Du har rett til | | gode råd kvalitet kompetanse og erfaring effektivitet profesjonell bistand åpenhet tett oppfølging å bli ivaretatt et forsvar solide løsninger advokat ytringsfrihet å bli hørt å bli tatt på alvor erstatning skattefradrag å stå i stillingen prisavslag retting omlevering daglig omsorg samvær advokat skjevdeling særeie barnebidrag arv  pliktdelsarv uskifte dagmulkt heving å avslutte samarbeidet samværsavtale dispensasjon å få erstattet kostnadene avskrivninger lønn ferie feriepenger advokat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Velkommen til Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma

Arbeidsretten består av rettsregler som regulerer arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven skal sikre både et godt og trygt arbeidsforhold, samt et godt arbeidsmiljø. Likevel kan det oppstå flere krevende juridiske problemstillinger.

Arveretten regulerer arverettslige problemstillinger både forut for og i etterkant av et dødsfall. Under familierett skiller vi mellom økonomisk familierett, hvor det økonomiske forholdet mellom parter som har inngått ekteskap eller samboerskap reguleres, og barnerett, hvor barns rettslige stilling står i fokus.

Entrepriseretten omhandler kontrakter inngått mellom entreprenør og byggherre i forbindelse med små og store bygge- og anleggsarbeider, herunder nybyggings- reparasjons- vedlikeholds- og ombyggingsarbeider. I forbrukerentrepriser reguleres kontrakten av Bustadoppføringslova, som gir et sterkt forbrukervern.

I tilknytning til fast eiendom oppstår juridiske problemstillinger av både privatrettslig og offentligrettslig art. Kan jeg bygge på eiendommen uten å søke tillatelse til plan- og bygningsmyndighetene? Kan jeg omregulere eiendommen for å utvikle et større boligprosjekt?

Selskapsretten regulerer et bredt spekter av selskapsformer (aksjeselskap, allmennaksjeselskap, enkeltpersonforetak m.fl.) og forholdet mellom selskapet, dets eiere (aksjonærer) og tredjeparter. Kjente problemstillinger er stiftelse av selskap, aksjonæravtaler, forkjøpsrett og aksjesalg, aksjonærkonflikter, utelukkelse og konkurs.

Skatt- og avgift er et komplekst område hvor regelverket endres i takt med politiske endringer. Mange skatte- og avgiftsrettslige spørsmål krever derfor faglig innsikt og erfaring. AVCO tilbyr spesialkomptanse i skatte- og avgiftsrettslige spørsmål og bistår både privatpersoner og bedrifter.

Strafferett er betegnelsen på det rettsområdet som befatter seg med lovbrudd og straff. Det innebærer læren om normer for opptreden i samfunnet som anses som et straffbart lovbrudd og de reaksjoner som blir konsekvensene av brudd på normene.

Kjøpsretten består av rettsregler som regulerer rettighetene og pliktene kjøper og selger har i forbindelse med kjøp. Kjøpsretten omhandler alle typer kjøp og får anvendelse på alt fra et spontant kjøp på matbutikken til en større og mer omfattende handel av en båt eller bil.  

Avtalerett omhandler den delen av kontraktsretten som regulerer inngåelse av avtaler samt tolkning og fastleggelse av avtalenes innhold. Avtaleretten behandler også spørsmål tilknyttet avtalenes virkninger, ugyldighet og lemping. Hvis en kontraktspart ikke overholder avtalen, foreligger det et kontraktsbrudd.

Google Translate

We use Google Translate on this page. It can result in incorrect translation.

Kontakt oss

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt så snart som mulig