Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

DatoFOR-2002-07-05-715
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 8
Ikrafttredelse05.07.2002
Sist endretFOR-2022-03-18-409 fra 01.07.2022
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§1-5, LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort09.07.2002
Rettet19.04.2018 (§ 6 fjerde ledd annet punktum)
KorttittelHjemmekontorforskriften

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 5. juli 2002 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 6 første ledd. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-5 første ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 28 (direktiv 93/104/EF) og nr. 29 (direktiv 94/33/EF).
Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1673, 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022).
Rettelser: 19.04.2018 (§ 6 fjerde ledd annet punktum).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem.

Forskriften gjelder ikke kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem.

Arbeidsmiljøloven gjelder med de presiseringer og unntak som følger av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008), 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022).

§ 2.Skriftlig avtale

I tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen etter arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6 skal det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet som minst omfatter:

-omfanget av hjemmearbeidet
-arbeidstid for hjemmearbeidet
-eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
-dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
-eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
-eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
-eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
-eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Endringer i hjemmearbeidsforholdet skal gjenspeiles i avtalen.

Der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne om det som følger av første ledd. Arbeidsgiver skal drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis.

0Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008), 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022).

§ 3.Arbeidsmiljøet

For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger og at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.

Arbeidstaker skal medvirke til gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøloven kapittel 2, kapittel 3 med unntak av § 3-1 og kapittel 4 gjelder ikke for arbeid i arbeidstakers private hjem.

Arbeidsgiver har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

0Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008), 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022).

§ 4.Internkontroll

Arbeidsgivers internkontrollsystem etter arbeidsmiljøloven § 3-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) skal i tillegg omfatte arbeid som utføres i arbeidstakers private hjem.

0Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008).

§ 5.Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal så langt det er praktisk mulig ivareta arbeidstakernes interesser i spørsmål som knytter seg til den enkeltes arbeidsmiljø, samt påse at arbeidsmiljøforhold for arbeidstakere i eget hjem er en del av virksomhetens internkontrollsystem.

Verneombud har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

§ 6.Tilsynet med forskriften

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift blir overholdt.

Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene.

Arbeidsmiljøloven kapittel 18 får tilsvarende anvendelse. Arbeidsmiljøloven § 18-9 om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv., gjelder ikke.

Arbeidstilsynet har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

0Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008), 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022, tidligere § 7).

§ 7.Straff

Overtredelse av denne forskriften straffes etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 19.

0Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008), 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022, tidligere § 8).

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022, tidligere § 9).