.
4. § 35 nr. 3 første ledd gjelder tilsvarende ved ekspropriasjon etter nr. 1, 2 og 3.
0Endret ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
2Se § 8.

§ 37.Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg m.v.

Til avløpsanlegg, jfr. forurensningsloven​1 § 21, for regulert strøk kan kommunestyret​2 med samtykke av departementet​3 foreta ekspropriasjon utenfor veggrunn for ledning med tilhørende innretninger. I samband med ekspropriasjon etter første punktum kan det også foretas ekspropriasjon for vannledning med tilhørende innretninger.

§ 35 nr. 3 første ledd gjelder tilsvarende.

0Endret ved lover 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 13 juni 1997 nr. 51 (i kraft 1 juli 1997).
1Lov 13 mars 1981 nr. 6.
2Se § 8.
3Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 38.Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i industriområde

Hvor det i henhold til § 67 er bestemt at deling eller bebyggelse ikke må skje med mindre veg eller hovedavløpsanlegg er lagt, kan grunneieren (festeren)​1 med samtykke av kommunestyret foreta ekspropriasjon til disse formål. I samband med ekspropriasjon til avløpsanlegg gjelder § 37 første ledd annet punktum tilsvarende.

På samme måte kan grunneier (fester)​1 i kvartal hvor det i reguleringsplan eller bebyggelsesplan er lagt ut område til felles avkjørsel og fellesområde for parkering, felles lekeareal, felles gårdsplass og annet felles areal for flere eiendommer, gis samtykke til å foreta ekspropriasjon til hel eller delvis gjennomføring av reguleringen.

Hvor kommunen med hjemmel i § 67 a annet ledd har stilt som vilkår for byggetillatelse at parkbelte i industriområde blir ervervet i samsvar med reguleringsplan eller bebyggelsesplan, kan grunneieren (festeren) med samtykke av kommunestyret foreta ekspropriasjon til dette formål.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. lov 20 des 1996 nr. 106.

§ 39.Tomtearrondering

1. For å få hensiktsmessige tomter kan kommunen etter vedtak av kommunestyret​1 ekspropriere ubebygde grunnstykker som etter reguleringsplan eller bebyggelsesplan ikke kan bebygges selvstendig.
2. Kommunen kan sette som vilkår for å gi byggetillatelse (§ 93) at søkeren erverver mindre stykker ubebygd grunn for at tomten skal få en mer hensiktsmessig grense eller form. Kommunen kan gi søkeren samtykke til å foreta nødvendig ekspropriasjon.​2
3. Som ubebygd grunn etter denne paragrafen anses også grunn som det står bygning på, når denne etter kommunens skjønn er av ubetydelig økonomisk og praktisk verdi.
0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Jfr. lov lov 25 sep 1992 nr. 107 § 6.
2Jfr. lover 23 okt 1959 nr. 3 og 6 april 1984 nr. 17.

§ 40.Tidspunkt for ekspropriasjon

Ekspropriasjon​1 som kommunen etter denne loven kan foreta uten særskilt samtykke​2 av departementet,​3 kan skje etter hvert og i den utstrekning kommunen bestemmer og uten hensyn til om ekspropriasjonsformålet først aktes gjennomført senere.

1Jfr. lover 23 okt 1959 nr. 3 og 6 april 1984 nr. 17.
2Se § 35.
3Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 41.Forsøkstakst

Når forslag til reguleringsplan eller bebyggelsesplan er vedtatt av det faste utvalget for plansaker, kan kommunestyret kreve skjønn​1 til fastsetting av erstatning for tilfelle av ekspropriasjon etter § 35. Før tvangsfullbyrdelse kan kreves på grunnlag av et slikt skjønn, jfr. § 41 i lov av 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker, må planen være endelig og departementets​2 samtykke til ekspropriasjon være gitt i tilfelle hvor slikt samtykke trenges.

0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Se kap. X.
2Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.

§ 42.Grunneiers rett til å kreve innløsning

Medfører en reguleringsplan eller bebyggelsesplan at kommunen etter § 35 nr. 1 eller annet rettssubjekt med samtykke av kommunen etter nr. 6, har rett til å ekspropriere​1 en ubebygd eiendom i dens helhet, kan grunneieren (festeren)​2 kreve at ekspropriasjon straks blir foretatt når vedtaket gjelder grunn som i planen er avsatt til formål som nevnt i § 25 nr. 3, 4, 7 og 8 samt til statens, fylkets og kommunens bygninger og grav- og urnelunder. Det samme gjelder når retten til ekspropriasjon omfatter ubebygd del av en eiendom, dersom ekspropriasjonen vil føre til at eiendommen ikke lenger kan ansees skikket til å nyttes på en, etter hele eiendommens størrelse, beliggenhet eller etter øvrige forhold regningssvarende måte.

Krav etter første ledd må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen eller bebyggelsesplanen er kunngjort etter §§ 27-2 nr. 3 eller 28-2 femte ledd eller vedtak etter § 28-1 nr. 2 er gjort kjent. Er grunnen bebygd, har eieren (festeren) det samme krav når bebyggelsen er fjernet. Kravet må i så fall være satt frem senest 3 år etter dette tidspunkt.

0Endret ved lov 20 juni 1986 nr. 37.
1Jfr. lover 23 okt 1959 nr. 3 og 6 april 1984 nr. 17.
2Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107.

§ 43.Utviding av ekspropriasjon

1. Etter krav fra eier eller rettighetshaver kan det bestemmes at ekspropriasjon​1 etter denne loven også skal omfatte grunn, bygning, rettighet eller annet som mister en vesentlig del av sin verdi for eieren eller rettighetshaveren hvis ekspropriasjonen blir satt i verk. I slike tilfelle kan det også etter krav bestemmes at ekspropriasjonen skal gå ut på avståing til eie, selv om det er krevd bruksrett eller annen særlig rett i eiendommen.
2. Når kommunen foretar ekspropriasjon etter denne loven, kan det etter krav fra kommunen bestemmes at ekspropriasjonen også skal omfatte grunn, bygning, rettighet eller annet som nevnt i nr. 1, dersom det finnes at kommunen har en grunnet interesse i slik utviding av ekspropriasjonen.

Når det ved skjønn godtgjøres at vilkårene for erstatning etter § 32 nr. 1 er til stede, kan det etter krav fra kommunen bestemmes at kommunen kan ekspropriere vedkommende eiendom, dersom det finnes at kommunen har en grunnet interesse i det.

3. Avgjerd som nevnt i nr. 1 og 2 tas av retten ved det samme skjønn​2 som er krevd for fastsetting av erstatningen.
0Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (i kraft 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jfr. lover 23 okt 1959 nr. 3 og 6 april 1984 nr. 17.
2Jfr. kap. X og lov 1 juni 1917 nr. 1 (skjl.).

§ 44.Erstatningstomt, midlertidig husrom

Når kommunen har foretatt ekspropriasjon av grunn bebygget med bolighus, bør huseieren så vidt mulig gis høve til å overta en annen boligtomt i nærheten. Det samme gjelder for alle huseiere i fornyelsesområder. Kommunen skaffer midlertidig husrom til den som blir uten bolig som følge av ekspropriasjon etter denne loven.

§ 45.Statens og fylkets overtaking av eiendom

1. Har kommunen ervervet eiendom som i reguleringsplan eller bebyggelsesplan er satt av til tomt for statens bygning, kan kommunen sette staten en rimelig frist til å overta eiendommen. Hvis staten ikke innen fristen går ut har overtatt eiendommen, kan kommunen beholde den til eget bruk eller avhende tomten.
2. Når eiendom er satt av til formål som nevnt i § 25 nr. 3 og det gjelder anlegg som hører under staten, svarer staten for krav om erstatning etter § 32 og for krav om innløsning etter § 42 i den utstrekning det ikke følger av lovgivningen for øvrig eller av avtale at kommunen skal bære disse utgiftene. I samme tilfelle kan staten foreta ekspropriasjon i medhold av § 35.
3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 gjelder tilsvarende for fylkeskommunen når det gjelder eiendom som er satt av til tomt for fylkets bygning eller til anlegg som hører under fylket.
0Endret ved lov 21 april 1989 nr. 17.

Kap. IX. Refusjon for utgifter til veg, vann og avløp m.v.​1

0Overskriften endret ved lov 20 juni 1986 nr. 37.
1Sml. lov 27 juni 2008 nr. 71 kap. 18.

§ 46.De refusjonsberettigede tiltak

1. Den som har lagt, omlagt eller utvidet godkjent offentlig veg eller godkjent offentlig anlegg for transport av vann eller avløpsvann, kan kreve sine utlegg refundert etter reglene i denne lov.​1 Private refusjonskrav er betinget av at tiltaket er pålagt i medhold av § 67. Med veg forstås kjørebane med fortau og snuplasser, gangveg, sykkelsti, turveg og offentlig plass. Det kan ikke kreves refusjon for utgifter til offentlig vegstrekning hvor private avkjørsler ikke blir tillatt.
2. Videre kan refusjon kreves av den som i medhold av regulerings- eller bebyggelsesplan har lagt ut grunn til eller opparbeidet felles avkjørsel, felles gårdsplass, annet felles areal for flere eiendommer eller parkbelte langs industristrøk. Endelig kan den som har lagt, omlagt eller utvidet privat anlegg for transport av vann eller avløpsvann i område som inngår i regulerings- eller bebyggelsesplan, kreve refusjon.
0Endret ved lov 20 juni 1986 nr. 37.
1Jfr. § 51 og § 67.

§ 47.Refusjonsenheten

1. Utgiftene som refererer seg til en strekning hvor en sammenhengende opparbeiding, omlegging eller utviding av tiltak som nevnt i § 46 nr. 1 finner sted, skal samlet fordeles på de areal som ifølge § 49 er refusjonspliktig til enheten. Dersom terrengforholdene eller skifte av strøkets karakter langs strekningen eller andre særlige omstendigheter tilsier det, kan kommunen treffe vedtak om at fordelingen skal skje etter en annen enhet når det finnes påkrevd for å hindre en klart urimelig fordeling av utgiftene mellom de eiendommer som berøres av tiltaket.​1
2. For tiltak som nevnt i § 46 nr. 2, er tiltaket slik det framgår av planen, en enhet.
0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Jfr. § 53 (2).

§ 48.Utgifter som kan kreves refundert

Den refusjonsberettigede kan kreve tilbake samtlige utgifter som har vært nødvendige for å få utført tiltaket.

Hvor veggrunnen erverves eller utføring skjer i større bredde enn bestemt i § 67, skal utgiftene nedsettes i forholdet mellom bredde som det kan kreves refusjon for, og faktisk bredde. Blir det som følge av den større bredde, nødvendig å fjerne bygning eller anlegg, er erstatningsbeløpet samt rivnings- og ryddingsutgifter ikke refusjonsberettiget.

Legges det ledninger med større diameter enn bestemt i § 67, skal utgiftene nedsettes i forholdet mellom rørdiameter som det kan kreves refusjon for og faktisk rørdiameter.

0Endret ved lov 20 juni 1986 nr. 37.

§ 49.Refusjonspliktig areal

1. Refusjon for tiltak som nevnt i § 46 nr. 1, belastes ubebygd areal som kan bebygges og som på grunn av tiltaket får eller kan få etablert lovlig tilknytning til veg, vann- eller avløpsledninger etter § 67. Som ubebygd areal regnes også ubebygd del av bebygd eiendom når den ubebygde del kan bebygges selvstendig. Det samme gjelder del av bebygd eiendom som ikke kan bebygges selvstendig, dersom eksisterende bebyggelse utgjør mindre enn 2/3 av tillatt utnytting. Endelig regnes som ubebygd et areal med bebyggelse som etter kommunens skjønn er saneringsmoden eller som av andre grunner har en klart lavere verdi enn verdien av den tomt den beslaglegger.

Refusjon belastes også bebygd areal som har fått midlertidig utsetting med å oppfylle forpliktelsene etter § 67, såfremt forpliktelsene blir oppfylt gjennom tiltaket.

2. Refusjon for tiltak som nevnt i § 46 nr. 2, belastes de areal som de ifølge regulerings- eller bebyggelsesplanen skal tjene. For areal som er helt eller delvis bebygd, gjelder de samme regler som under nr. 1.
0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).

§ 50.Fordelingsfaktorene. Takst. Tilleggsrefusjon

1. De utgifter som kan kreves refundert fordeles mellom de refusjonspliktige areal med en halvpart på hver av faktorene tomteareal og tillatt utnytting. Hvor utnyttingen ikke er fastlagt i godkjent plan, avgjør kommunen antatt tillatt utnytting.

Kommunestyret kan for hele eller del av kommunen fastsette et annet forhold mellom faktorene og at andre faktorer skal anvendes.

2. Refusjonsbeløp som kan pålegges den enkelte eiendom, skal være begrenset til den verdauke som tiltaket antas å føre med seg for eiendommen. Grunneier eller fester​1 kan kreve at verdauken fastsettes ved takst holdt av 3 sakkyndige oppnevnt av tingretten. Krav om takst må være satt fram for kommunen innen 3 uker etter at melding om kommunens vedtak ifølge § 53 er mottatt. Taksten kan overprøves av 3 nye sakkyndige oppnevnt av lagmannsretten. Krav om overprøving kan fremsettes av de økonomisk berørte og må være satt fram innen 3 uker etter at melding om takstresultatet er mottatt. Kommunen kan gi oppreisning for oversittelse av 3-ukersfristene i bestemmelsen her i samsvar med forvaltningsloven​2 § 31. Den som krever takst bærer utgiftene ved takstforretningene. Takstnemnda kan bestemme en annen fordeling av utgiftene. Denne avgjørelsen kan ikke påklages.​3

Dersom bestemmelsen i første ledd fører til at ikke alle utgifter ifølge § 48 blir dekket for en eller flere av eiendommene, kan refusjonskreditor kreve at det/de udekkede beløp blir fordelt på de andre eiendommene i samsvar med reglene i nr. 1. Det er et vilkår at hver av de eiendommer som blir pålagt tilleggsrefusjon, må antas å ha en verdauke som er minst like stor som summen av refusjonsbeløpene for eiendommen. Bestemmelsene i første ledd får tilsvarende anvendelse. Fristen for å kreve takst regnes fra melding om tilleggsrefusjon er mottatt.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107.
2Lov 10 feb 1967.
3Sml. lov 10 feb 1967 § 28.

§ 51.Innløsningsrett

Grunneier som mener at hans areal ikke kan bebygges på en økonomisk forsvarlig måte hvis det skal belastes med den pålagte refusjon, kan kreve at tiltakshaver innløser arealet. Kravet må framsettes innen 3 måneder fra mottaking av det endelige refusjonskravet. Tiltakshaver plikter å påstevne skjønn​1 for å fastsette innløsningssummen.

0Endret ved lov 20 juni 1986 nr. 37.
1Jfr. lov 1 juni 1917 nr. 1.

§ 52.Godkjenning av planer

Før tiltaket blir påbegynt, skal tiltakshaver ha utarbeidet planer på kart og med kostnadsoverslag. Tiltakshaver skal på kart angi hvilke eiendommer som kan få nytte av anlegget. Tiltakshaver sender materialet til kommunen for godkjenning, med gjenpart til de berørte grunneiere eller festere. De berørte kan avgi uttalelse til kommunen innen 3 uker fra mottagelsen av materialet. Kommunen kan kreve innsendt bindende pristilbud for utføringen av tiltaket, eventuelt innhentet i anbudskonkurranse.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).

§ 53.Foreløpig beregning av refusjon

Før kommunen treffer vedtak om foreløpig beregning av refusjon skal de økonomisk berørte​1 få seg tilsendt til uttalelse et foreløpig refusjonskart som viser de refusjonspliktige areal hvor arealenes størrelse og utnytting er angitt. De skal også få tilsendt kostnadsoverslag, foreløpig oversikt over fordelingen på de refusjonspliktige areal og underrettes om adgangen til å kreve takst etter § 50 nr. 2. De berørte kan avgi uttalelse til kommunen innen 3 uker fra mottakelsen av materialet.

Når materialet etter § 52 foreligger og fristen etter første ledd er utløpt, skal kommunen snarest mulig treffe vedtak om hvilke areal som er refusjonspliktige,​1 og eventuelt vedtak om hvilken refusjonsenhet etter § 47 nr. 1 annet punktum og antatt tillatt utnytting etter § 50 nr. 1 første ledd annet punktum som skal legges til grunn. Dersom kommunen treffer vedtak etter § 47 nr. 1 annet punktum skal grunnen oppgis.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. § 49.

§ 54.Når tiltaket kan påbegynnes

Retten til å kreve refusjon faller bort dersom tiltaket påbegynnes før materialet etter § 52 er godkjent av kommunen, med mindre annet blir bestemt av kommunen i det enkelte tilfelle hvor tiltakets karakter og fremdriftens betydning for tiltaket bør vektlegges.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).

§ 55.Fastsetting av refusjonen

Når tiltaket er fullført, skal det settes opp regnskap med nødvendige legitimasjoner. Private refusjonskreditorer sender regnskapet med legitimasjoner til kommunen for kontroll.

Kommunen skal snarest mulig foreta en foreløpig fastsetting av det beløp som kan kreves refundert, og en fordeling på det refusjonspliktige areal. Utkastet sendes de refusjonspliktige​1 til uttalelse. Deretter treffes refusjonsvedtaket av kommunen. De vedtak i saken som er truffet etter § 53, er bindende for den som treffer refusjonsvedtaket. Vedtaket meddeles de berørte med opplysning om søksmålsfristen etter § 58.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. § 49 og § 53.

§ 56.Forfallstidspunktet

Refusjonsbeløpet forfaller til betaling 5 uker etter at refusjonsvedtaket er meddelt de refusjonspliktige.

For areal som er refusjonspliktig etter § 49 nr. 1 annet og tredje punktum, forfaller refusjonsbeløpet likevel ikke før deling eller bygging blir gjennomført.

Dersom eieren (festeren) ønsker det, kan et refusjonsbeløp som det offentlige har krav på, betales over høyst 5 år i årlige terminer med 10% rente pr. år av det beløp som til enhver tid står tilbake. Kongen kan fastsette en høyere eller lavere rente enn den som er fastsatt i foregående setning.

Dersom arealet som følge av midlertidig byggeforbud eller av annen særlig grunn som ikke skyldes de refusjonspliktiges forhold, for tiden ikke kan nyttes på den måte refusjonsplikten forutsetter, kan refusjonsbeløpet, eventuelt vedkommende del av det, først kreves betalt når adgangen til slik utnytting inntrer.

Fra forfallstidspunktet plikter refusjonsdebitor å betale den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente.​1 Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. gjelder tilsvarende. Refusjonsbeløp som har utsatt forfall skal indeksreguleres etter konsumprisindeksen fra det er meddelt de refusjonspliktige og til forfall.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 83, 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. lov 17 des 1976 nr. 100 § 3.

§ 57.Refusjonsdebitor, panterett

Den som eier det refusjonspliktige areal når refusjonsvedtaket treffes, er ansvarlig for betaling. Endelig fastsatt refusjonskrav har panterett​1 i det refusjonspliktige areal eller – dersom arealet ikke er utskilt – den eiendom arealet er en del av. Refusjonskravet er tvangsgrunnlag for utlegg.​2

Hvor grunnen er bortfestet,​3 er festeren med mindre annet er avtalt, ansvarlig for betalingen dersom grunnen er bortfestet ved arvefeste eller for så lang tid at det minst er 30 år igjen av festetiden etter at kravet eller noen del av det er forfalt. Det samme gjelder dersom festeren etter avtalen har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtalen forlenges, blir minst 30 år.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 26 juni 1992 nr. 86, 17 juni 2005 nr. 101 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 600).
1Jfr. pantel. kap. 6.
2Jfr. tvangsl. § 7-2, e.
3Jfr. lov 20 des 1996 nr. 106.

§ 58.Søksmål​1

Søksmål for å prøve lovligheten av refusjonsvedtaket må anlegges innen 2 måneder​2 fra det er meddelt. Det kan ikke gis oppfriskning for fristoversittelse.

Berørte grunneiere som ikke er gjort til parter gjennom stevning,​3 skal varsles av retten og gis en frist på 3 uker til å melde seg som part. Blir refusjonsvedtaket kjent ugyldig, skal det oppheves i sin helhet og henvises til ny behandling i kommunen.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Se § 55 siste ledd.
2Jfr. dl. kap. 8.
3Jfr. lov 17 juni 2005 nr. 90 (tvl.) § 9-2.

Kap. X. Skjønnsmyndighet.

§ 59.Ordinær skjønnsmyndighet

Skjønn behandles etter lov av 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker når ikke annet følger av bestemmelsene i dette kapittel eller § 41.

I saker som ikke gjelder § 32 eller kap. VIII, styres skjønnet av lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med sivile rettspleieoppgaver.​1

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 25 juni 2004 nr. 53 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901) som endret ved lov 17 juni 2005 nr. 84.
1Jfr. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 16 (1).

§ 60.Særskilt skjønnsrett for bygningssaker

Når særlige grunner taler for det, kan departementet​1 etter søknad fra en kommune vedta at det i kommunen skal være en skjønnsrett på 5 medlemmer til å avgi skjønn etter denne lov, og i saker om frivillig erverv av grunn og rettigheter som kunne vært ekspropriert av erververen etter bestemmelser i denne lov. Når saksmengden tilsier det, kan departementet​1 vedta at en rett skal ha flere avdelinger, sammensatt som nevnt i første punktum. Departementet​1 kan gi regler om saksfordelingen.

Lederen i skjønnsretten med personlig varamedlem oppnevnes av departementet,​2 de øvrige medlemmer med varamedlem oppnevnes av tingretten. Oppnevningen gjelder for 4 år. Lederen og dennes varamedlem skal ha de egenskaper som er foreskrevet for tingrettsdommere.​3

Er det i den enkelte sak på grunn av forfall eller ugildhet,​4 ikke mulig å sette fulltallig rett, kan stedfortredere oppnevnes av vedkommende myndighet etter annet ledd.

Hvor det er hensiktsmessig, kan departementet​1 bestemme at flere kommuner skal ha felles skjønnsrett. Dersom en skjønnsrett er felles for flere kommuner som ikke har samme tingrett, bestemmer departementet​1 hvilken rett som skal oppnevne medlemmene.

Medlemmer av skjønnsrett for bygningssaker skal ha godtgjøring av kommunen. Godtgjøringen fastsettes av fylkesmannen etter tilråding av kommunestyret. Hvor flere kommuner har felles skjønnsrett, fastsetter fylkesmannen fordelingen mellom kommunene.

For øvrig gjelder reglene om rettslig skjønn i skjønnsloven​5 ved behandlingen av skjønn som nevnt i første ledd, jfr. likevel §§ 41 og 61 i nærværende lov.

0Endret ved lover 14 des 2001 nr. 98 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 17 juni 2005 nr. 90 (i kraft 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
2Justisdepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
3Jfr. dl. §§ 53 til 55.
4Se dl. kap. 6.
5Lov 1 juni 1917 nr. 1 (skjl.).

§ 61.Saksomkostninger

Ved skjønn etter denne loven, som ikke gjelder ekspropriasjon, kan skjønnsmyndigheten bestemme at den ene av partene helt eller delvis skal erstatte den annen de utgifter som er nevnt i §§ 42 og 43 i lov av 1. juni 1917​1 om skjønn og ekspropriasjonssaker.

1Lov 1 juni 1917 nr. 1 (skjl.).

Kap. XI. Opprettelse og endring av eiendommer.​1

0Overskriften endret ved lov 17 juni 2005 nr. 101 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 600).
1Sml. lov 27 juni 2008 nr. 71 kap. 26.

§ 62.(Ikke gitt)

§ 63.Opprettelse og endring av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om eigedomsregistrering,​1 eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift,​2 vedtekt​3 eller plan.​4 Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488), 17 juni 2005 nr. 101 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 600), 29 juni 2007 nr. 94 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 601).
1Lov 17 juni 2005 nr. 101.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.
3Jfr. § 3.
4Jfr. kap. IV til VII.

Kap. XI-A. Utbyggingsavtaler​1

0Kapitlet tilføyd ved lov 27 mai 2005 nr. 30 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 12 mai 2006 nr. 528).
1Sml. lov 27 juni 2008 nr. 71 kap. 17.

§ 64.Definisjon

Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen​1 og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov, og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan.​2

0Tilføyd ved lov 27 mai 2005 nr. 30 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 12 mai 2006 nr. 528).
1Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107.
2Se kap. VI flg.

§ 64 a.Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler​1

Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommunens forventninger til avtalen.

Kommunen​2 skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser.​3

0Tilføyd ved lov 27 mai 2005 nr. 30 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 12 mai 2006 nr. 528).
1Se § 8.
2Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107.
3Se § 64 c. – Sml. lov 10 feb 1967 § 37.

§ 64 b.Avtalens innhold

En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan,​1 reguleringsplan​2 eller bebyggelsesplan.​3

Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.​4

Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.​4

Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.

0Tilføyd ved lov 27 mai 2005 nr. 30 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 12 mai 2006 nr. 528).
1Jfr. § 20-4.
2Jfr. kap. VII.
3Jfr. § 28-2.
4Se § 64 c (2).

§ 64 c.Saksbehandling og offentlighet

Kommunen skal kunngjøre oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Dersom fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i § 64 b annet eller tredje ledd, skal forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Når utbyggingsavtale er inngått, skal denne kunngjøres.

Reglene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved eventuelle endringer i utbyggingsavtalen.

Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen for området er vedtatt.

0Tilføyd ved lov 27 mai 2005 nr. 30 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 12 mai 2006 nr. 528).

§ 64 d.Klage

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.​1

0Tilføyd ved lov 27 mai 2005 nr. 30 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 12 mai 2006 nr. 528).
1Sml. § 15 og lov 10 feb 1967 kap. VI.

§ 64 e.Forskrifter​1

Departementet kan gi ytterligere regler om krav til avtaleinngåelsen, typer av tiltak som kan omfattes, herunder at nærmere angitte tiltak ikke kan inngå i avtale og hvordan avtalevilkårene skal gjennomføres.

0Tilføyd ved lov 27 mai 2005 nr. 30 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 12 mai 2006 nr. 528).
1Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

§ 64 f.Dispensasjon. Samtykke til å fravike reglene

Det kan ikke gis dispensasjon i medhold av § 7 fra bestemmelsene i dette kapitlet.

Departementet kan etter søknad gi samtykke til å fravike reglene i kapittel XI-A der samfunnsmessige interesser tilsier det.

0Tilføyd ved lov 27 mai 2005 nr. 30 (i kraft 1 juli 2006 iflg. res. 12 mai 2006 nr. 528).

Kap. XII. Byggetomta.​1

1Sml. lov 27 juni 2008 nr. 71 kap. 28.

§ 65.Vannforsyning

Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann.

Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen.​1

Hvor det etter kommunens skjønn vil være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad å gjennomføre bestemmelsene i annet ledd, eller hvor særlige grunner ellers tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.​1

Også i andre tilfelle enn dem som er nevnt i annet ledd, kan kommunen kreve at bygningen skal knyttes til offentlig vannledning når særlige hensyn tilsier det.​1

0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Jfr. § 81 og § 82.

§ 66.Atkomst og avløp

1. Eiendom kan bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.​1 Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. vegloven av 21. juni 1963​2 §§ 40-43.

Hvor vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift kan kommunen godta en annen ordning.

2. Før tomt fraskilles eller oppføring av bygning blir satt i gang, skal bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven.​3

Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Kommunen kan fravike dette krav hvis det vil medføre uforholdsmessige kostnader eller det foreligger andre særlige grunner.​1

Også i andre tilfelle enn nevnt i annet ledd, kan kommunen kreve at bygningen skal knyttes til avløpsledning, når særlige hensyn tilsier det.​1

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. § 81 og § 82.
2Nr. 23.
1Nr. 23.
3Lov 13 mars 1981 nr. 6.

§ 66 a.Fjernvarmeanlegg

Etter at konsesjon etter lov om produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi m.m. (energiloven)​1 er gitt, kan det ved vedtekt​2 bestemmes at bygninger som oppføres innenfor konsesjonsområdet, må tilknyttes fjernvarmeanlegget.

0Tilføyd ved lov 20 juni 1986 nr. 37, endret ved lover 18 april 1986 nr. 10, 29 juni 1990 nr. 50, 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Lov 29 juni 1990 nr. 50.
2Se § 4.

§ 67.Krav om opparbeiding av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

1. I regulert strøk og i områder som omfattes av bebyggelsesplan, kan tomt bare deles eller bebygges dersom:
a.veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i planen, fram til og langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. Det kan kreves at vegen legges ut i en bredde av inntil 10 meter med nødvendige tillegg for fylling og skjæring, og opparbeides til en effektiv vegbredde av inntil 6 meter.​1 For eiendom hvis bebyggelse etter planen helt eller delvis er forutsatt å tjene annet enn boligformål, og for eiendom hvor planen tillater boligblokker på 4 etasjer eller mer, skal plikten så vel for grunnerverv som for utføring likevel gjelde en vegbredde av inntil 20 meter med nødvendige tillegg for fylling og skjæring.
b.hovedavløpsledning, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 305 mm.​2

Kommunen kan godta avløpsforbindelse til annet hovedavløpsanlegg.

c.hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. Det kan ikke kreves lagt rør av større diameter enn 150 mm. Kommunen kan godta vannforsyning fra annen vannledning.

Kommunen kan gi delingstillatelse på vilkår av at arbeidene under første ledd a, b, og c blir utført før tomta bebygges.

2. I område som i kommuneplan er avsatt til utbygging eller til råstoffutvinning, kan kommunen sette som vilkår for delings- eller byggetillatelse at tiltak som nevnt i nr. 1 bokstav a – c er gjennomført.
3. Kommunen kan gi regler om utføringen.
4. Veg, hovedavløpsledning og hovedvannledning som er lagt av grunneier (fester) i samsvar med bestemmelsene i nr. 1 eller 2 ovenfor, holdes ved like av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Det skal holdes overtakelsesforretning. Kommunen plikter likevel ikke å overta veg som ikke er opparbeidd i full bredde etter nr. 1 bokstav a.

Kommunens overtakelse er ikke til hinder for at grunneier (fester) som er refusjonskreditor, krever refusjon etter at overtakelsesforretning er gjennomført.​3

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Se § 48 (2).
2Jfr. § 48 (3).
3Jfr. § 46.

§ 67a.Krav om opparbeiding av fellesareal og av parkbelte i industriområde

Hvor det i reguleringsplan eller i bebyggelsesplan er fastsatt felles avkjørsel, felles gårdsrom eller annet fellesareal for flere eiendommer, kan kommunen sette som vilkår for tillatelse etter § 93 at fellesarealet erverves, klausuleres og opparbeides i samsvar med planen.

I industriområde hvor det i reguleringsplan eller bebyggelsesplan er fastsatt parkbelte, kan kommunen sette som vilkår for tillatelse etter § 93 på de tilgrensende tomter, at parkbeltet erverves og opparbeides langs tomta i samsvar med planen.

0Tilføyd ved lov 20 juni 1986 nr. 37, endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).

§ 68.Byggegrunn. Miljøforhold

Grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.

Kommunen kan for grunn eller område som nevnt i første ledd, om nødvendig nedlegge forbud mot bebyggelse eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).

§ 69.Den ubebygde del av tomta, fellesareal

1. Ved bebyggelse skal en så stor del av tomta holdes ubebygd at bebyggelsen får tilfredsstillende lysforhold og brannsikring. Det skal også i nødvendig utstrekning sikres areal for tilfredsstillende oppholdssted i det fri for beboerne, herunder lekeplass for barn,​1 og for avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler for bebyggelsens behov. Hvor det finnes nødvendig for disse formål kan kommunen kreve at trær og beplantning på tomta blir fjernet eller beskåret.
2. For å tilfredsstille formål som nevnt under nr. 1 kan kommunen godta at fellesareal avsettes for flere eiendommer.
3. Ved vedtekt​2 kan gis bestemmelser om utforming og opparbeiding av ubebygd del av tomt og av fellesareal.
4. Ved vedtekt​2 kan bestemmes at kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret​3 bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i slike tilfelle.
5. Bestemmelsene i nr. 1-4 vedrørende parkeringsplasser får tilsvarende anvendelse ved bruksendring.
0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. § 2 siste ledd.
2Se § 4.
3Se § 8.

Kap. XIII. Bebyggelsen.​1

1Sml. lov 27 juni 2008 nr. 71 kap. 29.

§ 70.Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense

1. Bygningens plassering, herunder høydeplassering, og bygningens høyde skal godkjennes av kommunen. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kap. VI eller VII. For plassering av tiltak som faller inn under § 93 første ledd, gjelder reglene i kap. XVI tilsvarende.

Kommunen skal påse at veglovens bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt.​1

2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i første ledd eller i nabogrense

a.når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b.ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning.
3. Nærmere bestemmelser, herunder regler om brannteknisk sikring, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i nr. 2 annet ledd bokstav b, gis ved forskrift.​2
0Endret ved lover 21 april 1989 nr. 17, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. lov 21 juni 1963 nr. 23 kap. V.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

§§ 71 til 73.(Ikke gitt.)

§ 74.Planløsning og utseende

1. Bygning med oppholdsrom for mennesker skal ha forsvarlig planløsning, herunder tilfredsstillende lysforhold, isolasjon, oppvarming, ventilasjon og brannsikring.

Bygning som faller inn under arbeidsmiljøloven,​1 skal videre tilfredsstille kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.​2

Nærmere bestemmelser kan gis ved forskrift.​3

2. Kommunen skal se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret.

Kommunen kan utarbeide retningslinjer for estetisk utforming av tiltak etter loven.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 17 juni 2005 nr. 62 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609).
1Lov 17 juni 2005 nr. 62.
2Se lov 17 juni 2005 nr. 62 kap. 4.
3Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

§ 75.Privet – WC

1. For hver familieleilighet skal det være eget vannklosett eller privet. Kommunen kan også ellers påby at bygning skal forsynes med privet og fastsetter i tilfelle privetenes antall.
2. Hvor det er tilfredsstillende vannforsyning og avløp, kan kommunestyre, etter at kommunen har uttalt seg, gi påbud for bestemte strøk om installering av vannklosett. Når det vil være fordelaktig, hygienisk og forurensningsmessig, kan påbud om annen bestemt type klosett gis for bestemte strøk. På samme vilkår kan kommunen påby installering av vannklosett eller annen bestemt type klosett for bestemte eiendommer.
0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).

§ 76.Tilleggsrom

Bygning med mer enn en leilighet skal ha nødvendige rom for vask og tørring av klær, oppbevaring av sykler, barnevogner o.l. Hver leilighet skal videre ha nødvendige rom til oppbevaring av klær, matvarer og brensel. Ved vedtekt​1 kan bestemmes at kommunen kan kreve at nødvendig garasjeplass skal være sikret for eiendommens behov.

0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Se § 4.

§ 77.Utføring av byggearbeid. Krav til produkter til byggverk

1. Ethvert byggearbeid skal utføres fagmessig og teknisk forsvarlig slik at det ferdige byggverket tilfredsstiller de krav som er satt til sikkerhet, helse, miljø og brukbarhet i eller i medhold av denne loven.
2. Ethvert produkt som skal inngå i et byggverk, skal ha slike egenskaper at det ved forutsatt bruk medvirker til at kravene som er nevnt i nr. 1 tilfredsstilles i det ferdige byggverk. Produsent eller dennes representant skal sørge for at egenskapene til produktet dokumenteres og er forpliktet​1 til å gi alle de opplysninger til tilsynsmyndigheten som anses påkrevet for utøvelse av tilsyn med produktets egenskaper. Departementet​2 utpeker tilsynsmyndighet.

Departementet​2 kan gi forskrift​3 om tekniske spesifikasjoner og om godkjennings- og kontrollsystemer som skal legges til grunn for dokumentasjon og tilsyn, herunder kan departementet fastsette krav til og om merking av produkter til byggverk (CE-merket produkt). Slik forskrift skal overensstemme med forpliktelser som Norge etter internasjonale avtaler er pålagt å følge.​4

Dersom tilsynsmyndigheten finner at det foreligger begrunnet mistanke om at det omsettes et CE-merket produkt som ikke oppfyller forutsetningen for merkingen, og produktet er tiltenkt brukt i et byggverk, skal den føre kontroll med produktet. Dersom betingelsene i første punktum er oppfylt kan tilsynsmyndigheten gi pålegg om midlertidig stans i omsetning og bruk av produktet.

Finner tilsynsmyndigheten at et produkt ikke tilfredsstiller forutsetningene for godkjenning, kontroll eller merking, kan tilsynsmyndigheten gi pålegg om å stanse omsetningen av produktet. Det samme gjelder et produkt som selv om det er erklært å være i samsvar med kravene, kan medføre fare for liv, helse eller miljø. Tilsynsmyndigheten kan også forby bruk av og gi pålegg om å kalle tilbake slike produkter fra markedet, eller treffe andre tiltak for å sikre at produktet bringes i overensstemmelse med kravene, dersom produktet allerede er omsatt. Tilsynsmyndigheten skal gis tilgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses nødvendig for å kunne føre tilsynet.​1

Departementet​2 kan gi forskrift​3 om gebyr for tilsynsarbeidet med å sikre at bestemmelser og vedtak gitt i eller i medhold av denne paragrafen, blir fulgt. Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.​5

0Endret ved lover 26 juni 1992 nr. 86, 12 april 1996 nr. 22.
1Se § 111 nr. 2.
2Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
3Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.
4Jfr. EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI.
5Jfr. tvangsl. § 7-2, e.

Kap. XIV. Særlige bygninger og anlegg m.v.​1

1Sml. lov 27 juni 2008 nr. 71 kap. 30.

§ 78.Plassering av bedrifter og anlegg m.v. innenfor kommunen

1. I boligstrøk må ikke føres opp bedrifter og anlegg eller drives virksomhet som etter kommunens skjønn vil medføre særlig brannfare eller være til vesentlig ulempe for beboerne i strøket. Opplag og lager kan forbys i boligstrøk.

I industristrøk kan boligbygg ikke føres opp. Heller ikke kan boliger innredes i bygning som nyttes til industri. Fra denne bestemmelse kan kommunen i særlige tilfelle gjøre unntak.

Ved vedtekt​1 kan bestemmes at kommunen kan forby at bedrifter, anlegg, opplag og lager av farlig eller særlig sjenerende art blir lagt innenfor kommunens område eller del av dette.

2. Plassering av idrettsanlegg, bensin- og servicestasjon, garasje- og tankanlegg, friluftskafé og kiosk skal godkjennes av kommunen. Ved avgjørelse av om godkjenning skal gis, tas hensyn til bl.a. om anlegget vil virke skjemmende eller være sjenerende for trafikken eller beboerne i strøket.
0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Se § 4.

§ 79.Uvanlig bebyggelse

Kommunen kan forby bebyggelse som etter sin art eller størrelse avviker vesentlig fra det som er vanlig i strøket, når den etter kommunens skjønn vil hindre eller i særlig grad vanskeliggjøre en forsvarlig utvikling av strøket i fremtiden.

0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).

§ 80.Bygning og virksomhet som medfører fare eller særlig ulempe​1

For bygninger som ved sin art eller den virksomhet de er beregnet for, eller den trafikk de fører med seg, antas å medføre fare eller særlige ulemper for dem som oppholder seg i bygningen eller for andre, kan departementet​2 gi særlige bestemmelser ved forskrift. Kommunen kan for slike bygninger stille de særskilte krav som finnes påkrevd ut over det som følger av bestemmelsene i denne lov, forskrift​3 eller vedtekt.​4 Er det forurensning eller avfall som kan medføre fare eller særlig ulempe, gjelder reglene i forurensningsloven​5 i stedet for første og annet punktum.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. lov 31 mars 1949 nr. 3 § 8.
2Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
3Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.
4Se § 4.
5Lov 13 mars 1981 nr. 6.

§ 81.Driftsbygninger i landbruket

For oppføring av ny driftsbygning i landbruket og for endring og reparasjon av bestående driftsbygning gjelder bestemmelsene i loven her så langt de passer. Bestemmelsene i § 65 annet, tredje og fjerde ledd, § 66 nr. 1 og nr. 2 annet og tredje ledd gjelder ikke. Departementet​1 kan gi forskrift​2 om at også andre bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven ikke skal gjelde, og om det saklige virkeområde for bestemmelsene i paragrafen her.

Tiltaket trenger ikke tillatelse etter § 93 dersom det er sendt melding til kommunen om tiltaket og om at dette vil bli utført i samsvar med de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av paragrafen her. Meldingen skal være skriftlig og gi opplysninger om de planer som er lagt til grunn for arbeidet.

Før melding sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles hvis ikke disse skriftlig har sagt fra at de ikke har noe å bemerke. I varslet skal gis melding om at mulige merknader må være kommet til kommunen innen 2 uker etter at varslet er sendt og grunnlagsmaterialet for meldingen er gjort tilgjengelig. Oppgave over vedkommende eiendommer og deres eiere eller festere skal gis i meldingen. Med meldingen skal følge gjenparter av varselbrevene og kvittering for at brevene er sendt. Reglene i § 94 nr. 3 annet til femte ledd får tilsvarende anvendelse.

Tiltaket kan utføres 3 uker etter at meldingen ble mottatt av kommunen. Når særlige grunner foreligger kan kommunen forlenge fristen med ytterligere 3 uker.

For tiltak som utføres i samsvar med reglene i første og annet ledd gjelder ikke lovens kap. XVI med unntak av § 93a. Kommunen kan gi de pålegg som finnes nødvendige for å få tiltaket forsvarlig utført. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen eller tiltaket innstilles for lengre tid enn 2 år, gjelder bestemmelsene i § 96 tilsvarende.

Departementet​1 kan ved forskrift​2 gi nærmere bestemmelser om innholdet av melding som nevnt i annet ledd og om bygnings- og branntekniske krav.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder også husvær for seterbruk eller skogdrift.​3

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II nr. 2 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.
3Jfr. § 110.

§ 82.Fritidsbebyggelse

For fritidsbebyggelse (fritidsboliger og tilhørende uthus) gjelder bestemmelsene i loven her med unntak av § 65 annet, tredje og fjerde ledd og § 66 nr. 2 annet og tredje ledd. Departementet​1 kan gi forskrift​2 om at også andre bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven ikke skal gjelde. Videre kan departementet gi forskrift​2 om saksbehandling og om bygnings- og branntekniske krav.​3

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.
3Jfr. § 110 nr. 1.

§ 83.Basseng, brønn og dam

Basseng og brønn skal til enhver tid være sikret slik at barn​1 hindres fra å falle i dem.​2 Brønn eller dam som antas å medføre særlig fare for barn kan kommunen pålegge gjenfylt eller sikret på annen måte innen en fastsatt frist. Gjenfylling kan ikke skje dersom brønn eller dam er påkrevet av hensyn til vannforsyningen. Dammer som faller inn under vannressursloven​3 skal sikres etter reglene i vannressursloven.​4

Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret som nevnt i første ledd. Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren).​5 Blir anleggene bare brukt av noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, påhviler ansvaret brukeren.

0Endret ved lover 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 24 nov 2000 nr. 82 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 24 nov 2000 nr. 1169).
1Jfr. § 2 siste ledd.
2Se § 110 nr. 1.
3Lov 24 nov 2000 nr. 82.
4Se lov 24 nov 2000 nr. 82 kap. 6.
5Jfr. lov 25 sep 1992 nr. 107.

§ 84.Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlig terrenginngrep m.v.

For varige konstruksjoner eller anlegg, vesentlig terrenginngrep, anlegg av veg eller parkeringsplass, gjelder bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven så langt de passer. Dette gjelder tiltak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder. Kommunen kan fastsette høyde og form på terreng. Departementet​1 kan gi forskrift​2 om at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven ikke skal gjelde, og om det saklige virkeområde for bestemmelsene i paragrafen her.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

§ 85.Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg må ikke plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlige ulemper for omgivelsene. For ovennevnte tiltak gjelder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven så langt de passer.

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal på forhånd meldes til kommunen. Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg må ikke plasseres for et lengre tidsrom enn 4 måneder uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke, og skal straks fjernes når tiden er utløpt, eller, hvis samtykke er gitt på ubestemt tid, når kommunen krever det.

Ved vedtekt​1 kan bestemmes at midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg ikke kan plasseres innenfor bestemte deler av kommunens område, eller at de bare skal kunne plasseres på nærmere fastsatte vilkår.

Departementet kan ved forskrift​2 bestemme at annet og tredje ledd ikke skal gjelde for nærmere angitte midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Se § 4.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

§ 86.Hemmelige militære anlegg

Når område, anlegg eller byggverk er erklært hemmelig i medhold av lovgivning om forsvarshemmeligheter,​1 påhviler det vedkommende militære myndighet å se til at de bestemmelser som er gitt i denne lov, vedtekt eller forskrift blir holdt.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. lov 18 aug 1914 nr. 3.

§ 86 a.Mindre tiltak på bebygd eiendom

Mindre tiltak på bebygd eiendom kan utføres uten tillatelse etter § 93 dersom

a.naboer og gjenboere er varslet, jf. § 81 tredje ledd som får tilsvarende anvendelse, og deretter ikke krever at planene legges frem for kommunen som søknad om tillatelse etter § 94. Krav om slik saksbehandling må være kommet til kommunen innen 2 uker etter at varsel er sendt, og
b.melding om tiltaket er sendt kommunen og denne ikke innen 3 uker etter at den har mottatt slik melding, krever at tiltaket legges fram for kommunen som søknad om tillatelse etter § 94, og
c.tiltaket ellers utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser i eller i medhold av lov.

For tiltak som utføres i samsvar med reglene i første ledd gjelder ikke lovens kapittel XVI med unntak av § 93 a. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn 3 måneder, gjelder bestemmelsene i § 96 tilsvarende.

Departementet​1 kan ved forskrift​2 gi nærmere bestemmelser.​3

0Tilføyd ved lov 20 juni 1986 nr. 37, endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II nr. 2 og nr. 3 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.
3Jfr. § 110 nr. 1.

§ 86 b.Byggearbeid innenfor en enkelt bedrifts område

Etter departementets​1 vedtak​2 kan byggearbeider innenfor en enkelt bedrifts område utføres uten at lovens kapittel XVI om byggetillatelse og kontroll med byggearbeid får anvendelse. Departementet​1 kan knytte vilkår til slikt vedtak. Før departementet​1 treffer vedtak, skal kommunen ha hatt høve til å uttale seg.

Byggearbeid etter første ledd må ikke utføres før melding om arbeidet er sendt til kommunen. Er arbeidet ikke satt i gang senest 3 år etter at melding er sendt kommunen, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn 3 måneder, gjelder bestemmelsene i § 96 tilsvarende.

Departementet​1 kan ved forskrift​3 gi nærmere bestemmelser.​4

0Tilføyd ved lov 20 juni 1986 nr. 37, endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. IV og VI.
3Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.
4Jfr. § 110 nr. 1.

Kap. XV. Bestående byggverk.​1

1Sml. lov 27 juni 2008 nr. 71 kap. 31.

§ 87.Endring, reparasjon eller bruksendring m.v. av bestående byggverk

1. Tiltak på byggverk må ikke​1 utføres, hvis det vil føre til at byggverket kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, eller fører til at byggverket kommer ytterligere i strid med de nevnte bestemmelser enn det allerede er. På byggverk som er i strid med plan etter kap. VI og VII må ikke utføres arbeid som nevnt i nr. 2 a, c eller e med mindre planen følges.

Byggverk som er i strid med plan etter kap. VI og VII må ikke tas i bruk til annet formål enn tidligere.

2. Bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven gjelder, jfr. dog annet ledd, også for:
a.endring eller reparasjon av byggverk når arbeidet etter kommunens skjønn er så omfattende at hele byggverket i det vesentlige blir fornyet (hovedombygging).

Departementet​2 kan gi forskrift​3 om hva som skal anses som hovedombygging og fremgangsmåten ved avgjørelsen.

b.endring eller reparasjon av byggverk som etter kommunens skjønn medfører at enkelte deler av byggverket i det vesentlige vil bli fornyet,
c.tilbygging, påbygging eller underbygging,
d.oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner,
e.bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift.

For de tiltak som er nevnt under a, kommer loven til anvendelse på byggverket i dets helhet, for de tiltak som er nevnt under b til e, bare på de deler av byggverket som tiltaket omfatter. På grunnlag av tiltak som nevnt under b og d kan det likevel bare stilles bygningstekniske krav til selve byggverket med tilhørende installasjoner.

3. Kommunen kan sette som vilkår for å tillate ovennevnte tiltak at andre deler av byggverket settes i forsvarlig stand med hensyn til bygningstekniske krav, hvis kommunen finner at byggverket er i så dårlig forfatning at det ellers ikke ville være tilrådelig å gjennomføre tiltaket.
0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997).
1Se kap. XVIII og kap. XIX.
2Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
3Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

§ 88.Dispensasjon fra § 87

Kommunen kan dispensere​1 fra bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven for de tiltak som er nevnt i § 87, når det finnes forsvarlig ut fra helsemessige og brann- og bygningstekniske hensyn, og tiltaket ikke fører til at byggverket kommer ytterligere i strid med loven enn det er fra før. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. lov 10 feb 1967 § 2, e.

§ 89.Vedlikehold og utbedring

Eier skal sørge for at byggverk og installasjoner som omfattes av denne loven holdes i slik stand at fare eller vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom, og slik at det ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.​1 Plan- og bygningsmyndighetene kan gi de pålegg som finnes nødvendig for å forebygge eller få brakt i orden forhold som rammes av denne bestemmelse.

Departementet kan i forskrift​2 gi regler for plan- og bygningsmyndighetenes adgang til å gi pålegg​3 om utbedring av bestående byggverk og installasjoner innenfor rammen av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven når tungtveiende hensyn til helse, miljø, sikkerhet eller tilgjengelighet gjør det nødvendig. Pålegg kan bare gis til bestemte typer byggverk der utbedring vil gi en vesentlig forbedring av de bygningsmessige funksjoner. I vurderingen skal det også legges vekt på kostnadene ved pålegget, antall brukere, hvilke farer eller ulemper de utsettes for og avstanden mellom den aktuelle tilstanden og de gjeldende krav.

Eieren skal gis rimelig tid til å etterkomme pålegg etter denne paragraf.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. § 111 nr. 2.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.
3Jfr. § 91 og § 114.

§ 89 a.Utbedringsprogram

For en eller flere eiendommer i tettbygd strøk kan kommunestyre vedta program for utbedring av bebyggelsen og tilhørende arealer.

Kommunen kan oppfordre eiere og beboere av berørt fast eiendom, herunder av hus på festet grunn,​1 til å legge frem de nødvendige opplysninger og skal gi dem anledning til å medvirke ved utarbeidingen av utbedringsprogram.

Utbedringsprogram kan omfatte:

1.ombygging, forbedring eller istandsetting,
2.leilighetssammensetning, oppvarming, strømforsyning, sanitæranlegg m.v.
3.bygningtekniske og brannmessige forhold,
4.utlegging av fellesarealer og innretning av fellesanlegg for bebyggelsen og fremtidig vedlikehold og drift av fellesarealer og fellesanlegg.
0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. lov 20 des 1996 nr. 106.

§ 90.(Opphevet)

0Opphevet ved lov 5 mai 1995 nr. 20 (i kraft 1 juli 1997).

§ 91.Riving

Er byggverk kommet i slik stand at det etter kommunens skjønn ikke kan settes i stand uten hovedombygging, jfr. § 87 nr. 2 a, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter, kan kommunen kreve at byggverket eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet.​1

Byggverk m.v. kan på samme måte kreves fjernet dersom det etter kommunens skjønn er kommet i slik tilstand at det medfører fare eller vesentlig ulempe for person eller eiendom, eller virker sterkt skjemmende, og det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist.

Kommunen kan avslå søknad om riving etter § 93 første ledd bokstav d inntil det foreligger regulerings- eller bebyggelsesplan​2 for eiendommen. Det kan i tillegg også kreves igangsettingstillatelse. Bestemmelsene i første og annet punktum gjelder ikke forsvarets områder.

0Endret ved lover 21 april 1989 nr. 17, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. § 111 nr. 4.
2Jfr. kap. VII.

§ 91 a.Bruksendring og riving av bolig

Kommunestyret kan ved vedtekt​1 bestemme at det må foreligge tillatelse​2 fra kommunen for:

a.å omdanne eller ta i bruk bolig til forretningslokale, herunder hotell eller annet herberge,
b.å rive bygning som inneholder bolig, unntatt når bygningen
1.er ekspropriert av det offentlige
2.ligger innenfor område som er regulert til fornyelse (§ 25 nr. 8) og er ervervet av kommunen eller andre som med kommunestyrets samtykke skal stå for fornyelsen,
c.å slå sammen boliger eller dele opp leiligheter til hybler,
d.annen ombygging av bolig enn den som omfattes av bokstav a eller c når ombyggingen fører til at leilighet må fravikes.

Ved avgjørelsen av om tillatelse etter første ledd bokstav a til d skal gis, tas det hensyn til en forsvarlig utnytting av boligmassen. Det kan stilles vilkår om at berørte beboere skal skaffes erstatningsbolig.

Dersom bolig er omgjort i strid med vedtekt gitt etter første ledd, kan kommunen påby​3 at den settes i slik stand at den kan tjene sitt opprinnelige formål.

0Endret ved lover 24 feb 1989 nr. 5, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Se § 4.
2Jfr. § 113.
3Jfr. § 114.

§ 92.Andre bestemmelser

Reglene i § 65 annet til fjerde ledd, § 66 nr. 2 annet til tredje ledd om tilknytning til vann- og avløpsledning, § 68 for så vidt angår krav om avledning til grunn- og overvann, § 69 nr. 1 tredje punktum om fjerning og beskjæring av trær og beplantning, § 80 om bygning eller virksomhet som medfører fare eller særlig ulempe, § 103 om innhegning, § 105 om belysning og renhold m.v. og § 106 om bygningstekniske installasjoner, gjelder også i forhold til bestående byggverk. Det samme gjelder § 75 om privet og vannklosett, men slik at påbud etter § 75 nr. 2 annet punktum gis av kommunestyret, og slik at kommunen kan godta at ett vannklosett installeres til felles bruk for flere leiligheter.

Når det på bebygd eiendom finnes ubebygd grunn som etter kommunens skjønn er egnet til å tjene de formål for bebyggelsen som er nevnt i § 69 nr. 1, kan kommunen kreve at grunnen blir utlagt og opparbeidet til slike formål.

Ved endring av bestående byggverk og ved oppussing av fasade gjelder § 74 nr. 2 tilsvarende. Kommunen skal se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til et byggverks ytre, så vidt mulig blir bevart.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).

§ 92 a.Endring eller fjerning av tiltak etter § 93 annet ledd

Tiltak etter § 93 annet ledd skal utføres i samsvar med krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Slike tiltak kan plan- og bygningsmyndighetene dessuten kreve endret eller fjernet dersom dets plassering, utførelse m.v. eller virksomhet det fører med seg ellers, kan føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser.

0Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).

§ 92 b.Kontroll med bestående byggverk og arealer

Plan- og bygningsmyndighetene kan kontrollere byggverk som ikke er underlagt kontroll etter § 97 og arealer, for å påse at det ikke foreligger ulovlig bruk eller andre ulovlige forhold etter denne lov, som kan medføre fare eller vesentlig ulempe for person eller eiendom. Kontroll kan likevel bare foretas der det er grunn til å anta at det foreligger forhold som nevnt, eller det skal vurderes tiltak etter § 89.

Enhver som disponerer byggverk, areal eller aktuell del av det plikter å gi vedkommende myndighet nødvendige opplysninger og adgang til å foreta nødvendige undersøkelser.​1

Eier skal gjøres oppmerksom på ulovlige forhold som nevnt i første ledd. Plan- og bygningsmyndighetene kan gi eier skriftlig pålegg​2 om rettelse innen en fastsatt frist, og kan i særlige tilfelle helt eller delvis forby bruk av byggverk eller areal inntil de ulovlige forhold er rettet.

0Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. strl. § 326.
2Jfr. § 114.

Kap. XVI. Saksbehandling, ansvar og kontroll.​1

0Endret ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Sml. lov 27 juni 2008 nr. 71 kap. 20.

§ 93.Tiltak som krever søknad og tillatelse​1

Følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, må ikke​2 utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen,​3 og den deretter har gitt tillatelse:

a.Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning,​4 konstruksjon eller anlegg.
b.Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a.
c.Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under a.
d.Riving av tiltak som nevnt under a.
e.Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.
f.Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig.
g.Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l.
h.Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering.​5 Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak som nevnt i første punktum, skjer som ledd i jordskifte​6 i samsvar med rettslig bindende plan.​7
i.Vesentlig terrenginngrep.
j.Anlegg av veg eller parkeringsplass.

Tillatelse etter første ledd er ikke nødvendig for tiltak som utføres i medhold av §§ 81, 85, 86a eller 86b. I forskrift​8 kan departementet unnta tiltak fra bestemmelsene i kap. XVI. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak som er unntatt likevel utføres i samsvar med de krav som ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488), 17 juni 2005 nr. 101 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 600), 29 juni 2007 nr. 94 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 601).
1Se § 110 nr. 4.
2Jfr. §§ 110 nr. 2 og 3, 113.
3Jfr. § 10-1.
4Jfr. kap. XIII.
5Lov 17 juni 2005 nr. 101.
6Jfr. lov 21 des 1979 nr. 77.
7Jfr. § 20-6 og § 31.
8Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

§ 93 a.Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte parter og organer. Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene. Det skal føres referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal dokumentere de forutsetninger som er lagt til grunn og danner grunnlag for videre behandling i saken. Forhåndskonferanse skal avholdes senest 2 uker etter den dato tiltakshaver har fremmet krav om at det avholdes forhåndskonferanse.

0Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), endret ved lov 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).

§ 93 b.Ansvarlig søker og prosjekterende​1

1. Søknad for ethvert tiltak etter § 93 skal forestås av en ansvarlig søker som skal være et bindeledd mellom de ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende, ansvarlig kontrollerende, tiltakshaver og kommunen. Ansvarlig søker skal sørge for at det er dokumentert i søknaden hvorledes alle relevante krav i bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov skal oppfylles, hvis ikke annet fremkommer uttrykkelig i søknaden. Søknaden skal undertegnes både av tiltakshaver og ansvarlig søker.
2. Der ansvaret for prosjekteringen, utførelsen eller kontrollen er oppdelt, skal ansvarlig søker samordne søknaden og påse at alle oppgaver er dekket med ansvar og bekrefte dette skriftlig i søknaden. Hver enkelt har da ansvaret for innholdet av sin del. Ansvarsoppdelingen må gå tydelig frem av søknaden.
3. Ansvarlig søker og ansvarlige prosjekterende foretak skal godkjennes av kommunen i hver enkelt sak. Foretaket må dokumentere tilstrekkelige kvalifikasjoner innenfor det enkelte byggeoppdrag. Ansvarsområdet skal fremgå av søknaden. Krever arbeidet særlig innsikt, skal det tas hensyn til dette ved avgjørelsen om godkjenning skal gis. Kommunen kan pålegge ansvarlig utførende å benytte særlig kvalifiserte utøvere for de deler av byggeoppdraget som de selv ikke utfører.

Personlig ansvarsrett kan gis i særlige tilfelle.

Kommunen kan når som helst trekke tilbake​2 godkjenningen når den finner at ansvarlig foretak ikke fyller de krav som må stilles til pålitelighet og dugelighet eller dersom vedkommende i angjeldende sak, eller tidligere, har vist seg ikke faglig kvalifisert til oppgaven. Før dette skjer, skal vedkommende ha fått anledning til å uttale seg. Når kommunen finner det nødvendig, kan den straks sette godkjenningen ut av kraft inntil saken er endelig avgjort.

0Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), endret ved lover 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488), 17 juni 2005 nr. 101 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 600), 29 juni 2007 nr. 94 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 601).
1Jfr. § 110 nr. 4.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 35 siste ledd.

§ 94.Søknad om tillatelse. Nabovarsel

1. Søknad om tillatelse etter § 93 skal være skriftlig​1 og gi de opplysninger som er nødvendig for at kommunen kan ta standpunkt til om vilkårene for å gi tillatelse er til stede. For bygningstekniske installasjoner skal søknaden også omfatte dokumentasjon som grunnlag for vurdering av om driftstillatelse kan gis.

Søknad kan deles opp, slik at dokumentasjon som grunnlag for vurdering av gjenstående prosjektering, utførelse og kontroll kan innsendes etter at rammetillatelse er gitt i henhold til § 95 a nr. 1. Det samme gjelder søknad om ansvarsrett for utførelse og kontroll. Kommunen kan i særlige tilfelle tillate ytterligere oppdeling av søknaden.

De som er nevnt i § 9 i lov om eigedomsregistrering​2 kan søke om tillatelse til å opprette ny grunneiendom, ny anleggseiendom, ny festegrunn eller nytt jordsameie, eller tillatelse til arealoverføring.​3 Søknad om å opprette ny grunneiendom, ny anleggseiendom, ny festegrunn eller nytt jordsameie, eller tillatelse til arealoverføring, må angi hvordan enheten ønskes utformet, herunder angi grenseforløpet på kart. Søknaden må vise hvordan de nye enhetene eller arealoverføringen på hensiktsmessig måte kan gå inn i en fremtidig utnytting av området, herunder også hvordan de krav som nevnt i § 69 nr. 1 kan oppfylles.

2. Når arbeidet etter bestemmelser i lovgivningen er betinget av tillatelse eller samtykke også fra annen myndighet enn kommunen, eller når planer for arbeidet skal legges frem for slik myndighet, skal det opplyses i søknaden om saken har vært lagt frem for slik myndighet. Foreligger avgjerd eller uttalelse fra vedkommende instans, skal denne vedlegges søknaden.
3. Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles hvis ikke disse skriftlig har sagt fra at de ikke har noe å merke til søknaden. I varslet skal gis melding om at mulige merknader må være kommet til ansvarlig søker innen 2 uker etter at varslet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Gjenpart av varselbrevene skal sendes kommunen samtidig med at naboer og gjenboere varsles, sammen med en oppgave over vedkommende eiendommer og deres eiere eller festere. Med søknaden skal følge kvittering for at varselbrevene er sendt, eventuelle merknader fra naboer eller gjenboere samt en kort redegjørelse fra ansvarlig søker eller tiltakshaver for hva som eventuelt er gjort for å imøtekomme disse. Før kommunen tar stilling til søknaden, skal den vurdere om det er grunn til å kreve ny varsling av naboer og gjenboere.

Kommunen kan frita søkeren for å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke berøres av arbeidet. Kommunen kan kreve at også andre eiere eller festere enn de som er nevnt i foregående ledd, skal varsles.

Gjelder søknaden arbeid som nevnt i § 93 første ledd bokstav d, skal søkeren varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen,​4 og erklæring om at dette er gjort, skal følge saken.

Ved delt søknad skal det bare sendes nabovarsel for søknad som omfatter tiltak som nevnt i § 93 så langt det gjelder tiltak etter bokstav h, tiltakets ytre rammer eller den virksomhet som skal drives, samt endringer i disse forhold.

Departementet kan ved forskrift​5 gi nærmere bestemmelser.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488), 17 juni 2005 nr. 101 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 600), 29 juni 2007 nr. 94 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 601).
1Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 (1), g.
2Lov 17 juni 2005 nr. 101.
3Jfr. lov 17 juni 2005 nr. 101 kap. 3.
4Jfr. lov 8 feb 1980 nr. 2 (pantel.).
5Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

§ 95.Behandling av søknaden i kommunen

1. Når søknaden er fullstendig skal den snarest mulig​1 og senest innen 12 uker​2 behandles og avgjøres av kommunen.

Når tiltaket er betinget av tillatelse eller samtykke fra annen myndighet, eller når planer for tiltaket skal legges frem for slik myndighet, kan kommunen likevel vente med å avgjøre saken inntil det foreligger avgjerd eller uttalelse fra vedkommende myndighet. Kommunen kan også gi rammetillatelse innenfor sitt myndighetsområde, med forbehold om at igangsettingstillatelse ikke vil bli gitt før forholdet til andre myndigheter er bragt i orden, jfr. nr. 2 annet ledd og § 95 a.

2. Før tillatelse etter § 93 blir gitt, skal kommunen, ut fra de opplysninger som blir gitt i søknaden, påse at nødvendig kontroll blir utført for at tiltaket ikke vil stride mot bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne loven. Der opplysninger ikke foreligger, kan kommunen kreve slike. Kommunen kan i nødvendig grad pålegge tiltakshaver at deler av prosjekteringsdokumentasjonen undergis uavhengig kontroll.​3
3. Når tiltak etter denne loven eller andre lover krever tillatelse eller samtykke fra helsemyndighet, brannvernmyndighet,​4 arbeidstilsynet,​5 vegmyndighet,​6 havnemyndighet,​7 forurensningsmyndighet,​8 Sivilforsvaret,​9 jordlovmyndighet,​10 friluftsmyndighet​11 og fredningsmyndighet, eller planer for tiltaket skal legges frem for myndighet som nevnt, skal kommunen forelegge saken for vedkommende myndighet, hvis avgjerd eller uttalelse ikke er innhentet på forhånd. Ved forskrift​12 kan denne bestemmelse utvides til også å gjelde overfor andre myndigheter.

Andre myndigheter må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi uttalelse. Kommunen kan i særlige tilfelle, på anmodning, forlenge fristen før denne er utløpt. Når tiltaket ikke er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, medfører fristoversittelse at bygningsmyndighetene kan avgjøre saken uten å ta hensyn til uttalelse som kommer inn senere.

4. Vil annet tiltak på byggverk enn nevnt i § 87 nr. 1 første ledd etter kommunens skjønn føre til at byggverkets verdi blir vesentlig øket, kan kommunen forby at tiltaket blir utført før kommunen har avgjort om den vil gå til ekspropriasjon. Har kommunen ikke gjort vedtak senest 3 måneder etter at søknad om tillatelse er mottatt, må tillatelse gis, dersom vilkårene for dette ellers er til stede.
5. Kommunen kan sette som vilkår for å gi tillatelse at:
a.det blir holdt oppmålingsforretning​13 når det er behov for å klarlegge grensene for den eller de matrikkelenhetene​14 som tiltaket gjelder for,
b.eiendommer som skal nyttes under ett blir sammenføyd etter lov om eigedomsregistrering.​15

Ved søknad om opprettelse av ny festegrunn for bortfeste​16 som kan gjelde i mer enn 10 år, kan kommunen sette som vilkår for tillatelsen at festeretten skal gjelde for et særskilt avgrenset areal, eller at enheten blir opprettet som grunneiendom.​17

6. Kommunen skal straks gi skriftlig melding om vedtaket til ansvarlig søker og til de naboer, gjenboere og andre som har protestert. Ved delt godkjenning skal det kun gis underretning til nabo m.v. om de vedtak som gjelder tiltakets ytre rammer eller som for øvrig må anses å berøre andre enn tiltakshaver.
7. Behandling av søknad etter §§ 95, 95 a og 95 b gir ikke tiltakshaver rett til å iverksette tiltaket før tillatelse foreligger.
0Endret ved lover 12 juni 1987 nr. 70, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 18 mars 1994 nr. 5, 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488), 17 juni 2005 nr. 101 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 600).
1Jfr. lov 10 feb 1967 § 11 a.
2Se lov 25 april 2003 nr. 26 II nr. 1.
3Jfr. lov 10 feb 1967 § 17.
4Jfr. lov 14 juni 2002 nr. 20.
5Jfr. lov 17 juni 2005 nr. 62 § 18-1.
6Jfr. lov 21 juni 1963 nr. 23.
7Jfr. lov 8 juni 1984 nr. 51.
8Jfr. lov 13 mars 1981 nr. 6.
9Jfr. lov 17 juli 1953 nr. 9.
10Jfr. lov 12 mai 1995 nr. 23.
11Jfr. lov 28 juni 1957 nr. 16.
12Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.
13Jfr. lov 17 juni 2005 nr. 101 § 3, h.
14Jfr. lov 17 juni 2005 nr. 101.
15Lov 17 juni 2005 nr. 101.
16Jfr. lov 20 des 1996 nr. 106.
17Jfr. lov 17 juni 2005 nr. 101 § 5, a.

§ 95 a.Trinnvis behandling

1. Kommunen kan gi rammetillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer. Tillatelsen er endelig og avgjør at tiltaket skal kunne utføres innenfor de rammer som er gitt, og gir rett til å igangsette forberedende tiltak.
2. Igangsettingstillatelse kan ikke gis før fullstendig søknad etter § 94 nr. 1 første ledd er innsendt og undergitt nødvendig kontroll, samt at eventuelle tillatelser fra andre myndigheter foreligger. Det samme gjelder godkjennelse av ansvarlig utførende og kontrollform etter § 97. Det kan likevel gis tillatelse til igangsetting av deler av tiltaket, herunder tillatelse til graving.
0Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), endret ved lover 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).

§ 95 b.Enkle tiltak

Søknad om tillatelse til enkle tiltak skal avgjøres innen 3 uker, dersom tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, samt at det ikke foreligger protester fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig. Hvis kommunen ikke har truffet vedtak innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt ved oversittelse av fristen. Klagefrist løper fra dette tidspunkt.​1 Kommunens avgjørelse om sakstype kan ikke påklages.

Departementet kan ved forskrift​2 gi nærmere bestemmelser.

0Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), endret ved lov 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Se lov 10 feb 1967 kap. VI.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

§ 96.Bortfall av tillatelse​1

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Foregående bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon.

Innstilles et tiltak i lengre tid enn 3 måneder, kan kommunen kreve at stillas og innhegning som støter mot gate som er åpen for offentlig trafikk fjernes, og at gate og fortau settes i stand.

Blir et tiltak stående stille i lengre tid enn 1 år, skal stillasene fjernes og anlegg bringes i slik stand at det virker minst mulig skjemmende. Varer dette lengre enn 2 år, kan kommunen forlange at tiltaket helt skal fjernes og grunnen ryddiggjøres. Avbrytes et endringstiltak, bestemmer kommunen i hvilken utstrekning byggverket skal bringes tilbake til sin opprinnelige stand.

Tillatelse til tiltak etter § 93 første ledd bokstav h faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering​2 innen tre år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488), 17 juni 2005 nr. 101 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 600), 29 juni 2007 nr. 94 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 601).
1Jfr. § 110 nr. 2 og 3, § 113.
2Lov 17 juni 2005 nr. 101, se dens kap. 3.

§ 97.Kontroll med tiltak. Ansvarlig kontrollerende for prosjektering og utførelse

1. Kommunen skal påse at det blir foretatt nødvendig kontroll for å sikre at tiltak blir utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.

Kontrollen kan utføres ved dokumentert egenkontroll eller av uavhengig kontrollforetak. Tiltakshaver, ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende har plikt til å gi de opplysninger som er nødvendig for utførelse av kontrollen.

Ansvarlig søker skal påse at det blir utarbeidet kontrollplan. Slik plan skal fremgå av søknaden eller sendes inn senest ved behandlingen av søknaden om igangsettelse. Kontrollen skal utføres helhetlig og planlagt etter en kontrollform godkjent av kommunen. Kommunen kan gjennom hele byggesaksprosessen kreve tilleggsopplysninger om kontrollen. Etter at tillatelse er gitt, kan kommunen ved særskilt vedtak kreve endring av kontrollplan. Det skal foreligge dokumentasjon for at kontrollen er gjennomført som planlagt.

Reglene om ansvarsrett i § 93 b nr. 3 gjelder tilsvarende for ansvarlig kontrollerende foretak.

2. Kommunen kan til enhver tid inspisere tiltaket og se til at kontrollplanen følges. Kommunen kan i særlige tilfelle rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig inspeksjon.​1

Ved oppdagelse av vesentlig svikt i kontrollen kan kommunen gi pålegg om stans av tiltaket​2 inntil det påtalte forhold er bragt i orden. Kommunen kan i den forbindelse kreve en annen kontrollform.

3. De tekniske prøver som er nødvendig kan kommunen tillate utført for tiltakshavers regning.
4. Skifte av tiltakshaver under gjennomføringen skal straks meldes til kommunen både av den opprinnelige og nye tiltakshaver. Det samme gjelder ved eierskifte.
0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. § 109 (1).
2Jfr. § 112.

§ 98.Ansvarlig utførende

1. Utførelsen av ethvert tiltak som går inn under § 93 skal forestås av en eller flere ansvarlig utførende foretak som påtar seg ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med gitt tillatelse og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Ansvarlig utførende er ansvarlig for at bestemmelsen i § 100 blir overholdt​1 og at det blir sendt melding til ansvarlig søker ved avsluttet arbeid, jf. § 99. Det samme gjelder gjennomføringen av kontrollform og kontrollplan, jf. § 97.
2. Reglene om ansvarsrett i § 93 b nr. 3 gjelder tilsvarende for ansvarlig utførende foretak. Foretakets representant på byggeplassen skal oppgis.
0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. § 110 nr. 4.

§ 98 a.Sentral godkjenning av utøvere for ansvarsrett

Foretak som er kvalifisert til å påta seg oppgaven som ansvarlig søker/prosjekterende etter § 93 b, ansvarlig utførende etter § 98, eller uavhengig kontrollør eller med dokumentert egenkontroll etter § 97, kan få sentral godkjenning. Godkjenning foretas av godkjenningsorgan med myndighet tildelt av departementet, og registreres i et sentralt, åpent register.

Godkjenning skal trekkes tilbake​1 ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser eller tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov, eller dersom godkjent foretak ikke lenger innehar de nødvendige kvalifikasjoner. Tilbaketrekking kan skje for bestemte tidsrom eller inntil foretaket ved ny søknad kan dokumentere at det forhold som forårsaket tilbaketrekking er rettet og vilkårene for godkjenning for øvrig er tilstede. Når særlig formildende hensyn gjør seg gjeldende, kan tilbaketrekking av godkjenning likevel utelates. Ved mindre alvorlige overtredelser kan det gis advarsel.

Ved lokal godkjenning av ansvarsrett skal sentral godkjenning normalt legges til grunn uten ytterligere vurdering, såfremt godkjenningen er dekkende for det aktuelle oppdraget. Der det ikke foreligger sentral godkjenning, skal likevel de samme kriterier legges til grunn ved lokal godkjenning. Kommunen skal i tillegg vurdere kvalifikasjonene i forhold til tiltaket.

Departementet kan i forskrift​2 gi nærmere regler om krav for godkjenning, ordningens omfang og organisering, og om gebyr for godkjenning som ikke kan gå ut over selvkost. Godkjenningskravene skal gjelde foretakenes evne til å tilfredsstille denne lovs krav, og kan gjelde krav til foretakenes organisasjon, system for oppfyllelse av kravene, og kompetanse hos foretakenes faglige ledelse, basert på utdanning og praksis. Det kan fastsettes forskjellige nivåer for godkjenning i forhold til vanskelighetsgrad og konsekvenser i forskjellige tiltaksklasser.

0Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 april 1997), endret ved lov 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 april 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Se lov 25 april 2003 nr. 26 II nr. 4.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

§ 99.Sluttkontroll og ferdigattest​1

1. Når et tiltak som går inn under § 93 er ferdig, skal den kontrollansvarlige foreta sluttkontroll. Sluttkontrollen skal også omfatte utearealer, adkomst og andre vilkår som eventuelt er stilt i tillatelsen. Når det er ubetenkelig kan kommunen bestemme at sluttkontroll kan utelates ved mindre tiltak.

For bygningstekniske installasjoner kan det gis driftstillatelse​2 før de skal tas i bruk. Driftstillatelsen kan være tidsbegrenset og skal følge den enkelte installasjon.

Finnes tiltaket utført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser, skal kommunen utstede ferdigattest. Tiltaket eller i tilfelle vedkommende del av det, må ikke brukes før ferdigattest er gitt.​3

2. Finnes det mangler av mindre vesentlig betydning, kan likevel midlertidig brukstillatelse gis, når kommunen finner det ubetenkelig. Manglene skal da rettes innen en frist som settes av kommunen. Kommunen kan kreve at det stilles sikkerhet for at manglene blir rettet.
3. Kommunen kan også etter foretatt sluttkontroll gi midlertidig brukstillatelse for del av tiltaket, når kommunen finner det ubetenkelig at vedkommende del tas i bruk før hele tiltaket er ferdig.
0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Se § 110 nr. 5.
2Jfr. § 109 siste ledd.
3Jfr. § 110 nr. 5, § 113, § 115.

Kap. XVII. Ymse bestemmelser.

§ 100.Sikringstiltak. Utstyr for byggearbeid

Ingen må utføre bygge- eller rivningsarbeid, graving, sprenging, eller fylling uten at de nødvendige tiltak på forhånd er truffet for å sikre mot at skade kan oppstå på person eller eiendom, og for å opprettholde den offentlige trafikk.​1

Maskiner, stillaser og alt utstyr for byggearbeid skal være forsvarlig innrettet og vedlikeholdt, og driften skal være ordnet slik at fare for liv og helse ikke oppstår.

Kommunen kan gi de pålegg det finner påkrevd for at disse bestemmelser blir holdt, herunder om grunnundersøkelser.

0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Jfr. § 111 nr. 5.

§ 101.Tiltak på nabogrunn

1. Dersom byggverk kan bli utsatt for skade ved vannsig, ras eller utglidning fra nabogrunn, kan kommunen pålegge eier av nabogrunnen å foreta nødvendige forebyggende tiltak på sin grunn.
2. Kommunen kan tillate at nabogrunn i nødvendig utstrekning blir brukt for utføring av bygge- og vedlikeholdsarbeid – herunder til atkomst –, når enten arbeidet ikke lar seg utføre på annen måte, eller dette etter kommunens skjønn vil medføre vesentlige økte kostnader.
3. Før pålegg etter nr. 1 eller tillatelse etter nr. 2 blir gitt, skal naboen gis høve til å uttale seg.

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen, herunder at det på forhånd blir stilt slik sikkerhet som kommunen bestemmer.

Erstatning for skade og ulempe fastsettes ved skjønn.​1 Er de tiltak som nevnt i nr. 1 gjort nødvendig ved at naboen har forsømt sin plikt til å lede bort vannet, kan denne ved skjønn​1 pålegges å erstatte eieren kostnader, skade og ulempe.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. kap. X.

§ 102.Undersøking på fast eiendom

Med sikte på gjennomføring av denne loven eller i henhold til bestemmelse gitt i medhold av den, plikter eier og rettighetshaver i fast eiendom å finne seg i at det foretas slik undersøking som er nevnt i § 4 i lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959, selv om undersøkingen ikke skjer med sikte på mulig ekspropriasjon. Eieren eller brukeren kan kreve melding fra kommunen om at den har gitt samtykke til undersøkingen. For øvrig gjelder § 4 og § 19 i lov om oreigning​1 tilsvarende.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Lov 23 okt 1959 nr. 3.

§ 103.Innhegning

1. I tettbygde strøk og i områder hvor det er bestemt ved vedtekt,​1 skal tomt være forsynt med gjerde mot veg, når den ikke er fullt utbygd til veglinje. Kommunen kan kreve gjerde også mot nabotomt. Når gjerdeplikt er pålagt etter annet punktum, gjelder § 8 i lov av 5. mai 1961 om grannegjerde for delingen av utgiftene.

Også utenfor tettbygd strøk kan kommunen påby at tomt skal forsynes med gjerde mot veg.

Mot veg kan kommunen kreve hekker eller annen beplantning i stedet for gjerder.

Kommunestyret kan gi regler om utforming av gjerde og annen innhegning. Paragraf 74 nr. 2 gjelder tilsvarende.

2. Kommunen kan frita for plikt til innhegning etter nr. 1. Dessuten kan kommunen forby innhegning for blokkbebyggelse og innenfor fellesområdet og områder som hører til rekkehusbebyggelse. Fritak for eller forbud mot innhegning som her nevnt gjelder ikke hvor vegmyndighet finner at det bør være gjerde i medhold av § 44 i vegloven av 21. juni 1963.​2
0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Se § 4.
2Lov nr. 23.
1Lov nr. 23.

§ 104.Orden på og bruk av ubebygd arael. Sikringstiltak ved byggverk m.v.

I tettbygde strøk skal ubebygd areal holdes i ryddig og ordentlig stand. Kommunen kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal, når den etter kommunens skjønn vil virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe for andre.​1 Der forhold ved lagring, annen bruk eller terreng i nærheten av byggverk kan gjøre opphold eller ferdsel farlig, kan kommunen pålegge eier å gjennomføre nødvendige sikringstiltak.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. § 112.

§ 105.Belysning og renhold m.v.

Kommunen kan gi bestemmelser​1 om belysning og renhold av gårdsrom, ganger, trapper, lys- og luftegraver og om plassering og utforming av husnummer.

0Endret ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.

§ 106.Bygningstekniske installasjoner

1. Bygningstekniske installasjoner skal føres opp eller installeres, drives og vedlikeholdes slik at krav til helse, miljø, sikkerhet og energiøkonomi blir oppfylt. Eieren av anlegget skal sørge for at det føres tilsyn, og for at nødvendig vedlikehold og reparasjon blir foretatt av fagkyndig personell.
2. Er slikt anlegg som nevnt under nr. 1 etter kommunens skjønn unødig til plage for omgivelsene, plikter eieren etter pålegg av kommunen å treffe de nødvendige tiltak, herunder også om nødvendig å føre skorstein opp til større høyde.​1 Når særlige forhold gjør det rimelig, kan det ved skjønn bestemmes at utgiftene til tiltak som nevnt, helt eller delvis skal bæres av eier av annen eiendom som er årsak til at pålegget er gitt.

Har anlegget tillatelse etter forurensningsloven,​2 gjelder reglene i forurensningsloven istedenfor bestemmelsene i første ledd.

3. Nabo kan ikke sette seg imot at skorstein som støter inntil hans eiendom, festes til vegg eller tak på denne, eller at atkomst for rensing av skorstein skjer over taket.

Mulig erstatning fastsettes ved skjønn.​3

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. § 111 nr. 6.
2Lov 13 mars 1981 nr. 6.
3Jfr. kap. X.

§ 106 a.Heis, rulletrapp og rullende fortau

1. Heis, rulletrapp og rullende fortau skal være slik utført og driften av slikt anlegg så betryggende at bruken av anlegget ikke kan medføre personskade. Eieren av anlegget er ansvarlig for at anlegg som er i bruk er i driftssikker stand.
2. Eieren av anlegget skal sørge for at det føres tilsyn og sikkerhetskontroll med anlegget og for at nødvendig vedlikehold og reparasjon blir foretatt av fagkyndig personell. Ordningen med tilsyn og sikkerhetskontroll skal meldes til kommunen for hvert enkelt anlegg.

Kommunen kan føre sikkerhetskontroll med anlegget når dette er i drift. Slik kontroll kan også føres av departementet​1 eller den det bemyndiger.

3. En kommune som ikke selv har tilsatt fagkyndig personell for behandling av søknad om anleggstillatelse, for kontroll av anleggsarbeidet eller for kontroll med anlegg som er i drift, skal nytte fagkyndig bistand. Utgifter til slik bistand kan kreves dekket hos anleggseier.

For øvrig gjelder bestemmelsene i §§ 77, 87, 89, 91 og i kapitlene XVI, XVIII og XIX tilsvarende så langt de passer.

4. Departementet​1 kan ved forskrift​2 gi nærmere bestemmelser bl.a. om anleggsinstallasjon, om tilsyn, sikkerhetskontroll og reparasjon for anlegg som er i drift, om kvalifikasjonskrav til ansvarlig søker/prosjekterende, ansvarlig utførende og tilsyns- og kontrollpersonell, om anleggseierens plikter og om kommunens oppgaver.

Departementet​1 kan ved forskrift​2 gi bestemmelser om​3

a.krav til sikring av anlegget for å hindre skade på eiendom
b.at bygning eller andre varige konstruksjoner og anlegg av særlig art eller høyde skal planlegges og oppføres med heis for å sikre hensiktsmessig kommunikasjonsveier og
c.at de bestemmelser som gjelder for heis, rulletrapp og rullende fortau helt eller delvis skal gjelde også for andre permanente løfteinnretninger.
0Tilføyd ved lov 20 juni 1986 nr. 37, endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Kommunal- og regionaldepartementet iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2 og kap. VII.
3Jfr. § 110 nr. 1.

§ 107.Skilt og reklame​1

Skilt, reklameinnretninger o.l. skal godkjennes av kommunen før de settes opp, med mindre de kan meldes etter § 86 a.Ved avgjørelse av om godkjenning skal gis eller om melding som nevnt skal kreves lagt fram for kommunen som søknad etter § 94, jf. § 86 a første ledd bokstav a, tas hensyn til bl.a. om skilt eller reklameinnretning o.l. vil virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken.​2

Dersom det kan skje uten hinder av tillatelse som er gitt for et bestemt tidsrom, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning som nevnt i første ledd, når den etter kommunens skjønn strider mot ovennevnte krav. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra kommunen.

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. § 115.
2Sml. lov 21 juni 1963 nr. 23 § 33.

§ 108.Meldeplikt for andre myndigheter

Finner de som utfører brannsyn eller annen offentlig besiktigelse, forhold som står i strid med denne lov, forskrift eller vedtekt,​1 skal den som forestår forretningen, snarest melde forholdet til kommunen.

0Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).
1Jfr. § 4.

§ 109.Gebyr

Ved regulativ kan fastsettes gebyr til kommunene for behandling av søknad om deling, tillatelse, kontroll, utferding av attester og for andre arbeid som det etter denne lov, forskrift eller vedtekt​1 påhviler kommunen å utføre. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand etter § 97 nr. 2 første ledd. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger. Ved regulativ kan også fastsettes gebyr for avskrifter og attester fra de særlige skjønnsretter. Regulativene vedtas av kommunestyret selv.​2

Offentlige tjenester som nevnt i første ledd første og annet punktum, kan gjøres betinget av at gebyr er innbetalt.

Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse​3 og for driftskontroll til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt eller delvis dekkes ved årsavgift.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. § 4.
2Se § 8.
3Jfr. § 99 nr. 1.

Kap. XVIII. Straffansvar.

§ 110.

Med bøter​1 straffes den som forsettlig eller uaktsomt:

1.Prosjekterer eller utfører et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov når dette kan føre eller har ført til personskade​2 eller vesentlig materiell skade,​3
2.utfører eller lar utføre tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter § 93, jfr. § 96, eller er i strid med vilkårene i slik tillatelse, eller tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 81, 85, 86a eller 86b.
3.bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk, konstruksjon eller areal uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter § 93, eller er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av §§ 81, 85, 86a og 86b, eller uten at det er gitt dispensasjon etter denne lovs § 7 for tiltak eller bruk i strid med arealdel av kommuneplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan, eller §§ 17-1, 31 eller 33 i denne loven.
4.prosjekterer, utfører eller lar utføre et tiltak uten at arbeidet blir forestått av henholdsvis ansvarlig prosjekterende som er godkjent etter § 93 b, eller ansvarlig utførende som er godkjent etter § 98,
5.bruker eller lar bruke byggverk m.v. som nevnt i § 99 uten at det foreligger ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller nødvendig driftstillatelse,
6.utfører kontroll av et tiltak i strid med de bestemmelser som er gitt om dette i eller i medhold av denne lov.
7.gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene eller den sentrale godkjenningsordningen.
0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 12 april 1996 nr. 22 (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. lov 22 mai 1902 nr. 10 (strl.) § 27, § 28, kap. 3 a; strl. 2005 kap. 4 og kap. 9. – Jfr. strl. § 2, jfr. strpl. § 67.
2Jfr. også strl. kap. 22.
3Jfr. også strl. § 292, jfr. § 291.

§ 111.

Med bøter​1 straffes den som forsettlig eller uaktsomt:

1.tross skriftlig pålegg ikke oppfyller vilkår for midlertidig dispensasjon etter § 7,
2.setter et CE-merke på et produkt uten at forutsetningene for dette er tilstede, eller som for øvrig ikke gir de opplysninger eller unnlater å gi tilsynsmyndigheten tilgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses nødvendig for å kunne føre tilsynet.​2 Medvirkning til omsetning av et slikt produkt straffes på samme måte.
3.tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 89 første ledd første punktum til å holde byggverk og installasjoner i stand.
4.ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 91 om å fjerne bygning eller rester av bygning eller innretning, eller om å rydde tomta,
5.tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 100 til å treffe sikringstiltak,
6.ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 106 nr. 2 om å treffe tiltak for å avhjelpe plage fra bygningstekniske installasjoner.
0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 12 april 1996 nr. 22 (i kraft 12 april 1996 for nr. 2, 1 juli 1997 for øvrige endringer). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (i kraft fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
1Jfr. lov 22 mai 1902 nr. 10 (strl.) § 27 og kap. 3 a; strl. 2005 kap. 4 og kap. 9. – Jfr. strl. § 2, jfr. strpl. § 67.
2Se § 77 nr. 2. Jfr. EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI nr. 1 (dir 89/106).

§ 112.

Med bøter​1 straffes den som forsettlig eller uaktsomt ikke etterkommer:

1.påbud eller forbud i denne lov, forskrift eller vedtekt,​2 eller
2.særskilt pålegg eller forbud, gitt med hjemmel i noen slik bestemmelse, når kommunen først skriftlig har gjort ham kjent med at straffansvar kan inntre hvis forholdet ikke blir brakt i orden innen en fastsatt frist, og denne frist er oversittet.
0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 12 april 1996 nr. 22 (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. lov 22 mai 1902 nr. 10 (strl.) § 27, kap. 3 a; strl. 2005 kap. 4 og kap. 9. – Jfr. strl. § 2, jfr. strpl. § 67.
2Se § 4.

Kap. XIX. Ulovlig byggearbeid m.v.

§ 113.Stansing av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk. Fjerning eller retting av ulovlig utført arbeid

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg med frist om retting av dette, herunder forbud mot fortsatt virksomhet. Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene kreve hjelp av politiet​1 for gjennomføring av pålegg om stansing av arbeidet eller opphør av bruk. Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse og gis opplysning om at vedtaket vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.​2

Plan- og bygningsmyndighetene kan ikke reise søksmål etter denne paragraf før forelegg etter § 114 er utferdiget.

0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 2 nr. 5.
2Jfr. lov 17 juni 2005 nr. 90 (tvl.) § 19-14.

§ 114.Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud

Plan- og bygningsmyndighetene kan utferdige forelegg​1 mot den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov.​2 Der det er gått mer enn 6 måneder siden pålegget eller forbudet ble gitt, skal den som forelegget rettes mot gis anledning til å uttale seg før forelegget utferdiges.​3 Forelegget skal gi opplysning om bestemmelsene i annet ledd, og skal, så langt mulig, forkynnes​4 for den det er rettet mot.

Den som forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvd. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning som rettskraftig dom,​5 og kan fullbyrdes etter reglene for dommer.​6

Forelegg kan ikke påklages.​7

0Endret ved lover 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Jfr. § 115.
2Jfr. § 116.
3Jfr. lov 10 feb 1967 § 16.
4Jfr. dl. kap. 9.
5Jfr. lov 17 juni 2005 nr. 90 (tvl.) § 19-14.
6Jfr. tvangsl. § 4-1 (2).
7Jfr. også lov 22 juni 1962 nr. 8 § 4 (1), c.

§ 115.Tvangsfullbyrding

Blir pålegg i rettskraftig dom​1 eller dermed likestilt forelegg​2 ikke etterkommet, kan plan- og bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot uten at det er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven​3 § 13-14.

Plan- og bygningsmyndighetenes pålegg kan fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven​3 § 13-14 uten at dom eller forelegg kreves, når det gjelder forhold som medfører fare for dem som oppholder seg i bygningen eller andre, dersom pålegget ikke er etterkommet innen fastsatt frist. Kommunens pålegg er særlig tvangsgrunnlag dersom pålegget gjelder forhold som medfører fare for dem som oppholder seg i bygningen eller andre, og pålegget ikke er etterkommet innen fastsatt frist.​4 Det samme gjelder når midlertidig dispensasjon etter § 7 er tatt tilbake, eller når påbudt arbeid som vilkår for midlertidig brukstillatelse etter § 99 nr. 2 ikke er utført, eller pålegg om å fjerne eller rette skilt m.v. etter §§ 86 a og 107 ikke er etterkommet innen fastsatt frist.

0Endret ved lover 26 juni 1992 nr. 86, 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849), 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997), 25 april 2003 nr. 26, se dens II (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).
1Jfr. tvl. § 19-14.
2Jfr. § 114 (2).
3Lov 26 juni 1992 nr. 86 (tvangsl.).
4Jfr. tvangsl. § 4-1 (2).

§ 116.Erstatning

Den som i medhold av denne lov blir pålagt å fjerne eller rette et forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, har rett til erstatning av det offentlige, når arbeidet er utført i samsvar med tillatelse etter § 93, dersom han, og i tilfelle også den som har handlet på hans vegne, har gått frem på forsvarlig måte og vært i god tro, og feilen klart gikk frem av søknaden.

0Endret ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).

§ 116 a.Tvangsmulkt

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven kan plan- og bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg, herunder forbud, innen en særskilt angitt frist. Tvangsmulkten kan fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper da fra fristoversittelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke er fastsatt samtidig med pålegg, kan det ved overtredelse av pålegget fastsettes ny frist. Det kan fastsettes at mulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, og/eller at den ilegges som et engangsbeløp. Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.​1 Vedkommende myndighet kan nedsette eller frafalle pålagt mulkt når særlige grunner taler for det.

0Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997).
1Se tvangsl. § 7-2, e.

§ 116 b.Rimelighet og samordning

Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten. Dersom det utferdiges flere ulike typer sanksjoner for samme overtredelse, må disse samordnes slik at overtredelsen ikke rammes på en urimelig måte.​1 Ved utferdigelsen av sanksjoner skal det særlig tas hensyn til graden av eventuell uaktsomhet samt grovheten og mulige fordeler av overtredelsen.

Finner plan- og bygningsmyndighetene at overtredelsen er av bagatellmessig betydning, kan de helt avstå fra å forfølge ulovligheten med sanksjoner. Beslutning om dette er ikke å anse som enkeltvedtak.​2

0Tilføyd ved lov 5 mai 1995 nr. 20, se dens III (i kraft 1 juli 1997), endret ved lov 28 juni 1996 nr. 55 (i kraft 1 juli 1997).
1Sml. lov 22 mai 1902 nr. 10 (strl.) §§ 62 og 63.
2Jfr. lov 10 feb 1967 § 2.

Kap. XX. Overgangsbestemmelser.

§ 117.(Opphevet)

0Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85 (ikr. 1 jan 1994 iflg. res 10 sep 1993 nr. 849).

§ 118.(Opphevet)

0Opphevet ved lov 17 april 2009 nr. 19 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 4 des 2009 nr. 1456).

§ 119.Vedtak m.m. etter tidligere lovgivning

1. Planer, vedtak, vedtekter og forskrifter som er gitt med hjemmel i tidligere lovgivning som oppheves etter § 123 skal fortsatt gjelde i den utstrekning de ikke strider mot bestemmelser i eller i medhold av denne loven. Når loven her trer i kraft bortfaller oversiktsplanvedtekter gitt i medhold av bygningsloven​1 og vedtekter til bygningslovens​1 § 82 om sportshytter m.v. med unntak som nevnt i annet ledd tredje punktum og med unntak av vedtekt til § 82 om bygge- og delingsforbud. Sistnevnte vedtekt gjelder inntil kommunen har fått vedtatt arealdel til kommuneplan. Videre bortfaller vedtekt gitt i medhold av bygningsloven​1 om driftsbygninger for jord- eller skogbruk (§ 81), om andre varige konstruksjoner og anlegg (§ 84) og om midlertidige og transportable konstruksjoner og anlegg samt skur og opplag (§ 85).

Reguleringsplan som er endelig vedtatt før loven her trer i kraft skal ha de samme virkninger som reguleringsplan etter loven her.​2 Godkjent strandplan/fjellplan etter lov om planlegging i strandområder og fjellområder kan gjennomføres etter denne lovs ikrafttreden. Det samme gjelder godkjent disposisjonsplan i medhold av vedtekt til bygningslovens § 82 hvor gjennomføringen av planen er påbegynt før lovens ikrafttreden. Endring av allerede godkjent strandplan/fjellplan må skje etter bestemmelsene om reguleringsplan.

For reguleringsplaner som er endelig vedtatt før loven her trer i kraft, begynner fristen for ekspropriasjon i § 31 nr. 2 å løpe fra lovens ikrafttreden.

Vegplan som er godkjent i medhold av forskrifter gitt med hjemmel i vegloven​3 § 12, kan gjennomføres etter at leddet her er trådt i kraft.

2. – – –
0Endret ved lover 20 juni 1986 nr. 37, 21 april 1989 nr. 17, 11 juni 1993 nr. 85.
1Lov 18 juni 1965 nr. 7 (opphevet).
2Jfr. § 7.
3Lov 21 juni 1963 nr. 23.

§ 120.Ferdigbehandling av forslag til planer

1. Forslag til reguleringsplaner som har vært utlagt til offentlig ettersyn før denne lovs ikrafttreden kan ferdigbehandles etter de regler som gjaldt da den ble lagt ut. Det samme gjelder for forslag til fornyelsesvedtak som er fremmet av formannskapet etter lov av 28. april 1967 om fornyelse av tettbygd strøk og for fornyelsesvedtak som ved denne lovs ikrafttreden ikke er endelig stadfestet.
2. For områder hvor det før denne lovs ikrafttreden er fastsatt grenser og retningslinjer for planlegging i medhold av tidligere § 7 i lov om planlegging i strandområder og fjellområder av 10. desember 1971 nr. 103, kan planlegging skje i medhold av tidligere lovs §§ 7 følgende.
3. Private reguleringsforslag innkommet til det faste utvalget for plansaker før denne lovs ikrafttreden, skal behandles slik som bygningslovens​1 § 27 nr. 2 ga anvisning på.
4. Forslag til hoved- og detaljplan, som ble lagt ut til offentlig ettersyn i medhold av forskrifter gitt med hjemmel i vegloven​2 § 12, kan ferdigbehandles etter reglene i forskriftene også etter at de er opphevet.

Mindre vesentlige endringer av detaljplaner og planer som tidligere er vedtatt i medhold av forskrifter som nevnt i første ledd, kan i nødvendig utstrekning gjennomføres etter reglene om endring av detaljplaner i forskriftene også etter at de er opphevet.

0Endret ved lover 21 april 1989 nr. 17, 11 juni 1993 nr. 85.
1Lov 18 juni 1965 nr. 7 (opphevet).
2Lov 21 juni 1963 nr. 23.

§ 120 a.(Opphevet)

0Opphevet ved lov 24 sep 2004 nr. 72 (i kraft 1 april 2005 iflg. res. 24 sep 2004 nr. 1282).

§ 121.Nærmere om virkningene av ikrafttreden

1. Denne loven og forskrifter som gjelder når den trer i kraft får anvendelse på alle arbeid og tiltak som settes i gang etter at loven trer i kraft.
2. Loven gjelder også for arbeid og tiltak som er satt i gang før loven trer i kraft, dersom anvendelsen av de nye reglene ikke vil virke forstyrrende på den del av arbeidet eller tiltaket som er utført. Om dette er tilfelle[t], kan kreves avgjort ved skjønn.​1
1Jfr. kap. X.

Kap. XXI. Ikrafttreden, oppheving og endring av andre lover.

§ 122.Ikrafttreden

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.​1

1Fra 1 juli 1986, med unntak av § 106 a, iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284. § 106 a ble satt i kraft 1 juli 1987.
1Fra 1 juli 1986, med unntak av § 106 a, iflg. res. 20 juni 1986 nr. 1284. § 106 a ble satt i kraft 1 juli 1987.

§ 123.Endring og oppheving av andre lover

Når denne lov trer i kraft, oppheves eller endres følgende lover og bestemmelser: – – –

0Endret ved lov 20 juni 1986 nr. 37