Lov om skifte [skifteloven]

DatoLOV-1930-02-21
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertISBN 82-504-1044-0
Ikrafttredelse01.01.1931
Sist endretLOV-2019-06-14-21 fra 01.01.2021
KorttittelSkifteloven – sl

Loven opphevet ved lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikr. 1 jan 2021 iflg. res. 28 feb 2020 nr. 200).
Jf. arvelov 3 mars 1972 nr. 5 (kap. III uskifte), ekteskapslov 4 juli 1991 nr. 47 (kap. 12 og 13). – Jf. tidligere særlig NL 5-2, 5-4-8 til 10, 5-6, 5-13-27 til 37, forordning 4 mars 1690 og 31 mars 1719 § 1, anordning 18 mars 1720 kap. II § 18 og kap. III § 10, forordning 19 aug 1735, plakat 30 okt 1767, forordning 8 apr 1768, reskript 2 juni 1775, 14 nov 1781 og 24 mai 1782, forordning 29 apr 1785, plakat 26 mars 1790 og 26 okt 1792, forordning 23 aug 1793, lover 26 juni 1821 §§ 15, 17 og 18, 28 aug 1851, 31 juli 1854 § 46, 6 juni 1863 § 108, 27 mars 1869, 6 aug 1897 nr. 9 §§ 34 og 35, 21 juli 1916 nr. 1, 20 mai 1927 nr. 2 §§ 9-10 og 4 juli 1927 nr. 4 §§ 15 og 16.

Første del. Almindelige regler om offentlig skifte.

1ste kapitel. Skiftemyndighetene.

§ 1.Offentlig skifte- og arvebehandling​1 hører under tingretten.​2

0Endret ved lover 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. lov 3 mars 1972 nr. 5; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.) og el.
2Se dl. § 19 jf. § 20.

§ 2.Registrering​1 og forsegling​2 foretas av tingretten, av namsmannen​3 eller lensmannen eller av en annen skikket person oppnevnt av tingretten.

Kongen​4 kan gi regler om godtgjøring for registrering og forsegling.

Staten betaler skyss- og kostgodtgjørelse bare når boet behandles av retten.

0Endret ved lover 21 juni 1963 nr. 5, 18 juni 1965 nr. 5, 22 mai 1981 nr. 24, 17 des 1982 nr. 86, 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 25 juni 2004 nr. 53 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901) som endret ved lov 17 juni 2005 nr. 84, 11 mai 2017 nr. 26 (ikr. 1 juni 2017 iflg. res. 11 mai 2017 nr. 563).
1Se § 13.
2Se § 14.
3Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 17.
4Justisdepartementet iflg. res. 2 nov 1990 nr. 883.

§ 3.Ved registreringsforretning kan det tilkalles vitne dersom det av særlige grunner finnes ønskelig eller retten krever det.​1 Domstolslovens​2 bestemmelser om rettsvitne​3 gjelder tilsvarende så langt de passer.

Ved skiftesamlinger og andre rettsmøter​4 kan rettsvitne tilkalles etter regelen i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 31 annet punktum.

0Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 24, 17 des 1982 nr. 86, 22 juni 1990 nr. 40.
1Se § 13 (3).
2Lov 13 aug 1915 nr. 5.
3Jf. dl. §§ 101 flg.
4Se § 18 og dl. § 122.

§ 4.​1Ingen kan være dommer i skiftesak når han selv er loddeier​2 eller legatar​2 i boet. Står en dommer i sådant forhold til en loddeier eller legatar som nevnt i lov om domstolene​3 § 106 nr. 2-6, kan han ikke forrette uten samtykke av alle loddeierne.

Dommer i skiftesak kan heller ikke nogen være, når andre særegne omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet. Navnlig gjelder dette når nogen loddeier​2 krever at han av den grunn skal vike sete.​4

Ved behandlingen av rettstvister er dommeren ugild i samme utstrekning som ved søksmål.​5

0Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. dl. kap. 6.
2Se § 124.
3Lov 13 aug 1915 nr. 5.
4Sml. dl. § 108.
5Se dl. §§ 106 til 108.

§ 5.Bestemmelsene i § 4 første og annet ledd får tilsvarende anvendelse på dem som på rettens vegne utfører forseglings- og registreringsforretninger.​1 For øvrig gjelder lov om domstolene​2 §§ 111-113, 118, 120 og 121.

0Endret ved lover 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 2000 iflg. res. 28 apr 2000 nr. 366), 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se § 2.
2Lov 13 aug 1915 nr. 5.

§ 6.Ingen kan være rettsvidne​1 ved møter i retten, når han selv er loddeier​2 eller legatar​2 i boet, eller når han er gift​3 eller forlovet med eller i slekt​4 eller svogerskap i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søsken med nogen loddeier eller legatar.

Ved behandlingen av rettstvister er et rettsvidne ugild i samme utstrekning som når det gjelder søksmål.​5

0Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se dl. § 101 og § 103 til § 105 a.
2Se § 124.
3Se el. kap. 3 og § 95.
4Se lov 16 juni 2017 nr. 48 § 24.
5Se dl. § 110.

§ 7.Kongen kan gi regler om innberetning fra dommerne til vedkommende departement om de boer som står under rettens behandling.

Uteblir innberetningen, kan departementet overfor dommeren anvende en tvangsmulkt stor kr 50,00 for den første måned og kr 100,00 for hver av de følgende måneder. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.​1

0Endret ved lover 26 juni 1992 nr. 86, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se tvangsl. § 7-2, d.

2net kapitel. Tingrettens virkekrets.

0Overskriften endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).

§ 8.​1Offentlig skifte av felleseie mellom ektefeller​2 foretas av tingretten i den rettskrets der ektefellene hadde sin siste felles bopel,​3 dersom noen av dem ved skiftets åpning bor i rettskretsen. Har ektefellene ikke hatt felles bopel i riket, eller bor ingen av dem i den rettskrets der de hadde sin siste felles bopel, foretas skiftet i den rettskrets der en av dem bor. Har ingen av ektefellene bopel i riket, foretas skiftet ved tingretten i den rettskrets der en av dem hadde sitt siste oppholdssted. Dersom mer enn én tingrett er kompetent til å forestå skiftet, foretas det ved den tingrett som først mottar skiftebegjæring.

Skiftebehandling efter en avdød foretas av tingretten i den rettskrets, hvor avdøde sist hadde bopel, eller – hvis nogen bopel ikke kan påvises – ved hans siste opholdssted. Skal felleseie skiftes mellem avdødes arvinger og gjenlevende ektefelle,​2 får bestemmelsene i første ledd tilsvarende anvendelse; har gjenlevende sittet i uskiftet bo,​4 kommer dog bare dennes bopel eller opholdssted i betraktning.

Skifte efter en forsvunnet person som ved dom er formodet å være død,​5 foretas ved den forsvunnes siste bopel. Hvis den efterlatte ektefelle sitter inne med fellesboet, foretas skiftet ved dennes opholdssted.

Skifte av arvelodd som er tildelt en fraværende arving og forvaltes etter reglene i vergemålsloven,​6 foretas av tingretten på det sted hvor arven først falt.

Såfremt skifte skal finne sted her i landet etter en norsk statsborger​7 som ved sin død var bosatt i utlandet, foretas skifte ved avdødes siste bopel her i landet, med mindre annet følger av denne paragrafs annet ledd.

En annen tingrett enn den lovbestemte kan ikke vedtas.

Etter begjæring av en loddeier​8 eller av eget tiltak kan den tingrett som etter reglene foran er kompetent til å behandle boet, beslutte at skiftebehandlingen skal overføres til en annen tingrett som samtykker i overføringen. Blir samtykke ikke gitt, kan departementet, når særlige grunner gjør det ønskelig, beslutte at overføring skal finne sted. Loddeierne skal så vidt mulig gis anledning til å uttale seg. I insolvente dødsboer hvor avdødes gjeld ikke er overtatt, har kreditorene samme stilling som loddeiere etter reglene i dette ledd. Begjæring om overføring har ikke oppsettende virkning uten når retten samtykker i det.

0Endret ved lover 19 juni 1970 nr. 51, 7 juni 1985 nr. 52, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.
1Jf. § 9.
2Jf. el. kap. 3 og § 95, kap. 12 og 13.
3Se kap. 8.
4Se lov 3 mars 1972 nr. 5 kap. III; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
5Se lov 12 mai 2015 nr. 27 kap. 3.
6Lov 26 mars 2010 nr. 9.
7Jf. lov 10 juni 2005 nr. 51.
8Se § 124.

§ 9.Under tingrettens avgjørelse hører spørsmålet om offentlig skiftebehandling skal åpnes samt alle spørsmål om skiftets gjennemførelse og slutning, medmindre noget annet i denne lov er bestemt.​1

0Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se §§ 10 til 12.

§ 10.En tvist kan ikke avgjøres av tingretten etter reglene i denne lov, dersom den etter ufravikelige vernetingsregler hører under en annen domstol eller må behandles etter andre prosessregler.

0Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).

§ 11.Krav som ikke angår arv, legat eller boslodd, kan bare avgjøres av tingretten hvor det i det følgende uttrykkelig er sagt,​1 eller det gjelder forpliktelser som boet selv har pådratt sig.

Har tingretten myndighet til å avgjøre en anmeldt fordring, kan den også avgjøre boets motfordringer så langt de kan bringes i motregning. Etter begjæring av en loddeier eller legatar kan tingretten avgjøre boets krav på annen loddeier​2 eller legatar.​2

Ved skifte av ektefellers​3 formue kan tingretten etter begjæring av en loddeier​2 eller legatar​2 også avgjøre tvist om gyldigheten av ektepakt, om hva som hører til ektefellenes særeie, om bruksrett til bolig og leien for slik bruksrett.

For øvrig kan retten ikke avgjøre boets eller loddeiernes​2 krav på tredjemann.

0Endret ved lover 19 juni 1970 nr. 51, 4 juli 1991 nr. 47, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se §§ 95, 104 og 108 samt § 33.
2Se § 124.
3Se el. kap. 3 og § 95.

§ 12.Er sak, før offentlig skiftebehandling ble åpnet, anlagt​1 ved en annen domstol eller etter andre prosessregler enn etter denne lov, kan den fortsettes.

0Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se tvl. § 18-2.

3dje kapitel. Skiftebehandlingen.

§ 12 a.Om dødsfall skal den dødes nærmeste slektninger, ektefellen​1 eller andre som har vært til stede, straks gi melding​2 til namsmannen​3 eller lensmannen eller til tingretten. Fører dødsfallet til at ingen lenger har foreldreansvaret for et barn, skal det opplyses om dette.

Slektning eller ektefelle​1 som melder dødsfall, skal på forlangende opplyse det han vet om formuesstillingen og slektskapsforholdene til den døde, samt om andre forhold av betydning for skiftet.

Vedkommende departement kan gi forskrifter om melding og innberetning om dødsfall, herunder om at melding skal gis til annen myndighet enn bestemt i første ledd.

Om melding om utenlandsk statsborgers død gjelder reglene foran med de tillegg og endringer som måtte fastsettes av departementet.

0Tilføyd ved lov 19 juni 1964 nr. 14 § 48, endret ved lover 18 juni 1965 nr. 5, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 25 juni 2004 nr. 53 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901) som endret ved lov 17 juni 2005 nr. 84, 11 mai 2017 nr. 26 (ikr. 1 juni 2017 iflg. res. 11 mai 2017 nr. 563), 20 apr 2018 nr. 6 (ikr. 1 jan 2019 iflg. res. 20 apr 2018 nr. 600).
1Se el. kap. 3 og § 95.
2Jf. strl. § 221.
3Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 17.

§ 13.I dødsboer skal retten, hvis ikke annet følger av denne lov, snarest mulig la boets eiendeler registrere. Hvis retten finner det påkrevet, foretas det samtidig en foreløpig verdsettelse av boet.

Ved skifte av felleseie foretas registrering og verdsettelse når retten finner det ønskelig eller en av ektefellene​1 krever det.

Loddeierne​2 varsles til registreringsforretningen​3 hvor det kan skje uten tidsspille eller vanskelighet. Er det tilkalt vitne,​4 deltar vedkommende i en eventuell verdsettelse.

0Endret ved lover 22 mai 1981 nr. 24, 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se el. kap. 3 og § 95.
2Se § 124.
3Se § 2.
4Se § 3.

§ 14.I fornødent fall skal retten uten ophold la boets eiendeler forsegle​1 i den utstrekning det finnes påkrevet og hensiktsmessig.

Omfatter boet fast eiendom som en enkelt eller enkelte loddeiere​2 har hjemmel til etter grunnboken,​3 skal retten sørge for at det på eiendommens grunnbokblad blir anmerket melding om at offentlig skifte er åpnet, såfremt noen loddeier begjærer det eller retten finner det ønskelig. Omfatter boet andre eiendeler som er eller kan registreres i liknende registre, gjelder tilsvarende om anmerkning i disse registre.

0Endret ved lover 19 juni 1970 nr. 51, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se § 2.
2Se § 124.
3Jf. lov 7 juni 1935 kap. 3.

§ 15.Retten har å dra omsorg for at boets eiendeler under skiftet nyttiggjøres og skjøttes på hensiktsmessig måte.

0Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).

§ 16.Når det ikke oppnevnes bobestyrer,​1 kan retten anta medhjelp til forvaltningen av boet.

Ved skifte av felleseie kan retten oppnevne bobestyrer. Reglene i kapittel 13A får da tilsvarende anvendelse så langt de passer.

0Endret ved lover 19 juni 1970 nr. 51, 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se kap. 13 A.

§ 17.Før retten treffer nogen avgjørelse av betydning med hensyn til forvaltningen av boets eiendeler, skal loddeierne​1 så vidt mulig gis anledning til å uttale sig. Det samme gjelder når retten skal treffe beslutning i anledning av et fremsatt krav mot boet.

0Endret ved lover 19 juni 1970 nr. 51, 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se § 124.

§ 18.Til skiftesamlinger skal loddeierne​1 eller deres verger​2 så vidt mulig innkalles med betimelig varsel på den måte retten bestemmer. Er det mindreårige​3 loddeiere over 16 år, skal de varsles på samme måte.

Skiftesamlingene er rettsmøter.​4 Offentligheten kan alltid utelukkes, når det finnes hensiktsmessig.​5

0Endret ved lover 8 apr 1981 nr. 7, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se § 124.
2Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 16 og kap. 5.
3Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 2.
4Se § 3, dl. § 31 og §§ 122 flg.
5Se dl. § 124.

§ 18 a.Hvor arbeidsforholdene gjør det hensiktsmessig, kan embetslederen bemyndige funksjonærer til å styre skiftesamlinger i dødsboer.

En funksjonær som er bemyndiget etter første ledd, kan ikke behandle og avgjøre tvister, eller foreta utlodninger. Bemyndigelsen gir ikke adgang til å styre retten under bevisopptak.

0Tilføyd ved lov 22 juni 1990 nr. 40.

§ 19.Med hensyn til forvaltningen av boets eiendeler er retten bundet av loddeiernes​1 beslutning forsåvidt de alle er enige og retten ikke finner at beslutningen strider mot fraværende​2 arvingers eller mot kreditorenes tarv.

0Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.
1Se § 124.
2Se lover 3 mars 1972 nr. 5 kap. XIII A; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.) og 12 mai 2015 nr. 27 kap. 2.

§ 20.​1Når sak anlegges ved en annen domstol eller etter andre prosessregler enn etter denne lov, kan tingretten saksøke og saksøkes på loddeiernes​2 vegne i boets anliggender, medmindre saken gjelder fordringer som loddeierne svarer for.

0Endret ved lover 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. § 29.
2Se § 124.

§ 21.Retten drar omsorg for at massekrav​1 dekkes.

0Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. § 37 nr. 1 og deknl. § 9-2.

4de kapitel. Skiftetvister og tingrettens avgjørelser

0Overskriften endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).

§ 22.Bestemmelsene i tvisteloven​1 første, annen, fjerde, femte og sjette del, med unntak for kapittel 5, 6 og 16 III, samt § 9-6 får, for så vidt de passer, og ikke annet er bestemt,​2 tilsvarende anvendelse på tvister for tingretten under offentlig skiftebehandling, dog således at det med hensyn til bevis og bevisførsel gjelder samme regler som under hovedforhandling i sivile tvister. For adgangen til å opptre som prosessfullmektig gjelder tvisteloven​1 § 3-3 første til fjerde ledd. Ved behandling av tvister ved allmennprosess og ved anke gjelder tvisteloven​1 § 3-3 første til tredje ledd.

Reises der tvist om krav som er fremsatt av en loddeier,​3 er som hans motpart kun de å anse som har bestridt kravet. Besluttes det ellers ikke å reise skiftetvist om et anmeldt krav, er beslutningen ikke til hinder for at en loddeier som er uenig i beslutningen reiser tvist om kravet når dette skjer uten ugrunnet opphold. Tingrettens avgjørelse av kravet er i alle tilfelle bindende​4 for samtlige loddeiere.

0Endret ved lover 18 des 1987 nr. 97, 4 juli 1991 nr. 44, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lover 26 jan 2007 nr. 3 og 21 des 2007 nr. 127.
1Lov 17 juni 2005 nr. 90.
2Se §§ 9 til 11, 24, 25, 27, 28, 40.
3Se § 124.
4Sml. tvl. § 19-15.

§ 23.​1Rettens avgjørelser er dommer​2 når de avgjør en rettstvist.​3 De er kjennelser når avgjørelsen efter lov om domstolene​4 eller tvisteloven​5 vilde ha vært kjennelse om avgjørelsen var truffet under søksmål.

0Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Jf. tvangsl. § 6-3 (1), kkl. § 150.
2Jf. §§ 10 og 34.
3Se § 24.
4Lov 13 aug 1915 nr. 5.
5Lov 17 juni 2005 nr. 90.

§ 24.​1Før retten avsier en dom efter § 23 første punktum, skal den så vidt mulig gi den eller dem som den angår, anledning til å uttale sig enten muntlig eller skriftlig.

I forhold til loddeiere​2 kan oplesning av dommen i skiftesamling​3 tre istedenfor forkynnelse.​4

0Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Jf. tvangsl. § 6-3 (2), lov 1 juni 1917 nr. 1 § 3, kkl. § 149 (3).
2Se § 124.
3Se § 18.
4Jf. § 34.

§ 25.​1Retten avgjør om en avgjørelse som er avsagt under behandlingen av boet, skal legges til grunn for den videre behandling før den er blitt rettskraftig.​2

0Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Jf. kkl. § 151.
2Jf. tvl. kap. 19 V.

§ 26.(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 90, som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.)

§ 27.(Opphevet ved lov 17 juni 2005 nr. 90, som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.)

§ 28.Fristen for anke overfor en avgjørelse som ikke skal forkynnes eller meddeles vedkommende regnes fra den dag avgjørelsen blev truffet.​1 Skal en avgjørelse meddeles vedkommende, regnes fristen for anke fra den dag meddelelsen er avsendt,​1 såfremt den gis i brev.

Oppfriskning​2 mot forsømmelse av frister eller rettsmøter under skiftebehandling gis ikke efterat boet er utloddet. Efter dette tidspunkt kan gjenåpning​3 ikke kreves.

0Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Jf. dl. § 147 til § 149, kkl. § 153 (2).
2Jf. tvl. §§ 16-12 til 16-14, kkl. § 153 (3).
3Jf. tvl. kap. 31.

§ 29.Bestemmelsene i § 20 får tilsvarende anvendelse når rettens avgjørelser angripes ved anke. Retten opnevner i disse tilfelle en prosessfullmektig hvis der ikke er bestyrer​1 som saken overlates til.

Foranstående gjelder ikke avgjørelser som er truffet i tvist mellem loddeiere​2 eller i tvist som er reist i medhold av § 22 næst siste punktum.

0Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Se kap. 13 A.
2Se § 124.

§ 30.​1En skiftetvist,​2 som hører under tingretten, kan bringes inn for den gjennom søksmål, såfremt det på grunn av rettsspørsmålets art eller de opplysninger som kreves, anses hensiktsmessigst, at tvisten behandles i et søksmåls former, og retten gir samtykke.

Under samme betingelser kan retten henvise tvisten til sådan behandling.

Før retten gir samtykke eller beslutter henvisning, skal den gi partene anledning til å uttale sig. Rettens beslutning om å samtykke i eller henvise til søksmålsbehandling kan ikke angripes ved anke.

0Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Jf. tvangsl. § 6-6, kkl. § 154.
2Se §§ 9 til 12, 33, 95 og 104.

§ 31.​1Skal en tvist behandles som søksmål, fastsetter retten hvem som skal reise søksmålet, og innen hvilken frist​2 det må anlegges.

Megling i forliksrådet​3 foretas ikke, og hovedforhandling kan berammes uten saksforberedelse. Men ellers kommer de almindelige regler om søksmål i tvisteloven​4 til anvendelse, hvis ikke annet følger av bestemmelsene i denne lov.

Retten kan av eget tiltak beslutte å fremme behandlingen av boet uten hensyn til tvisten, hvis søksmål ikke blir anlagt innen den frist som er satt, eller hvis avgjørelsen av søksmålet blir utilbørlig sinket ved feil av den part som har reist det.

Rettens beslutninger efter denne paragraf kan ikke angripes ved anke.

0Endret ved lover 14 des 2001 nr. 98 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1416), 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Jf. tvangsl. § 6-6, kkl. § 154.
2Se dl. §§ 146 flg.
3Jf. tvl. kap. 6.
4Lov 17 juni 2005 nr. 90.

5te kapitel. Tilbakelevering og innstilling.

0Overskriften endret ved lov 19 juni 1970 nr. 51.

§ 32.Et bo kan kreves tilbakelevert fra retten, når den grunn som foranlediget den offentlige skiftebehandling, ikke lenger er til stede. Utløp av fristen i § 81 er ikke til hinder for tilbakelevering, hvis det avgis erklæring om overtakelse av ansvaret for avdødes gjeld.

Tilbakelevering kan ikkje skje med mindre alle loddeiere​1 er enige om det. Likevel finner tilbakelevering sted etter krav fra gjenlevende ektefelle​2 aleine, når denne sier fra at han vil overta hele boet i uskifte og fyller vilkåra for dette.​3

Er offentlig skiftebehandling begjært i medhold av § 84 tredje eller fjerde ledd, kan tilbakelevering ikke kreves med mindre de fordringshavere som har anmeldt sine krav, fyldestgjøres eller stilles sådan sikkerhet som retten finner betryggende.

0Endret ved lover 3 mars 1972 nr. 5, 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se § 124.
2Se el. kap. 3 og § 95.
3Se lov 3 mars 1972 nr. 5 kap. III; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).

§ 33.Er en tvist påbegynt ved tingretten, blir den uten hensyn til tilbakeleveringen å fullføre ved tingretten. Tvist ansees påbegynt når den som har anmeldt et krav, har fått meddelelse om at det blir bestridt, eller begjæring om å avgjøre kravet etter skiftelovens § 11 annet ledds annet punktum er innkommet til retten.

0Endret ved lover 19 juni 1970 nr. 51, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).

§ 33 a.​1Viser det seg at det i boet ikke er tilstrekkelige midler til å dekke skifteomkostningene, og det ikke stilles betryggende sikkerhet for disse, skal bobehandlingen innstilles.

Bobehandlingen skal også innstilles dersom det viser seg at bomidlene allerede er skiftet.

Om arvingenes ansvar for gjeld når bobehandlingen er innstilt etter denne paragraf, gjelder § 78 annet ledd tilsvarende.

0Tilføyd ved lov 19 juni 1970 nr. 51, endret ved lov 22 juni 1990 nr. 40.
1Sml. § 53 (2).

§ 34.​1Tilbakelevering og innstilling besluttes ved kjennelse.​2

Om tilbakeleveringen og innstillingen skal retten uoppholdelig underrette loddeiere,​3 legatarer​3 samt de kreditorer som har anmeldt sine krav. Har det vært tvist, må kjennelsen forkynnes​4 for den som den går imot.

0Endret ved lover av 19 juni 1970 nr. 51, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. § 23 og § 24.
2Se § 27.
3Se § 124.
4Se dl. kap. 9.

6te kapitel. Utlodning.

§ 35.Boets deling foretas ved utlodning, som fastsettes ved kjennelse.

0Endret ved lover 19 juni 1970 nr. 51, 22 juni 1990 nr. 40, 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.

§ 36.Utenfor det i § 109 nevnte tilfelle skal alle kreditorer gis utlegg i penger.

§ 37.Gis der utlegg med pant, skal følgende prioritetsorden iakttas:

1.Skifteomkostninger og annen massegjeld,
2.prioritert gjeld,
3.uprioritert gjeld,
4.legatarer,​1
5.loddeiere.​1

Utlegg av ubetydelig verdi kan settes ut av betraktning ved utlodningen dersom utbetaling ville medføre uforholdsmessig ulempe eller omkostning. Departementet kan gi nærmere regler om praktiseringen av denne bestemmelse og herunder fastsette verdigrenser.

0Endret ved lov 19 juni 1970 nr. 51.
1Se § 124.

§ 38.Utlegges på skifte fast gods til eiendom eller gis utlegg med pant i fast gods eller løsøre, skal skifteforvalteren besørge utlegget tinglyst​1 snarest mulig på boets bekostning.

1Jf. lov 7 juni 1935 nr. 2.

§ 39.Om utlodningen skal skifteforvalteren uopholdelig underrette dem som har fått utlegg.

Er det gitt utlegg til person under vergemål​1 eller til noen hvis midler skal forvaltes som foreskrevet i arvelova​2 §§ 75 b og 75 c, og utlegget i verdi svarer til eller overstiger det beløp som er fastsatt i medhold av vergemålsloven​3 § 49 første ledd, skal skifteforvalteren uoppholdelig sende utskrift av utloddingsprotokollen til fylkesmannen som forvaltningen av midlene hører under. Utskrift skal – selv om utlegget er av mindre verdi – sendes til vergen eller til den som er oppnevnt for å vareta den forsvunnes interesser.

Har en utleggsberettiget ukjent oppholdssted eller er hans oppholdssted vanskelig å oppspore, kan skifteforvalteren unnlate å utbetale utlegg av ubetydelig verdi dersom det ville innebære uforholdsmessig ulempe eller omkostning. I så fall kan han også unnlate å gi underretning etter denne paragraf. Bestemmelsen i § 37 annet ledds annet punktum gjelder tilsvarende.

0Endret ved lover 23 mars 1961 nr. 1 § 22, 19 juni 1970 nr. 51, 17 mars 1972 nr. 6, 7 juni 1985 nr. 52, 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12, 15 juni 2018 nr. 37 (ikr. 1 juli 2018 iflg. res. 15 juni 2018 nr. 887).
1Se lov 26 mars 2010 nr. 9 § 2.
2Lov 3 mars 1972 nr. 5; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
3Lov 26 mars 2010 nr. 9.

§ 40.Fristen for å anke over kjennelse om utlodning er en måned regnet fra utlodningsdagen. For slik anke gjelder reglene om ankesumgrense i tvisteloven​1 § 29-13 tilsvarende.

Retten kan omgjøre utlodningen, forsåvidt det ikke nødvendiggjør nogen tilbakebetaling.

Betaling i henhold til utlodningen kan ikke kreves før ankefristen er utløpet.

0Endret ved lover 28 apr 2000 nr. 34 (ikr. 1 juli 2000 iflg. res. 28 apr 2000 nr. 366), 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Lov 17 juni 2005 nr. 90.

§ 41.Er en kreditor forbigått ved utlodningen av et bo hvori avdødes gjeld ikke er overtatt, kan han uten å påanke utlodningen kreve loddeierne​1 en for alle og alle for en inntil den verdi de har mottatt.

1Se § 124.

§ 42.Er loddeier​1 urettelig forbigått ved utloddingen i et dødsbo eller har fått for liten lodd, kan han inntil hans krav på arv er forelda,​2 gjøre krav gjeldende overfor dem som har mottatt arven i samsvar med bestemmelsene i lov om forsvunne personar​3 § 19. En arving som har mottatt arven i god tru, svarer likevel ikke i noe tilfelle for avkastningen av arven.

0Endret ved lover 23 mars 1961 nr. 1 § 22, 3 mars 1972 nr. 5, 15 juni 2018 nr. 37 (ikr. 1 juli 2018 iflg. res. 15 juni 2018 nr. 887).
1Se § 124.
2Jf. lov 3 mars 1972 nr. 5 § 75; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
3Lov 12 mai 2015 nr. 27.

§ 43.Legatarer​1 som ved testament er tillagt eiendomsrett eller annen tinglig rett til bestemte gjenstander, berøres ikke av utloddingen. Er en legatar forbigått ved utloddingen, og gjør han sin rett gjeldende før den er forelda,​2 kan loddeier​1 som berøres av det, kreve tapet fordelt på de andre loddeiere. Ved beregningen av hva loddeiere plikter å yte, gjelder reglene i lov om forsvunne personar​3 § 19 tilsvarende.

På andre legatarer får § 42 tilsvarende anvendelse.

0Endret ved lover 23 mars 1961 nr. 1 § 22, 3 mars 1972 nr. 5, 15 juni 2018 nr. 37 (ikr. 1 juli 2018 iflg. res. 15 juni 2018 nr. 887).
1Se § 124.
2Jf. lov 3 mars 1972 nr. 5 § 75; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
3Lov 12 mai 2015 nr. 27.

Annen del. Felleseieskifte mellem ektefeller.​1

1Se el. kap. 3 og § 95.

7de kapitel. Almindelige regler.

0Kapitel 7 med §§ 44 til 52 a opphevet ved lov 4 juli 1991 nr. 47 – se kap. 12 og 13.

8de kapitel. Offentlig skifte.

§ 53.Skiftet foretas av tingretten

1.hvis en ektefelle​1 begjærer det,​2
2.hvis en arving​3 eller kreditor som har rett til å kreve deling etter ekteskapsloven​4 § 57, begjærer det,
3.hvis noen av ektefellene​1 er under atten år​5 eller fratatt rettslig handleevne,​6 med mindre vergen skriftlig samtykker i at boet skiftes privat,
4.hvis noen av ektefellene​1 er fraværende utenfor riket eller hans eller hennes oppholdssted ikke er kjent.

Behandling for retten finner ikke sted dersom eiendelene antas utilstrekkelige til å dekke skifteomkostningene, og det ikke stilles fullgod sikkerhet for disse.​7

0Endret ved lover 22 mai 1970 nr. 30, 19 juni 1970 nr. 51, 3 mars 1972 nr. 5, 4 juli 1991 nr. 47, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.
1Se el. kap. 3 og § 95.
2Se el. § 57.
3Se § 124 (2).
4Lov 4 juli 1991 nr. 47.
5Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 2.
6Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 kap. 4.
7Sml. § 33 a.

§ 54.Tingrettens behandling omfatter de eiendeler som er felleseie, og eiendeler som ellers har betydning for oppgjøret mellom ektefellene.​1

At delingen foregår for retten, endrer ikke en ektefelles råderett over egne eiendeler, unntatt når det er truffet bestemmelse etter § 57 eller etter ekteskapsloven​2 § 91.

0Endret ved lover 22 mai 1970 nr. 30, 19 juni 1970 nr. 51, 4 juli 1991 nr. 47, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. § 90 og el. §§ 58, 63 og 95.
2Lov 4 juli 1991 nr. 47.

§ 55.Forfalt gjeld som en ektefelle​1 er ansvarlig for, kan retten etter begjæring av ektefellen sørge for at blir dekket av det som han eller hun råder over​2 av felleseiet.

Er det gjeld som begge ektefeller​1 er ansvarlig for, skal retten hvis en av dem begjærer det, sørge for at den delen av gjelden som faller på den andre, blir dekket under oppgjøret eller sikret etter reglene i ekteskapsloven​3 § 64.

0Endret ved lover 4 juli 1991 nr. 47, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se el. kap. 3 og § 95.
2Jf. el. § 31. – Jf. § 93 og § 108.
3Lov 4 juli 1991 nr. 47.

§ 56.​1Går et krav ut på bestemte ting som en eller begge ektefeller​2 eier og som er felleseie, og kravet er forfalt, skal retten sørge for at det blir dekket også hvis den berettigede forlanger det.

0Endret ved lover 4 juli 1991 nr. 47, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. § 94 og § 108.
2Se el. kap. 3 og § 95.

§ 57.​1Når det er åpnet offentlig skifte, treffer den tingrett som skifter boet avgjørelse om midlertidig forføyning etter reglene i ekteskapsloven​2 § 91. Retten kan også av eget tiltak treffe slik avgjørelse.

0Endret ved lover 4 juli 1991 nr. 47, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. § 54 og § 94.
2Lov 4 juli 1991 nr. 47.

§ 58.(Opphevet ved lov 4 juli 1991 nr. 47.)

§ 59.(Opphevet ved lov 4 juli 1991 nr. 47.)

Tredje del. Dødsboskifte.

Første avsnitt. Almindelige bestemmelser.

9de kapitel. Retten til å kreve skifte.

§ 60.En loddeier​1 kan når som helst kreve et dødsbo skiftet,​2 hvis ikke annet er vedtatt eller er bestemt ved gyldig testament.​3

Samme rett til å kreve skifte som arvingen​1 har den til hvem han måtte ha overdratt sin arvelodd, samt hans konkursbo og kreditorer som har tatt utlegg i hans lodd.

Ved foranstående gjøres likevel ingen forandring i reglene om uskifta bo.​4

0Endret ved lov 3 mars 1972 nr. 5.
1Se § 124.
2Jf. § 84. – Se § 85.
3Jf. lov 3 mars 1972 nr. 5 Andre del; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
4Se lov 3 mars 1972 nr. 5 kap. III og III A; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).

10de kapitel. Avdødes formue.​1

1Jf. el. § 77.
§ 61.​1Enhver loddeier​2 kan kreve at boets eiendeler blir solgt, når ikke annet bestemmes nedenfor. Skiftes boet offentlig,​3 kan også retten vedta at boets eiendeler skal selges, dersom loddeierne ikke kan bli enige om fordelingen.

En loddeier kan få utlagt bestemte eiendeler i boet når ingen av de øvrige loddeiere motsetter seg det. Er det uenighet om en loddeier skal få utlagt bestemte eiendeler, kan de bare legges ut til han dersom gode grunner taler for det, og det ikke er noen rimelig grunn for de andre loddeiere til å sette seg mot det. Retten skal påse at avgjørelsen ikke blir til skade for loddeier som er under vergemål,​4 eller som er forhindra fra sjølv å gjøre sine ønsker gjeldende eller fra å være personlig til stede under skiftet. Eiendelene blir i tilfelle å utlegge etter takst​5 dersom loddeierne ikke er enige om verdien.

En loddeier må finne seg i at fordring som arvelateren hadde på han, avregnes i hans lodd med fullt beløp.

Reglene i denne paragraf gjelder bare når ikke annet følger av denne lov​6 eller av gyldig testament.​7

Bestemmelsene i ekteskapsloven​8 § 71 første ledd andre punktum og andre, tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Retten kan under offentlig skifte vedta at salg bare skal skje blant loddeierne eller noen av dem.

0Endret ved lover 3 mars 1972 nr. 5, 4 juli 1991 nr. 47, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.
1Jf. § 65.
2Se § 124.
3Jf. kap. 8.
4Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 kap. 4.
5Se § 125.
6Se § 62 og § 63.
7Se lov 3 mars 1972 nr. 5 Andre del; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
8Lov 4 juli 1991 nr. 47.
§ 62.Den odels- eller åsætesberettigede​1 loddeier​2 kan kreve sig avdødes jordegods utlagt på skiftet;​3 takstsummen​4 må innbetales til boet, forsåvidt det er nødvendig til dekning av gjeld som medarvingene eller gjenlevende ektefelle​5 svarer for og som kan kreves avlagt under skiftet;​6 hvis åsætestaksten i forbindelse med boets øvrige midler ikke er tilstrekkelig til å skaffe dekning for gjelden, må den åsætesberettigede tilskyte det manglende, dog ikke utover full takst.

Under offentlig skifte kan tingretten eller bobestyreren sette en frist på minst to måneder for de odels- eller åsetesberettigede loddeiere til å melde fra om det gjøres krav etter første ledd. Den som ikke melder fra innen fristen, taper sin rett til odelsløsning overfor den som eiendommen overføres til. Om boet overfører eiendommen til en med dårligere odelsprioritet, blir den som ikke gir melding stående etter erververen og dennes linje i odelsrekken.

0Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 98 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 848).
1Se lov 28 juni 1974 nr. 58.
2Se § 124.
3Jf. § 65.
4Se § 125 jf. lov 28 juni 1974 nr. 58 § 56.
5Se el. kap. 3 og § 95.
6Jf. § 109.
§ 63.​1Når det ikke vil være åpenbart urimelig etter forholda, har gjenlevende ektefelle​2 rett til å få utlagt på sin lodd bestemte eiendeler som han fullt ut eller for det vesentlige har brakt inn i boet.

På samme vilkår, men uten hensyn til hvem av ektefellene som har brakt eiendelene inn i boet, har gjenlevende ektefelle​2 rett til å få utlagt på sin lodd boligeiendom som har tjent som ektefellenes felles bolig, andel​3 eller aksje​4 i boligselskap eller obligasjon som ektefellenes rett til leie av felles bolig har vært knyttet til,​5 og løsøre som har hørt til innbo i det felles hjem eller som gjenlevende ektefelle trenger for å fortsette sin næring. Har felles boligeiendom også vært brukt til ervervsvirksomhet eller andre formål, gjelder bestemmelsen i foregående punktum bare når eiendommens hovedsakelige formål har vært å tjene som ektefellenes felles bolig og de øvrige loddeiere ikke har rimelig grunn til å motsette seg gjenlevendes utleggsrett. Var eiendelen den avdødes særeie, kan den bare utlegges til den gjenlevende ektefellen når særlige grunner taler for det.​6

Gjenlevende ektefelles​2 rett til å kreve utlagt eiendom etter denne paragraf gjelder også eiendom som noen annen har odels- eller åsetesrett​7 til.

Bestemmelsene i § 61 andre ledds tredje og fjerde punktum gjelder tilsvarende.

Ved salg av felleseiets eiendeler til andre enn loddeiere,​8 har gjenlevende ektefelle​2 forkjøpsrett under ellers like vilkår.

0Endret ved lover 3 mars 1972 nr. 5, 4 juli 1991 nr. 47.
1Jf. § 65 og lov 4 juli 1991 nr. 45 § 2. Jf. el. § 66 og § 67.
2Se el. kap. 3 og § 95.
3Jf. lov 6 juni 2003 nr. 39 kap. 4.
4Jf. asl. Jf. lov 6 juni 2003 nr. 39 § 1-4.
5Jf. også lov 26 mars 1999 nr. 17 § 8-2 (1), a.
6Sml. el. § 74.
7Se lov 28 juni 1974 nr. 58.
8Se § 124.
§ 64.(Opphevet ved lov 4 juli 1991 nr. 47.)
§ 65.Den som overtar eiendeler etter §§ 61, 62 eller 63 som overstiger verdier av den lodd han eller hun har krav på, skal til fyllestgjøring av andre loddeiere​1 og legatarer​1 betale det overskytende.

Overtas fast eiendom eller andel av fast eiendom, eller andel eller aksje i boligselskap, eller obligasjon som leierett til bolig er knyttet til, må likevel en loddeier nøye seg med en fordring på overtakeren med pantesikkerhet​2 i eiendommen eller rettigheten. Dersom det stilles fullgod sikkerhet, kan lodd til en person som er under 18 år eller fratatt rettslig handleevne, også i andre tilfeller legges ut ved en fordring på den som overtar eiendelen eller rettigheten.

Fordringer som nevnt i andre ledd kan fra begge sider sies opp med seks måneders varsel. Kongen​3 fastsetter den rentesats som skal legges til grunn.

0Endret ved lover 3 mars 1972 nr. 5, 17 des 1976 nr. 100, 12 juni 1981 nr. 67, 4 juli 1991 nr. 47, 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.
1Se § 124.
2Jf. §§ 37 og 38.
3Etter forskr. 13 feb 2007 nr. 164 fastsatt av Justisdepartementet skal renten for hvert kalenderår være en fast prosent effektiv årlig rente, som svarer til forsinkelsesrenten etter lov 17 des 1976 nr. 100 § 3 (1) første punktum, slik den er fastsatt per 1 jan det aktuelle året, fratrukket 5,2 prosentpoeng. Forskriften trådte i kraft 1 mars 2007. Fra ikrafttredelsen var renten for 2007 5,3 prosent p.a. For 2019 er renten 3,55 prosent p.a.
§ 66.​1Når den gjenlevende ektefellen​2 beholder egne eiendeler etter reglene i dette kapitlet, skal verdsettelsen knyttes til verdien på tidspunktet for den andre ektefellens død. I andre tilfeller skal verdsettelsen ved offentlig skifte knyttes til verdien på utlodningstidspunktet, og ved privat skifte da det ble bestemt hvem som skal overta eiendelen.
0Endret ved lover 3 mars 1972 nr. 5, 4 juli 1991 nr. 47.
1Sml. el. § 69.
2Se el. kap. 3 og § 95.

11te kapitel. Avdødes gjeld.

§ 67.Har arvingene​1 overtatt avdødes gjeld, kan enhver av dem kreve at den forfalne gjeld efter avdøde dekkes før der skiftes mellem loddeierne,​1 og at der avsettes et tilstrekkelig beløp til dekning av eller stilles betryggende sikkerhet for uforfalne fordringer, forsåvidt disse ikke er sikret ved betryggende pant i boets eiendommer.

Ved skifte av ektefellers​2 formue kan arvingene kreve at gjelden blir betalt i den utstrekning betaling kan skje av den avdødes formue, eller av midler som ville ha tilfalt den avdøde ved deling av ektefellenes formue etter ekteskapsloven.​3

0Endret ved lov 4 juli 1991 nr. 47.
1Se § 124.
2Jf. el. kap. 3 og § 95.
3Lov 4 juli 1991 nr. 47.
§ 68.Ektefelle​1 eller arving​2 som har overtatt avdødes gjeld, svarer også for fordringer som oppstår ved arvefallet som følge av testamentarisk bestemmelse.

Er der flere arvinger, svarer de overfor sådanne krav i samme forhold som de tar arv. Deler de arven mellem sig uten å dekke kravet, blir de dog ansvarlige en for alle, medmindre de har vært ukjent med kravet eller dette først forfalt på et senere tidspunkt.

I intet tilfelle svarer ektefelle​1 eller arvinger utover hvad avdøde hadde rådighet til å forføie over ved testament.​3

0Endret ved lov 3 mars 1972 nr. 5.
1Se el. kap. 3 og § 95.
2Se § 124.
3Se lov 3 mars 1972 nr. 5 kap. II og IV; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).

12te kapitel. Proklama og andre innkallelser.

§ 69.Før der skiftes mellem loddeierne,​1 skal avdødes kreditorer innkalles ved proklama, hvis nogen av loddeierne forlanger det. Er gjelden ikke overtatt, skal sådant proklama i alle tilfelle utferdiges. Ellers kan proklama også utstedes efter at der er skiftet.
1Se § 124.
§ 70.Behandles boet av tingretten, utferdiges proklamaet av denne. Skiftes der privat, må proklamaet underskrives personlig eller ved fullmektig av minst 1 for gjelden ansvarlig loddeier.​1

Etter begjæring fra en loddeier kan retten utferdige proklama før det er avgjort om boet skal behandles av retten​2 eller skiftes privat.

0Endret ved lover 17 des 1982 nr. 86, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se § 124.
2Jf. kap. 8 og Annet avsnitt.
§ 71.Proklama skal inneholde:
1.avdødes navn, fødselsnummer,​1 stilling og siste bopel
2.opfordring til kreditorene om å melde sine krav med tilkjennegivelse av at disse ellers tapes;
3.fristen for anmeldelsen;
4.hvem kravet skal meldes til.​2 Står boet under tingretten, skal kravet meldes til denne eller til den bobestyrer tingretten har oppnevnt. Under enhver omstendighet må den som kravet skal meldes til, ha bopel i riket.
0Endret ved lover 19 juni 1970 nr. 51, 7 juni 1985 nr. 52, 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. lov 9 des 2016 nr. 88 § 2-2.
2Se § 76 og § 99.
§ 72.Proklamaet kunngjøres ved to gangers innrykking med minst en ukes mellomrom i Norsk Lysingsblad​1 og i minst en avis som er alminnelig lest på stedet. Det er ikke nødvendig at kunngjøringen skjer i samme avis begge ganger.
0Endret ved lov 19 juni 1970 nr. 51.
1Se lov 11 okt 1946 nr. 1.
§ 73.Proklamafristen er 6 uker regnet fra siste kunngjøring.​1
0Endret ved lov 19 juni 1970 nr. 51.
1Se § 103 (3).
§ 74.Proklamaet rammer kun de forpliktelser som påhvilte avdøde.
§ 75.Oversittes fristen, bortfaller fordringen, hvis ikke annet er bestemt ved lov.​1

På tilbakeholdsrett og panterett er fristens utløp uten innflydelse. Lov av 18 mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer § 25 gjelder tilsvarende.

Proklamafristens utløp er uten betydning for gjenlevende ektefelles​2 rett til å kreve felles gjeld dekket under skiftet.​3

0Endret ved lov 18 mai 1979 nr. 18.
1Se sktbl. § 10-3.
2Se el. kap. 3 og § 95.
3Se el. § 64, jf. § 77.
§ 76.Samme virkning som anmeldelse​1 overensstemmende med proklamaet har det:
1)at loddeierne​2 erkjenner fordringens riktighet overfor kreditor eller tingretten,
2)at fordringen er blitt anmeldt under gjeldsforhandling eller konkurs i skyldnerens bo,​3 forutsatt at dødsfallet inntrådte før gjeldsforhandlingen eller konkursen ble avsluttet,
3)at sak er anlagt mot loddeierne.​2

I tilfelle som nevnt i nr. 3 får lov 18 mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer § 15 nr. 2 og § 22 nr. 1 tilsvarende anvendelse.

Saksanlegg overfor en enkelt av loddeierne​2 avbryter ikke fristens løp for de andre. Men saksøkte kan holde åpent sitt regresskrav hvis han innen en måned efter proklamafristens utløp anmelder kravet på foreskreven måte.​4

0Endret ved lover 18 mai 1979 nr. 18, 8 juni 1984 nr. 60, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se § 71 nr. 4.
2Se § 124.
3Se kkl. § 19, § 35 og § 109. – Sml. lov 17 juli 1992 nr. 99 § 3-2.
4Sml. lov 18 mai 1979 nr. 18 § 8.
§ 77.Retten skal uoppholdelig varsle testamentsarvinger og legatarer​1 om arvefallet og at de er tilgodesett i avdødes testament. Andre loddeiere​1 skal varsles såfremt det er grunn til å anta at de ikke kjenner til arvefallet. Retten skal så vidt mulig søke opplysninger om deres oppholdssted og kan i den hensikt kreve bistand av politiet.​2
0Endret ved lover 2 des 1994 nr. 63 (ikr. 1 jan 1995), 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 25 juni 2004 nr. 53 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 901).
1Se § 124.
2Jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 2 nr. 5.

Annet avsnitt. Privat eller offentlig skifte.

0Overskriften endret ved lov 22 juni 1990 nr. 40.

13de kapittel. Om når et dødsbo skiftes privat eller offentlig.

0Overskriften endret ved lov 22 juni 1990 nr. 40.
§ 78.Skal boet bli skiftet privat, må en eller flere av de myndige​1 loddeiere​2 overfor retten avgi erklæring​3 om å påta seg ansvaret for de forpliktelser som påhvilte avdøde.​4 Hvor flere loddeiere påtar seg dette ansvaret, hefter de fullt og solidarisk overfor kreditorene. De øvrige loddeierne er bare ansvarlig for avdødes gjeld inntil verdien av sin lodd.

Hvis boets aktiva antas å være mindre enn 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden,​5 er det solidariske ansvaret begrenset til boets midler etter at begravelsesomkostningene​6 er dekket.

0Opphevet ved lov 23 mai 1980 nr. 11, tilføyd ved lov 22 juni 1990 nr. 40, endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 § 2 (3).
2Se § 124.
3Se § 81.
4Jf. § 70 (2).
5Se ftrl. § 1-4.
6Jf. § 80 (1) og ftrl. kap. 7.
§ 79.Er noen av loddeierne​1 under 18 år, må vergen​2 skriftlig samtykke​3 i at boet blir skiftet privat. Det samme gjelder om noen av loddeierne er fratatt rettslig handleevne. Retten skal skriftlig varsle fylkesmannen​4 om at boet skiftes privat. Person som nevnt i første og annet punktum representeres under skiftebehandlingen av vergen, og vergen har på dennes vegne de rettigheter som tilkommer en loddeier. Ved vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne får vergen de samme rettighetene som nevnt i fjerde punktum hvis representasjon under skifte faller innenfor vergeoppdraget.

Er alle loddeierne i en situasjon som nevnt i første ledd første og annet punktum, kan det skiftes privat hvis vergen overtar ansvaret for avdødes forpliktelser. Er det flere verger, hefter de fullt og solidarisk for gjelden.​5 Regelen i første ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.

0Opphevet ved lov 19 juni 1970 nr. 51, tilføyd ved lov 22 juni 1990 nr. 40, endret ved lover 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.
1Se § 124.
2Jf. lov 26 mars 2010 nr. 9 §§ 16 og 25.
3Se § 81.
4Se lov 26 mars 2010 nr. 9 kap. 2.
5Sml. § 78.
§ 80.Hvis boets midler må antas å gi intet eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket,​1 overlater retten midlene til den som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått avdøde nær. Vedkommende blir ansvarlig for boets og avdødes forpliktelser kun innenfor rammen av de mottatte midler.

Hvis det senere viser seg at avdødes midler var større enn antatt, kommer reglene ellers i dette kapitlet til anvendelse. Midler som er stillet til disposisjon etter første ledd inngår da ikke i boet med mindre retten bestemmer det.

0Opphevet ved lov 10 juni 1966 nr. 5, tilføyd ved lov 22 juni 1990 nr. 40, endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. § 78 (2) og ftrl. kap. 7.
§ 81.Erklæring som nevnt i § 78 og samtykke som nevnt i § 79 må avgis innen 60 dager etter dødsfallet. Innen samme frist må gjenlevende ektefelle​1 ha avgitt erklæring om boet ønskes beholdt i uskifte.​2 Retten kan fastsette en lengre eller kortere frist hvis den finner grunn til det, herunder forlenge en gitt frist.
0Endret ved lover 19 juni 1970 nr. 51, 3 mars 1972 nr. 5, 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se el. kap. 3 og § 95.
2Se lov 3 mars 1972 nr. 5 kap. III; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
§ 81 a.(Tilføyd ved lov 19 juni 1970 nr. 51, opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)
§ 82.Den eller de som er legitimert ved skifteattest, forestår det private skiftet, selv eller ved fullmektig.

Skifteattest utstedes når samtlige loddeiere​1 har påtatt seg ansvaret for avdødes forpliktelser etter § 78 første ledd første punktum, eller til den eller de som ved utløpet av fristen i § 81 har påtatt seg dette ansvaret. Dersom testamentsfullbyrderen skal forestå skiftet, jf § 87 a, skal skifteattesten utstedes til denne og ikke til arvingene.

Retten skal underrette samtlige kjente loddeiere om innholdet av den skifteattest som blir utstedt. De loddeiere som overtar boet til skifte, må underrette samtlige legatarer​1 og andre som har rettigheter i boet om den arv disse skal ha etter avdødes testamente.

0Endret ved lover 22 juni 1990 nr. 40, 2 des 1994 nr. 63 (ikr. 1 jan 1995), 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se § 124.
§ 83.Retten skal som hovedregel skifte boet av eget tiltak dersom vilkårene for privat skifte ikke er oppfylt og det antas at boets midler er tilstrekkelige til å dekke begravelsesutgiftene​1 og skifteomkostningene.​2
0Opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40, tilføyd ved lov 2 des 1994 nr. 63 (ikr. 1 jan 1995), endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. ftrl. kap. 7.
2Jf. lov 17 des 1982 nr. 86 kap. 5.
§ 84.Enhver som kan kreve skifte etter § 60, kan forlange at tingretten overtar behandlingen av et bo så lenge privat skifte ikke er avsluttet.​1

Fylkesmannen​2 og verge​3 kan kreve offentlig skifte på vegne av en mindreårig​4 loddeier​5 eller loddeier som er fratatt rettslig handleevne. Fylkesmannen har rett til å kreve offentlig skifte selv om privat skifte er avsluttet, hvis fylkesmannen finner at størrelsen på arvelodd som tilkommer en person som nevnt i første punktum, ikke er tilfredsstillende.

En legatar​5 som er tilsagt en vesentlig del av boets midler, kan kreve offentlig skifte.

Også ellers kan en legatar kreve offentlig skifte så fremt han ikke innen 1 år etter dødsfallet har mottatt den ting eller sum han skal ha, med mindre det godtgjøres at loddeierne ikke kan bebreides at legataren ennå ikke har fått utbetalt sin arv.​5

Den som har fordring på avdøde, kan innen 6 måneder etter at arvingene​5 har overtatt boet til privat skifte, kreve at boet tas under offentlig skiftebehandling etter reglene i 15. kapittel, såfremt det sannsynliggjøres at utsikten til å få dekning vesentlig forringes som følge av arvingenes forhold eller formuesforvaltning. Regelen gjelder tilsvarende overfor gjenlevende ektefelle​6 som har overtatt boet uskiftet.​7

Dersom fristen i § 81 er gått ut uten at arvingene har overtatt boet til privat skifte, kan den som har en fordring på avdøde kreve at boet tas under offentlig skiftebehandling.

0Endret ved lover 8 juni 1979 nr. 38, 22 juni 1990 nr. 40, 2 des 1994 nr. 63 (ikr. 1 jan 1995), 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.
1Se § 85.
2Se lov 26 mars 2010 nr. 9 kap. 2.
3Se lov 26 mars 2010 nr. 9 §§ 16 og 25.
4Se lov 26 mars 2010 nr. 9 § 2.
5Se § 124.
6Jf. el. kap. 3 og § 95.
7Se lov 3 mars 1972 nr. 5 kap. III; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
§ 85.Når det er gått mer enn 3 år siden arvelateren døde, bortfaller retten til å kreve offentlig skifte. Når gjenlevende ektefelle​1 har sittet i uskiftet bo,​2 løper fristen fra det tidspunkt retten til uskifte opphørte.

Hvis sterke rimelighetsgrunner taler for det, kan retten ta et bo til offentlig skifte selv om treårsfristen er utløpt.

0Endret ved lover 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se el. kap. 3 og § 95.
2Se lov 3 mars 1972 nr. 5 kap. III; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
§ 86.Den som krever offentlig skifte, må stille sikkerhet for skifteomkostningene​1 før offentlig skifte blir åpnet. Retten fastsetter sikkerhetens størrelse. Sikkerhetsstillelse kan unnlates hvis det er utvilsomt at boets midler er tilstrekkelige til å dekke skifteomkostningene.

Sikkerhetsstillelse kreves ikke når det er staten som begjærer offentlig skifte.

0Endret ved lover 3 mars 1972 nr. 5, 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 9 mai 2014 nr. 16 (ikr. 9 mai 2014 iflg. res. 9 mai 2014 nr. 625).
1Jf. lov 17 des 1982 nr. 86 kap. 5.
§ 87.Boet skal skiftes offentlig hvis det er bestemt av arvelateren i gyldig testament,​1 eller hvis arvelateren har bestemt at arv som tilfaller noen av arvingene,​2 skal forvaltes etter reglene i vergemålsloven​3 kapittel 7, og arven for den eller de arvinger det gjelder, antas å overstige grensen etter vergemålsloven § 49 første ledd første punktum.
0Endret ved lover 3 mars 1972 nr. 5, 16 juni 1972 nr. 49, 22 juni 1990 nr. 40, 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.
1Se lov 3 mars 1972 nr. 5 andre del; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
2Se § 124.
3Lov 26 mars 2010 nr. 9.
§ 87 a.Arvelater kan ved testament​1 utpeke en bestemt, navngitt person til å utføre bobehandlingen (testamentsfullbyrder). Testamentsfullbyrderen skal fungere som fullmektig ved privat skifte og bobestyrer ved offentlig skifte. En slik testamentsbestemmelse er ikke bindende for avdødes livsarvinger​2 eller ektefelle.​3

I særlige tilfeller kan retten bestemme at skifte kan foregå uten bistand eller uten fortsatt bistand fra testamentsfullbyrderen.

0Tilføyd ved lov 19 juni 1970 nr. 51, opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40, tilføyd igjen ved lov 2 des 1994 nr. 63 (ikr. 1 jan 1995), endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se lov 3 mars 1972 nr. 5 andre del; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
2Se lov 3 mars 1972 nr. 5 § 1 (1); lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.) og lov 16 juni 2017 nr. 48 § 24.
3Se el. kap. 3 og § 95.
§ 88.Oppstår det tvil om hvem som er rette arvinger i et dødsbo, kan retten bestemme at boet skal skiftes offentlig inntil spørsmålet er avgjort. Dette gjelder også etter at boet er overlatt til privat skifte.

Inntil spørsmålet om offentlig skifte er avgjort, skal retten treffe de midlertidige forføyninger som måtte finnes påkrevet for å hindre at noe foregripes. Bestemmelsene i tvisteloven​1 §§ 32-5 til 32-8 og 34-2 til 34-7 får tilsvarende anvendelse.

0Endret ved lover 11 juni 1982 nr. 49, 22 juni 1990 nr. 40, 26 juni 1992 nr. 86, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Lov 17 juni 2005 nr. 90.
§ 88 a.(Tilføyd ved lov 11 juni 1982 nr. 49, opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)
§ 89.Reglene i dette kapittel gjelder tilsvarende hvor lengstlevende ektefelle bare har adgang til delvis å overta boet i uskifte.​1 Hvis boet blir skiftet privat mellom lengstlevende og de som straks har krav på arv, utsteder retten uskifteattest når arvingene bekrefter at oppgjør har funnet sted.
0Endret ved lover 16 juni 1972 nr. 49, 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. lov 3 mars 1972 nr. 5 § 12; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
§ 90.Under offentlig skiftebehandling av et fellesbo inndras også ektefellenes​1 særeie​2 i den utstrekning dette følger av §§ 63 og 94 og arvelovens​3 §§ 9, 17 og 27.
0Endret ved lover 22 mai 1970 nr. 30, 3 mars 1972 nr. 5, 4 juli 1991 nr. 47.
1Se el. kap. 3 og § 95.
2Jf. el. § 42 og § 48, jf. § 95.
3Lov 3 mars 1972 nr. 5; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).

Kapittel 13 A. Om bobestyrere ved offentlig skifte.

0Kapitlet tilføyd ved lov 22 juni 1990 nr. 40.
§ 91.Retten skal som regel oppnevne en bobestyrer til å forestå behandlingen av et dødsbo som skiftes offentlig.

Når avdøde etterlater ektefelle​1 eller retten for øvrig finner det hensiktsmessig, kan den selv forestå behandlingen av boet.

Når retten finner grunn til det, oppnevnes det revisor​2 for boet.

0Endret ved lover 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se el. kap. 3 og § 95.
2Jf. lov 15 jan 1999 nr. 2.
§ 91 a.Som bobestyrer oppnevnes en advokat.​1 Andre kan oppnevnes når retten finner det ubetenkelig.

Bobestyreren skal stille slik sikkerhet for sitt økonomiske ansvar som retten bestemmer. Nærmere regler om sikkerhetsstillelsen kan gis av departementet.

0Tilføyd ved lov 22 juni 1990 nr. 40, endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se dl. § 220 og § 241.
§ 91 b.Bobestyreren fører protokoll over forhandlingene i boet og de beslutninger som blir fattet. Han skal føre regnskap​1 over boets midler og holde disse atskilt​2 fra andre midler. Senest 3 måneder etter oppnevnelsen skal bobestyreren avgi innberetning til tingretten som skal inneholde oversikt over boets eiendeler og gjeld, samt hvem som har krav på arv og lodd i boet. Den skal også redegjøre for den videre bobehandling og angi når utkast til booppgjør og utlodning kan foreligge. Reglene i § 4 første og annet ledd, § 15, § 17 første punktum, § 18 første ledd, §§ 19-21 og § 61 første ledd annet punktum får tilsvarende anvendelse på bobestyreren.
0Tilføyd ved lov 22 juni 1990 nr. 40, endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. strl. §§ 392 og 393.
2Jf. strl. § 324.
§ 91 c.Bobestyreren eller et flertall av loddeierne​1 kan kreve at tingretten avholder skiftesamling i boet. Retten kan innkalle til skiftesamling av eget tiltak når den finner det påkrevet.
0Tilføyd ved lov 22 juni 1990 nr. 40, endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se § 124.
§ 91 d.Når et bo er ferdig til slutning, utarbeider bobestyreren utkast til booppgjør og utlodning. Er dette ikke gjort innen ett år etter at bobestyreren ble oppnevnt, skal han sende tingretten innberetning om bobehandlingen samt regnskap for boet. Senere skal slik innberetning og regnskap sendes etter rettens bestemmelser, likevel minst hvert år. Departementet kan gi nærmere forskrifter om innberetningen og regnskapet.
0Tilføyd ved lov 22 juni 1990 nr. 40, endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
§ 91 e.Retten kan tilbakekalle det oppdrag en bobestyrer har fått når den finner at fortsatt bistand ikke er nødvendig. Oppnevnelsen av en bobestyrer kan tilbakekalles dersom retten finner at han ikke passer sitt verv på forsvarlig måte.
0Tilføyd ved lov 22 juni 1990 nr. 40, endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
§ 91 f.Hvis boet er insolvent,​1 eller hvis loddeierne​2 ikke godtar bobestyrerens krav om godtgjørelse, fastsettes godtgjørelsen av retten ved kjennelse.

Kjennelsen er gjenstand for anke.

0Tilføyd ved lov 22 juni 1990 nr. 40, endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Se kkl. § 61.
2Se § 124.

14de kapitel. Offentlig skiftebehandling,​1 hvor avdødes gjeld er overtatt av arvingene eller av gjenlevende ektefelle.​2

1Jf. lov 3 mars 1972 nr. 5 § 75 (2); lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
2Se el. kap. 3 og § 95.
§ 92.Er avdødes gjeld overtatt i medhold av § 78 eller arvelovens​1 § 20, skal retten, hvis det kreves av noen for gjelden ansvarlig loddeier,​2 sørge for under skiftet at avdødes kreditorer fyldestgjøres eller sikres i samsvar med § 67.
0Endret ved lover 3 mars 1972 nr. 5, 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Lov 3 mars 1972 nr. 5; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
2Se § 78 jf. § 124.
§ 93.Er det felleseie som skiftes, kan retten efter begjæring av gjenlevende ektefelle​1 også sørge for at forfalne krav på denne dekkes,​2 forsåvidt skje kan av den del av fellesboet som han rådet over​3 eller som vilde tilfalle ham selv.​4
0Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se el. kap. 3 og § 95.
2Jf. §§ 55 og 108.
3Se el. kap. 6, jf. § 95.
4Se el. kap. 15 og § 95, jf. lov 3 mars 1972 nr. 5 kap. II; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
§ 94.Bestemmelsen i § 56 får tilsvarende anvendelse.​1
0Endret ved lov 4 juli 1991 nr. 47.
1Jf. § 108.
§ 95.Loddeierne​1 kan kreve tingrettens avgjørelse av anmeldte krav på avdøde. Det samme gjelder krav på den gjenlevende ektefellen​2 når han eller hun har formue som er felleseie. Dersom kravet går ut på bestemte ting som er i boets besittelse, og kravet er forfalt, kan også kreditor kreve rettens avgjørelse.

Etter at tingrettens avgjørelse er begjært, kan sak ikke anlegges ved andre domstoler eller etter andre prosessregler enn etter denne lov. For øvrig er skiftebehandlingen uten innflytelse på adgangen til å foreta rettslig inndrivelse hos loddeierne.​1

0Endret ved lover 4 juli 1991 nr. 47, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se § 124.
2Se el. kap. 3 og § 95.
§ 96.For fordringer som er fastslått ved dom eller annet tvangsgrunnlag​1 overfor avdøde eller samtlige ansvarlige loddeiere​2 eller som er avgjort av retten i medhold av § 95, kan tvangsfullbyrdelse​3 søkes både i de under rettens forvaltning stående midler og i loddeiernes formue for øvrig.
0Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3.
1Jf. tvangsl. § 4-1.
2Se § 124.
3Jf. tvangsl. § 4-8.
§ 97.Retten drar omsorg for at legater efter avdøde blir fyldestgjort i boet.​1
0Endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. lov 3 mars 1972 nr. 5 § 66 nr. 1; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
§ 98.Offentlig skifte mellom gjenlevende ektefelle​1 og avdødes arvinger​2 skal skje etter reglene i denne paragraf dersom gjenlevende ektefelle begjærer det.

Skiftet foretas uten at det opptas registrering eller takst over boets eiendommer og uten at det utstedes proklama.​3 Gjenlevende ektefelle​1 skal i en skiftesamling avgi en summarisk oppgave over boets eiendeler og gjeld. Hvis arvingene eller deres verger​4 ikke vedtar denne oppgave, eller skifteforvalter på vegne av arving under vergemål​5 finner særlig grunn til å dra oppgavens riktighet i tvil, kan de kreve nærmere opplysninger, og i fornødent fall registrering og takst.

Hvis ikke gjenlevende ektefelle​1 har sittet i uskiftet bo,​6 kan en arving​2 kreve at boet overføres til full offentlig skiftebehandling. Retten kan, hvis den finner det hensiktsmessig, overføre boet til slik behandling.

0Endret ved lover 22 juni 1990 nr. 40, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.
1Se el. kap. 3 og § 95.
2Se § 124.
3Jf. kap. 12.
4Se lov 26 mars 2010 nr. 9 §§ 16 og 25.
5Se lov 26 mars 2010 nr. 9 § 2.
6Se lov 3 mars 1972 nr. 5 kap. III; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).

15de kapitel. Offentlig skiftebehandling, hvor avdødes gjeld ikke er overtatt.​1

1Jf. kkl. § 140.
§ 99.Er avdødes gjeld​1 ikke overtatt, skal med den begrensning som følger av § 109 annet ledd alle fordringer på avdøde betales under skiftet, forsåvidt de er anmeldt i boet,​2 eller gjenlevende ektefelle​3 krever det i medhold av ekteskapsloven​4 § 77, jf § 64.
0Endret ved lov 4 juli 1991 nr. 47.
1Jf. § 69.
2Jf. § 71 nr. 4.
3Se el. kap. 3 og § 95.
4Lov 4 juli 1991 nr. 47.
§ 100.(Opphevet ved lov 8 juni 1984 nr. 60.)
§ 101.Av forfaldne fordringer som ikke er rentebærende regnes, hvis boet er solvent, en rente av 10 pst. p.a. når en måned er gått siden fordringen er anmeldt i boet. Kongen kan fastsette en høyere eller lavere rente.
0Endret ved lover 17 des 1976 nr. 100, 12 juni 1981 nr. 67.
§ 102.Betales en ikke rentebærende fordring før forfallsdag, blir mellomrente etter en sats av 5 pst p a trukket fra, regnet fra betalingsdagen til forfallsdag, hvis boet er solvent.​1 Kongen kan fastsette en høyere eller lavere rente.
0Endret ved lover 17 des 1976 nr. 100, 12 juni 1981 nr. 67, 8 juni 1984 nr. 60.
1Se kkl. § 61.
§ 103.Er boet solvent,​1 bør de godkjente fordringer snarest mulig betales eftersom de forfaller.

Er boet insolvent,​1 bør ingen utbetaling skje uten i henhold til utlodning.​2 Dog kan massegjeld​3 og prioriterte fordringer​3 betales, når det må antas at boet vil gi full dekning til sådanne.

Foreløbig utlodning kan finne sted, når proklamafristen​4 er utløpet.

1Se kkl. § 61.
2Se kap. 6.
3Se deknl. kap. 9.
4Se § 73.
§ 104.Bestrides en anmeldt fordring eller en påstått tinglig rettighet, avgjør tingretten tvisten. Søksmål til inntale av andre krav enn massefordringer og tinglige krav kan ikke reises ved andre domstoler eller etter andre prosessregler enn etter denne lov.​1

Er boet insolvent,​2 bør skifteforvalteren i alminnelighet innkalle kreditorene til skiftesamling​3 der fordringene prøves. Reglene i lov om gjeldsforhandling og konkurs​4 § 118 får tilsvarende anvendelse.

0Endret ved lover 8 juni 1984 nr. 60, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. § 105.
2Se kkl. § 61.
3Se § 18 jf. § 3.
4Lov 8 juni 1984 nr. 58.
§ 105.Er boet insolvent,​1 kan utlegg ikke tas i boets eiendeler for gjeld som skriver seg fra tiden før dødsfallet.

I de første seks måneder etter dødsfallet kan tvangsdekning i boets eiendeler etter tvangsfullbyrdelsesloven​2 kapittel 8 til 12 heller ikke skje uten samtykke​3 fra den tingrett som behandler eller har behandlet boet.

0Endret ved lover 8 juni 1984 nr. 60, 30 mars 1990 nr. 8, 26 juni 1992 nr. 86, 3 sep 1999 nr. 72 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 3 sep 1999 nr. 983), 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se kkl. § 61.
2Lov 26 juni 1992 nr. 86.
3Jf. kkl. § 17 (2) og § 117 (2).
§ 106.​1Hvis boet er insolvent,​2 får de regler som gjelder i konkurs om rettsvern for rettsstiftelser i skyldnerens eiendeler tilsvarende anvendelse, idet dødsdagen trer istedenfor konkursåpningsdagen.

Hvis dødsboet var solvent ved dødsfallet, men senere slås konkurs, er likevel dagen for konkursåpningen avgjørende.

0Endret ved lov 8 juni 1984 nr. 60.
1Jf. deknl. § 1-2 (3) og § 1-3.
2Se kkl. § 61.
§ 107.Ved anvendelsen av foranstående regler på felleseie kommer med de nedenfor nevnte unntagelser kun den del av felleseiet i betraktning som avdøde rådet over,​1 samt hans lodd i det beholdne felleseiet. Var avdøde insolvent,​2 kommer bare hans rådighetsdel av felleseiet i betraktning.

Er det gjeld som også den gjenlevende ektefellen​3 er ansvarlig for, skal den delen som faller på den gjenlevende, dekkes av den gjenlevendes formue eller av midler som tilfaller den gjenlevende ved deling etter ekteskapsloven.​4 Denne regelen kommer også til anvendelse på gjeld som ikke er forfalt. Den gjenlevende ektefellens midler kan likevel ikke brukes til slik dekning dersom den gjenlevende er insolvent​2 og ikke er satt under konkurs.

Går en gjenlevende ektefelle​3 konkurs, eller dør han uten at noen overtar gjelden, får bestemmelsene i lov om fordringshavernes dekningsrett​5 §§ 8-7 flg tilsvarende anvendelse på felleskreditorene.

0Endret ved lover 8 juni 1984 nr. 60, 22 juni 1990 nr. 40, 4 juli 1991 nr. 47.
1Se el. § 31.
2Se kkl. § 61.
3Se el. kap. 3 og § 95.
4Lov 4 juli 1991 nr. 47 kap. 12.
5Lov 8 juni 1984 nr. 59.
§ 108.Bestemmelsene i § 55 første ledd og § 56 får tilsvarende anvendelse på gjenlevende ektefelles kreditorer.

Dersom et krav som er anmeldt for tingretten bestrides, og sak ikke er anlagt ved en annen domstol eller etter andre prosessregler enn etter denne lov, kan loddeierne​1 kreve at tingretten avgjør tvisten. Paragraf 95 første ledd siste punktum og andre ledd gjelder tilsvarende. For krav som er avgjort etter første og andre punktum, kan tvangsfullbyrdelse også skje i ektefellens særeie.​2

0Endret ved lover 4 juli 1991 nr. 47, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se § 124.
2Se el. § 42, § 48 og § 95.
§ 109.Med den av § 62 følgende undtagelse skal boets eiendeler gjøres om i penger, forsåvidt det er nødvendig for å dekke gjelden.

Kreditorer som ikke på annen måte kan få dekning, gis så langt takstsummen​1 rekker, utlegg hos den odels- eller åsetesberettigede​2 med pant​3 i eiendommen. Utlegget forrentes med 10 pst. p.a., hvis ikke høyere eller lavere rente er vedtatt eller fastsatt av Kongen, og forfaller efter seks måneders opsigelse.

0Endret ved lover 17 des 1976 nr. 100, 12 juni 1981 nr. 67.
1Se § 125.
2Jf. lov 28 juni 1974 nr. 58.
3Jf. § 38 og pantel. kap. 5.
§ 110.Er der noget igjen efterat kreditorene har fått dekning, skal legatarene​1 fyldestgjøres, forsåvidt legatet ikke overskrider hvad arvelateren hadde testamentarisk rådighet over.​2 Kan de ikke helt ut fyldestgjøres, skjer forholdsmessig avkortning; dog går en legatar som har fått tildelt en tinglig rett, foran legatar som er tildelt en fordringsrett.​3
1Se § 124.
2Se lov 3 mars 1972 nr. 5 § 29, jf. § 18 (2); lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
3Jf. lov 3 mars 1972 nr. 5 § 66; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
§ 110 a.Hvis boet er insolvent,​1 kan arvingene​2 etter at proklamafristen​3 er utløpt, men før utlodning har funnet sted, fremsette forslag om tvangsakkord​4 for så vidt avdødes gjeld angår, dersom de:
1)overfor tingretten erklærer at de overtar fullt og udelt ansvar for den akkord som måtte bli brakt i stand,
2)etter skiftelovgivningen for øvrig ville ha hatt adgang til å overta boet til privat skifte.​5

Reglene i første ledd kommer tilsvarende til anvendelse på gjenlevende ektefelle,​6 dersom denne har hatt rett til å sitte i uskiftet bo​7 og sender melding til tingretten om at den gjenlevende vil benytte sin rett, under forutsetning av at akkord blir brakt i stand. Erklæring som nevnt i arveloven​8 § 16 utferdiges i så fall av retten når rettskraftig stadfestelseskjennelse foreligger.

0Tilføyd ved lov 8 juni 1984 nr. 60, endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Se kkl. § 61.
2Se § 124.
3Se § 73.
4Se kkl. kap. VI.
5Jf. kap. 13.
6Se el. kap. 3 og § 95.
7Jf. lov 3 mars 1972 nr. 5 kap. III; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
8Lov 3 mars 1972 nr. 5; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
§ 110 b.Akkordforslaget, som må være i samsvar med lov om gjeldsforhandling og konkurs​1 § 30, fremsettes skriftlig overfor tingretten. Hvis retten finner at det er utsikt til at forslaget kan bli vedtatt og stadfestet, skal den sende det til alle kjente fordringshavere vedlagt en uttalelse om hvorvidt den anbefaler forslaget vedtatt og om utsikten til at og den sikkerhet som has for at forslaget vil bli oppfylt fra arvingenes eller ektefellens side.

Reglene i lov om gjeldsforhandling og konkurs​1 §§ 18 og 39-44 får tilsvarende anvendelse, idet retten trer istedenfor gjeldsnemnda. Retten kan likevel gjøre unntak fra møteplikten etter nevnte lov § 39.

0Tilføyd ved lov 8 juni 1984 nr. 60, endret ved lover 3 sep 1999 nr. 72 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 3 sep 1999 nr. 983), 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Lov 8 juni 1984 nr. 58.
§ 110 c.Når avstemning er foretatt, avgjør retten ved kjennelse om akkorden skal stadfestes. Hvis boets kontantbeholdning ikke er tilstrekkelig til dekning av massefordringer og fortrinnsberettigede fordringer,​1 kan akkorden stadfestes bare hvis det stilles betryggende sikkerhet for at det manglende beløp vil bli innbetalt i tilfelle av stadfestelse. For øvrig får lov om gjeldsforhandling og konkurs​2 §§ 38, 47-51, 54 og 55 tilsvarende anvendelse.

Hvis akkorden blir stadfestet, skal bobehandlingen samtidig innstilles. Kunngjøring om at akkorden er blitt stadfestet og bobehandlingen innstilt, skal sendes til alle kjente fordringshavere.

Når kjennelsen om stadfestelse er blitt rettskraftig, skal retten betale massefordringene og de fortrinnsberettigede fordringer, eller – for så vidt omtvistede fordringer angår – sette inn i bank de nødvendige beløp til dekning av dem, idet lov om gjeldsforhandling og konkurs § 47 annet ledd får tilsvarende anvendelse.

0Tilføyd ved lov 8 juni 1984 nr. 60, endret ved lov 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938).
1Jf. deknl. kap. 9.
2Lov 8 juni 1984 nr. 58.

Tredje avsnitt.

0Opphevet ved lov 2 des 1994 nr. 63 (ikr. 1 jan 1995).

16de kapitel.

0Opphevet ved lov 2 des 1994 nr. 63 (ikr. 1 jan 1995).
§ 111.(Opphevet ved lov 2 des 1994 nr. 63 (ikr. 1 jan 1995).)
§ 112.(Opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)
§ 113.(Opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)
§ 114.(Opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)
§ 115.(Opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)
§ 116.(Opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)
§ 117.(Opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)
§ 118.(Opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)
§ 119.(Opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)
§ 120.(Opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)
§ 121.(Opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)
§ 122.(Opphevet ved lov 22 juni 1990 nr. 40.)

Fjerde del.

17de kapitel. Forskjellige bestemmelser.

§ 123.Med hensyn til vergemål under offentlig skifte for arvinger som er forsvunnet​1 etter arvefallet​2 eller hvis oppholdssted ikke kjennes, får vergemålsloven​3 kapittel 5 og § 34 tilsvarende anvendelse.

0Endret ved lover 22 juni 1990 nr. 40, 26 mars 2010 nr. 9 (ikr. 1 juli 2013 iflg. res. 5 apr 2013 nr. 338) som endret ved lov 5 apr 2013 nr. 12.
1Se lov 3 mars 1972 nr. 5 kap. XIII A; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.), jf. lov 12 mai 2015 nr. 27.
2Sml. lov 3 mars 1972 nr. 5 § 71 (1); lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
3Lov 26 mars 2010 nr. 9.

§ 124.Med loddeier forståes i denne lov enhver der i egenskap av ektefelle​1 eller arving​2 har krav på lodd i boet.

Med arving forståes enhver der efter lovens arvegangsregler​3 eller siste viljeserklæring​4 inntrer i avdødes efterlatenskaper helt ut eller efter et fastsatt forhold.

Med legatar forståes enhver annen som ved siste viljeserklæring​4 er tilsagt nogen fordel ved arvelaterens død.

1Se el. kap. 3 og § 95.
2Se (2).
3Se lov 3 mars 1972 nr. 5 kap. I og II; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).
4Se lov 3 mars 1972 nr. 5 Andre del; lov 14 juni 2019 nr. 21 (ikke ikr.).

§ 125.Er det ved skifte av dødsbo eller oppgjør etter ekteskapsloven​1 uenighet om verdien av en eiendel, skjer verdsettelsen ved skiftetakst hvis ikke noe annet er avtalt. Taksten skal svare til eiendelenes omsetningsverdi når ikke annet er særskilt bestemt.​2

Skiftetakst hører under tingretten som herunder tiltres av skjønnsmedlemmer. Dommeren styrer og deltar i taksten dersom noen gjør gjeldende rett til på skifte å overta eiendom i kraft av odels- eller åsetesrett​3 eller dommeren ellers finner grunn til det. I så fall settes retten med to eller fire skjønnsmedlemmer etter dommerens bestemmelse. Ellers holdes taksten av tre skjønnsmedlemmer alene, med påfølgende avhjemling i rettsmøte.​4

Taksten kan fremmes selv om partene uteblir. Kostnadene ved skiftetakst bæres av boet. For øvrig får skjønnslovens​5 bestemmelser om skjønn​6 tilsvarende anvendelse så langt de passer på skiftetakst.

Overtakst hører under tingretten, men settes med en annen dommer enn den som har holdt skiftetaksten. Ved overtakst deltar fire skjønnsmedlemmer. Dommeren styrer og deltar alltid i overtaksten. Overtaksten kan fremmes selv om partene uteblir. Spørsmålet om betaling av omkostningene ved overtaksten avgjøres etter reglene i tvisteloven​6 kapittel 20. For øvrig får skjønnslovens regler om overskjønn tilsvarende anvendelse så langt de passer på overtakst.

Hvor forkynnelse er foreskrevet,​7 kan det ved skiftetakst og overtakst i stedet gis meddelelse.

0Endret ved lover 4 feb 1938 § 163, 26 jan 1973 nr. 3, 17 des 1982 nr. 88, 4 juli 1991 nr. 47, 30 aug 2002 nr. 67 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 938), 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 3, 11 mai 2017 nr. 26 (ikr. 1 juni 2017 iflg. res. 11 mai 2017 nr. 563).
1Lov 4 juli 1991 nr. 47, jf. lov 30 apr 1993 nr. 40 (opph.).
2Se lov 28 juni 1974 nr. 58 § 49 og § 56.
3Jf. lov 28 juni 1974 nr. 58.
4Se dl. § 122.
5Se lov 1 juni 1917 nr. 1 kap. 1.
6Lov 17 juni 2005 nr. 90.
7Se dl. kap. 9.

§ 126.Denne lov trer i kraft 1 januar 1931.

Fra samme tid opheves, forsåvidt de ennu er gjeldende:

– – –

Likeså opheves enhver annen bestemmelse som, måtte være i strid med denne lov.

0Endret ved lov 22 apr 2016 nr. 3 (ikr. 22 apr 2016 iflg. res. 22 apr 2016 nr. 407).

§ 127.(Nå uten praktisk betydning, senest inntatt i Norges Lover 1687-2009.)

§ 128.Ved overenskomst med fremmed stat​1 kan det vedtas at skiftebehandling som er åpnet i en av statene, også skal omfatte boets formue i den annen stat.

Det kan i overenskomsten fastsettes nærmere regler om forholdet mellem de to staters skiftelovgivning og myndigheter.

0Tilføyd ved lov 16 mars 1934 nr. 1.
1Se konvensjon 19 nov 1934 mellom Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte (inntatt i Norges Lover).